เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
ผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 
   
 ประกาศรายชื่อ: สอบตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์

 การตรวจร่างกายเพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระบบ Admission

 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะบียนใบประกอบวิชาชีพ

 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา (Veterinary Internship Program) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2560

 รายละเอียดวันขึ้นทะเบียน วันปฐมนิเทศ และวันเปิดเรียนสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 การสอบตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

 ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.) **หลักสูตรได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา**

   
   
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านอบรม เรื่อง "ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
  
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการสโมสรวารสาร เดือนกรกฎาคม 2560
รายละเอียด
  
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายละเอียด
  
กิจกรรม VET VDO Contest (ขยายเวลาถึง 30 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียด
  
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 3/2559
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียด
  
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
รายละเอียด
  
   
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านอบรม เรื่อง "ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด
  
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียด
  
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 3/2559
รายละเอียด
  
   
 ประมวลภาพการจัดสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560
  
 ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
  
 ประมวลภาพการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี และพัฒนาการดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
  
 ประมวลภาพการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
  
 ประมวลภาพงานสัมมนา 2nd Vet Student Seminars On Pet Food Nutrition Campus Tour 2017 วันที่ 17 มีนาคม 2560
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102