ข่าวประกาศรายวิชา Veterinary Research Project I
คณะกรรมการดำเนินงานรายวิชา Veterinary research project I

Card image cap

กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ

timeframe.pdf

Download →

รหัสโครงงานและรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสโครงงานและรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2555
vrpList155_261.pdf

Download →

แบบฟอร์มคำร้องของขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัยใหม่

แบบฟอร์มคำร้องของขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัยใหม่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2555
committee.pdf

Download →

ลิงค์สำหรับยื่นคำร้องของขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย

Link →

รายชื่อกรรมการกลางฯ

รายชื่อกรรมการกลางฯ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2555
committee.pdf

Download →

ประกาศขั้นตอนการขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย

ประกาศขั้นตอนการขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2555
procedure.pdf

Download →

คู่มือการเขียนและพิมพ์รูปเล่มโครงงานวิจัย

คู่มือการเขียนและพิมพ์รูปเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2555
Veterinary research project manual_2555.pdf

Download →

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

Advisor application form.xlsx

Download →