ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

* นักศึกษาปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ
นักศึกษาปัจจุบันที่มีรหัสนักศึกษา 56xxxxxxxx ลงไป ต้องทำการแจ้งใหม่ทุกคน และระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเดิม(ถ้ามี) ที่ช่องระบุรายวิชา

 ค้นหานักศึกษา  จากรายการ    
ตามที่กำหนด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน | I104 | ติดต่อ ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล I104
16112110015 นางสาวศิโรรัตน์ ดวงใจ
26112110016 นางสาวทันฑิการ์ สามสงวน
36112110017 นายนันทพงษ์ จักรเครือ
46112110018 นางสาวฎนิติ์ วรศรัณย์
56112110019 นายไตรรัตน์ เหลี่ยมไตร
66112110020 นางสาวณัฐริกา สง่าแสง
76112110021 นางสาวยุพา พาวะธิ
86112110022 นางสาวชนิกานต์ ชูเลม็ด
96112110023 นางสาวจิรภัทร ดีงาม
106112110024 นางสาวสุวพัชร รัตนเดชาพิทักษ์
116112110025 นางสาวอัญชสา อัครพิมาน
126112110026 นายธเนศพล เอื้อสุวัฒน์
136112110027 นางสาวฤชลธร กอคูณ
146112110028 นายพงศ์ภัค จตุทอง

อาจารย์ น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล | R304 |
16212110056 นางสาวพิชชาพร นงบาง
26212110057 นางสาวณิชมน ศรีสมัย
36212110058 นายศุภกร กาญจนรัศมีโชติ
46212110059 นางสาวพรรณิภา ใจทหาร
56212110060 นางสาวชฎาพร จันตะเคียน
66212110061 นางสาวกนกวรรณ คงเมฆ
76212110062 นางสาวปฐมา พิบูลย์
86212110063 นางสาวณัฏฐ์นรินทร์ สุวรรณกูด
96212110064 นางสาวพิรญาณ์ ศรีศักดิ์นอก
106212110065 นางสาววนัสนันท์ กาญจนมาลา
116212110066 นางสาวธามิกา แซ่เจี่ย

ว่าที่ร้อยตรี อ.น.สพ.ดร.ณัฐพลฬ์ แสงกาญจนวนิช | I301 |
16112110097 นายอริญชย์ เล็กสรรเสริญ
26112110098 นางสาวชุติกาญจน์ โอบนิธิพันธ์
36112110099 นายฐิตินันท์ ชาเวียง
46112110100 นางสาวสานฝัน เหลืองโพธิ์แมน
56112110101 นางสาวอชิรญา สว่างแสง
66112110102 นางสาวเบญญาภา เสริมรัมย์
76112110103 นางสาวนิศารัตน์ ธัญญเจริญ
86112110104 นางสาววรัญญา เพียนามมนตรี
96112110105 นางสาวเทียนทอง แก้วพุกัม
106112110106 นางสาวณัฐวดี เพียรพิทักษ์วงศ์
116112110107 นางสาวสรัลพร อินทร์นอก
126112110108 นางสาวอรณิชา สอนจันทร์
136112110109 นางสาวบงกชธร หงษ์ภักดี

อาจารย์ น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกันสดาร | I105 |
15812110001 นายธิติ ลิขิตตระการ
25812110002 นางสาวสรัญญา พลสัสดี
35812110003 นายภูเบศ ชลาสินธุ์
45812110004 นางสาววิภาดา พันธ์แก้ว
55812110005 นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิริ
65812110006 นางสาวรมิตา ไชยนาพงษ์
75812110007 นางสาวสุนันทา พิมดา
85812110008 นางสาวกรกัญจน์ ทองสมบัติ
95812110009 นางสาวอนันตญา ทหารเหิญ
105812110010 นางสาวกชกรณ์ จองตามา

อาจารย์ สพ.ญ.วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์ | I401 |
16012110001 นางสาววิศรุฏา นันทัยเกื้อกูล
26012110002 นางสาวพาณี พราหมโณ
36012110003 นายปภาวิชญ์ ลี้ประเสริฐ
46012110004 นางสาวภัทรวดี พ้นภัย
56012110005 นางสาวจิดาภา คำแก่น
66012110006 นางสาวเมธิตา เจียกใจ
76012110007 นายไกรฤกษ์ ร่มธรรมเดโช
86012110008 นายดนัย สุภาภรณ์
96012110009 นางสาวกนกพรรณ เผ่าแสนเมือง
106012110010 นางสาววรรณรดา อ่วมเกษม

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ | R204 |
15912110055 นางสาวปรารถนา พุ่มพวง
25912110056 นายสุรพงษ์ ฟุ้งเกียรติ
35912110057 นายภูริวัจน์ พงษ์ศิรโยธิน
45912110058 นางสาวนภัส สุพลขันธ์
55912110059 นางสาวธนพรรณ ขันทะ
65912110060 นางสาวภาวิชญา ฮวดสิงห์โต
75912110061 นางสาวชุติกานต์ แก้ววิเชียร
85912110062 นางสาวนันทนัช คันธารัตนกุล
95912110063 นางสาวกัญญารัตน์ รอดภัย
105912110064 นางสาวอมลณัฐ มานะดำรงชัย

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.วริษฐา อังศิริจินดา | R201 |
15912110034 นางสาวนพวรรณ แสงศิรินาวิน
25912110035 นายนฤปนาท พิพัฒน์ศาสตร์
35912110036 นางสาวสโรบล เปลี่ยนประเสริฐ
45912110037 นางสาวปราณปริยา เลิศพลรัตน์
55912110038 นายภูวณัฏฐ์ แพร่จรรยา
65912110039 นางสาวอัญชิษฐา สารีกิจ
75912110040 นายวิษณุพงศ์ ภู่เนตร
85912110041 นายธนานพ กาญจนวัฒน์
95912110042 นางสาววทันยา จารุสมบัติ
105912110043 นางสาวธนภรณ์ เจตน์อนันต์

อาจารย์ น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่ | R151 |
15912110065 นางสาวธันย์ชนก อุดมธาดา
25912110066 นางสาวปลายฝัน คำประกอบ
35912110067 นางสาวพิชญ์นันท์ นิยมกิจ
45912110068 นายอัฑฒ์อภิ พุฒิธนินสิทธิ์
55912110069 นางสาวเพชรสุดา อาลัย
65912110070 นางสาวปรายฟ้า สมบัติพิบูลพร
75912110071 นางสาวอรจิรา เปลี่ยนประเสริฐ
85912110072 นางสาวภัณฑิรา ปิยะมัยคงเดช
95912110073 นางสาวศิรประภา ปิยะมัยคงเดช
105912110074 นายณัฐพล พจนารถลาวัณย์
115912110075 นางสาวทวิจิต พันธุ์นิธิ

อาจารย์ น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ | R139 |
15912110076 นายทัศนัย ภาดานุพงศ์
25912110077 นายฐิติพงศ์ วิเวก
35912110078 นางสาวณัฐชญา ประเสระกัง
45912110079 นางสาวปราณปรียา พิทยเจริญวงศ์
55912110080 นางสาวเกตุรัตนาภรณ์ ซาวทองคำ
65912110081 นางสาวรัตตวัลย์ ศรีประเวช
75912110082 นายชัชนันท์ หิรัญผลานนท์
85912110083 นางสาวประภัสสร ศรีนนท์
95912110084 นางสาวชนิกานต์ ดำเกิงพันธุ์
105912110085 นางสาวธนพร วาสนามณฑล

อาจารย์ ดร.สุชีรา โชติกธรรม | R304 |
15912110044 นางสาวสุรางคนา ขุนเณร
25912110045 นางสาวปพัชญา ยืนตระกูล
35912110046 นางสาวธณัชพร แก้วก๋อง
45912110047 นายปิยะกาญจน์ สุระวรรณะ
55912110048 นายณภัทร นรากรมังคลา
65912110049 นางสาวศดานันท์ จิตรพีระ
75912110050 นางสาวฐิตา ชลบุตร
85912110051 นายณัฐวรรษ ฟุ้งเฟื่อง
95912110052 นางสาวณัฏฐณิชา กาญจนนิยม
105912110053 นางสาวสุชานาฏ สร้อยแสง
115912110054 นางสาววรางคณา วัฒนกุลไพศาล

อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว | I401 |
16212110023 นายธนภัทร สุนทร
26212110024 นางสาวธีรนาฏ ทาทอง
36212110025 นางสาวเกวลิน ทองใบใหญ่
46212110026 นางสาวชมพูนิกข์ คนเที่ยง
56212110027 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วุฒิธร
66212110028 นายเด่นภูมิ เศรษฐ์เวคิน
76212110029 นางสาวนภัสวรรณ วัฒนพงศ์กิตติ
86212110030 นางสาวธันยพร ลิ่วเจริญศักดิ์กูล
96212110031 นายธีรภัทร นาเเพง
106212110032 นางสาวสริตา จิ๋วน๊อต
116212110033 นางสาวธัญพิชชา ฉิมเลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร | R204 |
15812110011 นายทัศน์พล ศรีอุราวัลย์
25812110012 นางสาวศศิน ตรีรัตนกูล
35812110013 นายวิชญอัฑฒ์ ตุ้มมณี
45812110014 นายปรวิชญ์ สายสนองยศ
55812110015 นางสาวแพรวรรณ จันทร์ประทีป
65812110016 นางสาวเฌอมาย พินิจสุนทรสาร
75812110017 นางสาวฟาตินี เมฆบุตร
85812110018 นายนิรัติศัย เลิศอาวาส
95812110019 นายปรีดี วรดิฐสกุลชัย
105812110020 นางสาวอรปรียา เอ่งฉ้วน

อาจารย์ ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล | R139 |
15712110017 นางสาวปัณฑารีย์ ชินสุทธิประภา
25712110018 นางสาวภัทรพร แน่นอุดร
35712110019 นายปัณณวิชญ์ พงศ์กิตติรักษ์
45712110020 นายทศพร เลี้ยงรักษา
55712110021 นางสาวธัญชนก ธรรมธร
65712110022 นางสาวขวัญทิชา ลิขิตาภรณ์
75712110023 นางสาวพัชรพร ปลื้มเนตร
85712110024 นางสาวณิชากร สังข์เมือง
95712110025 นายภูมิพัฒน์ สิทธิ์เดชธนิสร
105712110026 นางสาววรรณิดา ตันทสีสุข
115712110027 นางสาวกุลนิษฐ์ แทนสา
125712110028 นางสาววรินทร แสวงสิน
135712110029 นายพชร บุญหลี
145712110030 นายกฤต สวาสดิพันธ์
155712110031 นางสาววิศัลย์จุฬา ประทุมชาติภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ | R139 |
15812110021 นางสาวบุณขนิฏฐ์ มากบดี
25812110022 นางสาวลลิตา พิชบิน
35812110023 นางสาวธนัชชา สุทธิศักดิ์
45812110024 นายภาณุภาส พัฒนชัยวิทย์
55812110025 นางสาวชลลดา เตรียมวิศิษฎ์
65812110026 นางสาวอุษากรณ์ กุลธงเกตุ
75812110027 นางสาวปิยรัตน์ มงคลกิจธรรม
85812110028 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเขียว
95812110029 นางสาวลลิดา ดำรงชลธี
105812110030 นายนันทวัฒน์ ธรรมใจ
115812110031 นางสาวบุญญิสา แสงศรีจันทร์รัตน์

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์ | I401 |
16212110067 นายวุฒิ วสุนธราวัฒน์
26212110068 นางสาวรัชชา ลิ้มไพงาม
36212110069 นางสาวดวงหทัย สุ่มประเสริฐ
46212110070 นางสาวสิริกร สมยา
56212110071 นายปวินท์ มุ่งทวีพงษา
66212110072 นางสาวกุลธีรา ทองคุ้ม
76212110073 นายสวราชย์ นิลพัฒน์
86212110074 นายอภิสิทธิ์ พงอุดทา
96212110075 นางสาวนพเกตุ เพียรชนะ
106212110076 นางสาวโยสิตา สิริสร้างถาวร
116212110077 นางสาวภัทรวรินทร์ โกมลประเสริฐ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ | I108 |
15812110032 นางสาวศันสนีย์ อิทธิวราภรณ์กุล
25812110033 นางสาวจิตใส นาคนพมณี
35812110034 นางสาวจุฑาสรวง ไชยขันแก้ว
45812110035 นายณัฐวรรธน์ ประดิษฐอุกฤษฏ์
55812110036 นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาชยากูล
65812110037 นายอิสระพงษ์ พหลเวชช์
75812110038 นางสาวอุบลวรรณ เอี่ยมสนธิ
85812110039 นางสาวเอมิกา รุ่งอุทัย
95812110040 นายธนิสร เลิศมนัสชัย
105812110041 นางสาวโชติกา จันทร์หยก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์ | R139 |
15812110042 นางสาวอธิชา ไชยจิโรจ
25812110043 นายณัฐชนน เกษมทรัพย์
35812110044 นายสิรวิชญ์ วิริยะทวีกุล
45812110045 นางสาวพิมพ์ชนก เปลี่ยนพันธ์
55812110046 นางสาวชญาณี อินมล
65812110047 นางสาวพิมพิศา จันทร์ตุ้ย
75812110048 นางสาวอังควรา ทรงศรีสง่า
85812110049 นางสาวณิชาภัทร นิรมิตรมหาปัญญา
95812110050 นางสาวขจีวรรณ สุขทอง
105812110051 นางสาวชนิฏฐา กล้าแข็ง

อาจารย์ สพ.ญ.พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์ | R139 |
15812110052 นางสาวมุรชา สำราญรัมย์
25812110053 นายอัฐกร ศรีเกตุ
35812110054 นายคณุตม์ สุวรรณี
45812110055 นางสาวณัฏฐิภา เอี่ยมโอภาส
55812110056 นางสาวโสรยา เดชฤทธิ์
65812110057 นางสาวอัจจิมา สองสีดา
75812110058 นายชวิน เมธิสริยพงศ์
85812110059 นางสาวภัทราวรีย์ เชง
95812110060 นายธรรมธัช สรรพศิริ
105812110061 นางสาวสุพิชชา คำทา

อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล พรมประไพ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15712110032 นางสาวกัญญ์ณณัฐ ทองสวัสดิ์
25712110033 นายฐิติพงศ์ ยิ้มช้อย
35712110034 นางสาวศิโรรัตน์ คุณสิทธิ์
45712110035 นางสาวนภัสวรรณ อรรถีโสตร
55712110036 นายธนกร สิทธิผลกุล
65712110037 นายสุพศิน นามบุตรดี
75712110038 นางสาวพิชญานันท์ ฤทธิ์รุ่ง
85712110039 นายสุทิวัส รุ่งจรัสแสง
95712110040 นางสาวภทรธร ปาปะเก
105712110041 นายฐิติณัฏฐ์ ธิติโรจนะวัฒน์
115712110042 นางสาวกัลย์สุดา ภูมิยนต์ทรัพย์
125712110043 นางสาวเกียรติสุดา วรรณทอง
135712110044 นางสาวสุธาทิพย์ ดอนไชย
145712110045 นางสาวสุธินี สุขทอง
155712110046 นายกฤตนัย ด้วงคำภา

อาจารย์ จุฬาภา สอนกลิ่น | R139 |
16012110011 นางสาวอมราพร บวรธรรมวงศ์
26012110012 นางสาวนัฎฐณิชา ลาภเพิ่มผล
36012110013 นางสาววิลาสินี อุ่นสมัย
46012110014 นางสาวมัชฌิมา สิริธรังศรี
56012110015 นางสาวเพชราภรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์
66012110016 นางสาวณัฏฐธิดา สองสียนต์
76012110017 นางสาวสริตา จิ๋วน๊อต
86012110018 นายชาครีย์ แวววีรคุปต์
96012110019 นางสาวปรียวาท รัตนาคม
106012110020 นางสาวดนุนุช รัชธร

อาจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร | I104 |
15712110047 นางสาวคริศรา อ่อนวิมล
25712110048 นายธนภัทร เดี่ยวกุล
35712110049 นางสาวศศิธร แสนวรางกุล
45712110050 นายอนุสรณ์ เครือไม้
55712110051 นางสาวปวีณ์สุดา สิงห์แก้ว
65712110052 นางสาวรพีพร จีนะวงค์
75712110053 นางสาวชนิกานต์ ศรีสุวรรณศร
85712110054 นางสาวทวิตรา กมูลธง
95712110055 นางสาวปริยาภรณ์ อายุโย
105712110056 นางสาวจณัฐตา ชูเลื่อน
115712110057 นางสาวณัฐนันท์ เบ็ญจพันธุ์
125712110058 นายพชร เหลืองเอกตระกูล
135712110059 นางสาวสุรีวัลย์ วีระทอง
145712110060 นายธนบดี ศรีบุรี
155712110061 นางสาวนฤมล ปล้องทอง

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง | I401 |
16212110078 นางสาวทรรศนวรรณ สาคะโร
26212110079 นางสาวศศินา ไกรสิงห์
36212110080 นายณัฐภัทร หิรัญชวโรจน์
46212110081 นางสาวประภัสสร สุภัควรกุล
56212110082 นายปิฎก ชื่นใจ
66212110083 นายพลเวศน์ หีบแก้ว
76212110084 นางสาวธีร์สุตา ธนาภาภูวสิษฏ์
86212110085 นางสาวบุญญาดา ศิริยงค์
96212110086 นายปิยะภัสร์ ผิวคล้ำ
106212110087 นางสาวณัฐณิชา รัตนเสถียร
116212110088 นางสาวอริสรา สอนกล่อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชกฤช เลิศภัทรโกมล | I104 |
15812110062 นางสาวพงศ์ลดา วงษา
25812110063 นางสาวสวิตรา ปัญจาสุธารส
35812110064 นางสาวชโรทัย อุทัยธรรมรัตน์
45812110065 นายจิรัชย์ จันปิตุ
55812110066 นายพลพรรธน์ ยุบลบัณฑิตกุล
65812110067 นางสาวอรญา ภู่มาลา
75812110068 นางสาวมนัสนันท์ อิ้มทับ
85812110069 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทราสกาววงศ์
95812110070 นายปัญญา วี
105812110071 นางสาวสิตานันท์ ตีรณานุสิษฐ์

อาจารย์ สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์ | R139 |
15712110078 นางสาวขวัญหทัย ฉันทกร
25712110079 นางสาวสสิณา ฝอยหิรัญ
35712110080 นางสาวพิรญาณ์ วิชัยโน
45712110081 นางสาวณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร
55712110082 นางสาวสโรชา ทิพยธนาพัฒน์
65712110083 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์คง
75712110084 นางสาวธมลวรรณ กลีบเกษร
85712110085 นางสาวจิรารักษ์ เชื้อชมกุล
95712110086 นางสาวมัญชุภา บุตรเพชร
105712110087 นายยุทธศาสตร์ หลวงบุญ
115712110088 นางสาวพัชริดา พรหมจารี
125712110089 นางสาวจุติณัฏฐ์ เรืองจันทร์
135712110090 นายราชาวิทย์ ตันติธนวัฒน์
145712110091 นางสาวนิชาภา โฉมงาม
155712110092 นายศุภวิชญ์ เหลาเจริญ

| |

อาจารย์ น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์ | I401 |
16012110021 นางสาวธยาน์ กัมทรทิพย์
26012110022 นายชิติพัทธ์ ซื่อสกุลไพศาล
36012110023 นายปรมัตถ์ หงษ์ร่อน
46012110024 นางสาวฟ้าใส พลาศิลป์มงคล
56012110025 นางสาวณัชชา ลือศักดิ์กชกร
66012110026 นายภัทรดนัย ฐานันดรวัฒน์
76012110027 นางสาววรพรรณ จันทวี
86012110028 นางสาวพรนภา คงดั่น
96012110029 นายนิธิศ คงมั่น
106012110030 นายพีระพัฒน์ วิริยะอัตตสมบัติ

อาจารย์ น.สพ.ดร. มงคล ชวณิช | I401 |
16012110031 นางสาวจิราภิวัชร์ สอนพร
26012110032 นางสาวเขมะ เชิดเกียรติกุล
36012110033 นางสาวชมปราง สายอินทวงศ์
46012110034 นางสาวกนกพร พานเพียรศิลป์
56012110035 นายกฤตพล วรรณกลึง
66012110036 นางสาวปภาวี เหล่าพรหมสุคนธ์
76012110037 นายวรวิทย์ อ่อนน่วม
86012110038 นายศุภวิชญ์ จงพินิจ
96012110039 นางสาวธันยพร แท่นนอก
106012110040 นางสาวนิสารัตน์ ภิรมย์คช
115412110138 นางสาวปรียาพร ทองไซร้

อาจารย์ น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
16012110041 นายคณิน เทียนบุตร
26012110042 นางสาวธัญจิรา แต่งสมุด
36012110043 นางสาวปิยะฉัตร สุทธิ
46012110044 นายปฏิพล วิเศษชลหาร
56012110045 นางสาวกานต์รวี พลคำมาก
66012110046 นางสาวปณิตา คงรักษา
76012110047 นางสาวพิมพ์พิชชา เหมพิจิตร
86012110048 นางสาวทักษพร นามบุตรดี
96012110049 นางสาวชุติกาญจน์ ธนะดำรงชัยพร
106012110050 นายนพณัฐ ส่างคำ

| |

อาจารย์ น.สพ.ธีรวินท์ บัวมา | R304 |
15812110072 นายศุภวิชญ์ เสือกระจ่าง
25812110073 นางสาวณัจยา สายวุฒิ
35812110074 นายนนทพัทธ์ พูลศิรเจริญกุล
45812110075 นางสาวอัจฉราพร สุขีวุฒิ
55812110076 นายณัฐชนน สมุทรหล้า
65812110077 นางสาวณิชารีย์ เครือวิเศษณ์
75812110079 นางสาวชนานันท์ คัมภีระมนต์
85812110080 นายสรวิชญ์ ทรงสถิตย์เมธา
95812110081 นางสาวรสิตา พิชบิน
105812110082 นายสมเกียรติ ใยสำลี

