เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
ผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 

   
 รายละเอียดวันขึ้นทะเบียน วันปฐมนิเทศ และวันเปิดเรียนสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 โครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา

 รายชื่อนักศึกษาสัตวแพทย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ประจำปี 2560

 รายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และขั้นตอนรับผู้เข้าศึกษาโดย การสอบตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.) **หลักสูตรได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา**

   
   
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายละเอียด
  
แนวทางในการจัดทำโปสเตอร์ผลการศึกษาปัญหาพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
กำหนดการส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็มและช่วงการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
กิจกรรม VET VDO Contest (ขยายเวลาถึง 30 กรกฎาคม 2560)
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียด
  
กำหนดช่วงเวลาการเข้าพบ หัวหน้าสาขาเพื่อลงนามบนใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
การจัดทำปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 3/2559
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายละเอียด
  
กำหนดการส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็มและช่วงการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียด
  
กำหนดช่วงเวลาการเข้าพบ หัวหน้าสาขาเพื่อลงนามบนใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
การจัดทำปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายละเอียด
  
กำหนดการส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็มและช่วงการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียด
  
กำหนดช่วงเวลาการเข้าพบ หัวหน้าสาขาเพื่อลงนามบนใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559
รายละเอียด
  
การจัดทำปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
  
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 3/2559
รายละเอียด
  
   
 ประมวลภาพการจัดสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560
  
 ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
  
 ประมวลภาพการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี และพัฒนาการดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
  
 ประมวลภาพการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
  
 ประมวลภาพงานสัมมนา 2nd Vet Student Seminars On Pet Food Nutrition Campus Tour 2017 วันที่ 17 มีนาคม 2560
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102