ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) จากต่างสภาบัน