อาจารย์ สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้ | I401 |
16212110034 นางสาวกัญญาภัค ชมเชย
26212110035 นางสาวกนกกาญจน์ อิ่มปรีชา
36212110036 นางสาวภัทรวรินทร์ ชินวัฒน์
46212110037 นางสาวศรกมล มาใจ
56212110038 นายอัฐพล เตียเจริญภักดี
66212110039 นางสาวชีวาพร เตชะศิรินุกูล
76212110040 นางสาวภัทราภา ตั้งมนัสสุขุม
86212110041 นางสาวจารุวรรณา เรืองโรจน์
96212110042 นายเตชินท์ ทองรักน้อย
106212110043 นายสิทธิภูมิ จิตรา
116212110044 นางสาวศิปปภรณ์ ทองสีนาค

| |

อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์ | R201 |
16212110045 นายธนัตถ์ ชื่นนิ่ม
26212110046 นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมเสนา
36212110047 นางสาวชุติมา สุพรมอิน
46212110048 นายกันตภณ โรจนสิต
56212110049 นางสาวชญานิษฐ์ พุมนวล
66212110050 นางสาวธนัชวรรณ สิทธิบุญ
76212110051 นายธนพน ถาวรพฤกษ์
86212110052 นางสาวปณาลี ยอดคุณ
96212110053 นางสาวเพชรลดา ว่องประเสริฐการ
106212110054 นายก็อซซาฟีย์ เจ๊ะเด็ง
116212110055 นางสาวรวินันท์ วงศ์อ่อนตา

อาจารย์ น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ |
15712110068 นางสาวสินี สุริยพัฒนพงศ์
25712110069 นายธัญพิสิษฐ์ คุณโลก
35712110070 นางสาวธนพร นิจสุชัด
45712110071 นายภูริช สิตมาลา
55712110072 นางสาวศุภสุตา อร่ามพงษ์
65712110073 นางสาวณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ
75712110074 นางสาวจิราภา แก้วทิพรัตน์
85712110075 นางสาวสุพัตตรา รังสิยเวคิน
95712110077 นางสาวนิพพาณี ศิลาเขต
105712110105 นางสาวปัณณาสี อุบล
115712110106 นายชยะพล พันนุมา
125712110107 นางสาววรัญญา แสงรีย์
135712110108 นางสาวบุณยวีร์ รวดเร็ว
145712110109 นางสาวเกสร พนาสันติกุล
155712110110 นางสาวกษมภรณ์ เถาว์ทิพย์

| |

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงรัตน์ ตั้งมหาศุกร์ | R304 |
16212110001 นายเศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข
26212110002 นายเอกรินทร์ คงทอง
36212110003 นายพัชระพิรัฐ กันยารัตน์
46212110004 นางสาวกมลลักษณ์ สนธิชัย
56212110005 นายกล้าสิริ ศรีรัตนวงศ์
66212110006 นายณัฐวัฒน์ เจนถาวร
76212110007 นายชนะกมลธัม รอดอนันต์
86212110008 นางสาวนภสกร มหิสรากุล
96212110009 นางสาวธมลพรรณ สังฆวิจิตร
106212110010 นางสาววรรณพร จำชา
116212110011 นางสาวชัญญานุช เมชฌสมภพ

อาจารย์ สพ.ญ.กรกมล หาญชัย | I301 |
15712110093 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมวงษ์
25712110094 นายธนะพล ชมชื่นสวัสดิ์
35712110095 นางสาวงามสิรี แสงอุทัย
45712110096 นางสาวณวพร วิเศษกสิกร
55712110097 นายวิศิษฏ์ เงินวิลัย
65712110098 นางสาวสุพิชฌาย์ สมบัติทวีพูน
75712110099 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ทานะมัย
85712110100 นางสาวพริมา เจริญนาม
95712110101 นายกิจพัฒน์ เจริญพงษ์สกุล
105712110102 นางสาวพลอย เอี่ยมสอาด
115712110103 นางสาวชวรีย์ ใจแก้ว
125712110104 นางสาวจุฑามาศ ชวลิตเบญจ

