ทำเนียบอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ
โดยวิทยาลัยชำนาญการ สัตวแพทยสภา