หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับรับการฝึกคลินิกปฏิบัติ

- โหลดเอกสารหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองของนักศึกษาสัตวแพทย์