ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างสาขาต่างๆ


ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจ ปี พ.ศ.2566

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี พ.ศ.2560

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างปี พ.ศ.2555

เกี่ยวกับ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตรับใช้สังคมในสายงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่า ควรพิจารณาประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง" ในสายงานต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านเหล่านั้น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สัตวแพทย์ และบัณฑิตท่านอื่นๆ ต่อไป

ติดต่อศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านบริการสังคม

สัตวแพทย์หญิง พันธกานต์ อ่อนนาค


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านวิชาการและวิชาชีพ

นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านวิชาการ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาวิชาชีพสายเวชศาสตร์การผลิตสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ชนาธิป ธรรมการ


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ

นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาวิชาชีพสายสัตว์ป่า

นายสัตวแพทย์ อนุวัฒน์ วัฒนนรเศรษฐ์


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาวิชาชีพสายปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ วรวุฒิ ศิริปุณย์


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาวิชาชีพสายสัตว์เลี้ยง

สัตวแพทย์หญิง ฤทัยทิพย์ อุปริพุทธิ


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาวิชาชีพสายสัตว์น้ำ

นายสัตวแพทย์ สุวรรณ ยิ้มเจริญ


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรม

นายสัตวแพทย์ ดร.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาวิชาชีพสายงานข้าราชการ

นายสัตวแพทย์ วรากร จิตรหลัง


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

สัตวแพทย์หญิง พันธกานต์ อ่อนนาค


 

ปิด

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร


 

ปิด

ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจสาขาผู้ประกอบการภาคสัตว์เลี้ยง

นายสัตวแพทย์ ทวีศักดิ์ อนันต์ศิริวัฒนา


 

ปิด

ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจสาขาผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

นายสัตวแพทย์ วีระเดช โพธาคณาพงศ์


 

ปิด

ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจสาขาเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรม

สัตวแพทย์หญิง กนกวรรณ ตรุยานนท์


 

ปิด

ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ

พันโทนายสัตวแพทย์ โกสินทร์ ทองศรี


 

ปิด

ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจสาขาบริการวิชาการ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร


 

ปิด

ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจสาขาผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ ชุ่มช่วง


 

ปิด

Counter for tumblr