อาจารย์ สพ.ญ.ธนิกานต์ สุวรรณโชติ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
16012110051 นายไทเกอร์ รัตนมิ่งมงคล
26012110052 นางสาวชินประภา ชูคำสัตย์
36012110053 นายจิตประพน นิติพน
46012110054 นางสาวศรัณยา วณิชโยบล
56012110055 นายพชร ประสานจิตต์
66012110056 นางสาวพัทธนันท์ พนมชัยสว่าง
76012110057 นางสาวสุกฤตยา เลิศวิมลลักษณ์
86012110058 นางสาวฐิติรัตน์ วงศาเจริญสุข
96012110059 นางสาวสุรดา ประสงค์สุข
106012110060 นายอภิสิทธิ์ อวยชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ | R201 |
16112110057 นางสาวจิณห์สุภัค แดงสมบูรณ์
26112110058 นางสาวนภัสสร ถิ่นสุราษฎร์
36112110059 นางสาวพัทธมน เนติชนารัตน์
46112110060 นางสาวณัฐธิดา ท่าทราย
56112110061 นายพรามณ์ สุรัตตะเศรณี
66112110062 นายปรัชญา จันตาบุญ
76112110063 นางสาวนภสร หลักแหลม
86112110064 นางสาววันทนีย์ วสุนธราวัฒน์
96112110065 นางสาวธัญญารัตน์ โยธีจรัสศรี
106112110066 นายปุณณภัทร พัฒนเวชธัญ
116112110067 นายณดล อุตสาหผลิน
126112110068 นายเกียรติศักดิ์ อินทมาตยากูล
136112110069 นางสาวภัทริน สุขทอง
146112110070 นางสาวนพณิน แสงนิล

อาจารย์ น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
16112110071 นางสาวสุขะวัฑ ปัญญาสมบัติ
26112110072 นางสาวกนกวรรณ นามวงค์
36112110073 นายอังกูร เชื้อสาย
46112110074 นางสาววณิชยา ฉายานนท์
56112110075 นางสาวปนัดดา ธรรมชัย
66112110076 นางสาวชุติมณฑน์ สุดถนอม
76112110077 นางสาวณัฐณิชาต์ ธีรพิทยานนท์
86112110078 นายณัชพล สิงห์พร
96112110079 นายณราธิป ภู่ผล
106112110080 นางสาวพิชามญชุ์ สุขปัญญาธรรม
116112110081 นางสาวนิศารัตน์ ปฐพีนิโรจน์
126112110082 นางสาววิชญา บริสุทธิ์
136112110083 นางสาวรัญชนา ปิตะธารา

อาจารย์ สพ.ญ.ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ | I401 |
15912110023 นายพชร สาคำ
25912110024 นางสาวอภิชญา พงษ์ศักดิ์โอภาส
35912110025 นายกัปตัน สาตจีนพงษ์
45912110026 นางสาวชนิกานต์ รักชื่อ
55912110027 นางสาวณัชชา ศรีรัตนสมบุญ
65912110028 นางสาวอมรรัตน์ เปรมประเสริฐสุข
75912110029 นางสาวศรสวรรค์ สอนศิริ
85912110030 นางสาวกนิษฐา ศิริไสยาสน์
95912110031 นายกษิดิศ ชิตมณี
105912110032 นางสาวสิริกาญจน์ แซ่เทียน
115912110033 นางสาวจิราภา รุ่งเรืองสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
16112110084 นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง
26112110085 นางสาวมนสินีย์ ภัทรหิรัญวุฒิ
36112110086 นางสาวภัสธารีย์ พลซา
46112110087 นางสาวธีริศรา ลัดลอย
56112110088 นางสาวอาภานุช พันพานิชย์กุล
66112110089 นางสาวสุพัชชา โตไตย์
76112110090 นางสาวธันวรส วรสาร
86112110091 นางสาวอริสสรา พานิชประวัติ
96112110092 นายธีรัตม์ เหลืองรัตนเจริญ
106112110093 นางสาววรัญญา ม่วงชู
116112110094 นางสาววรรณิภา จันทร์เเก้ว
126112110095 นางสาวเมธาวดี พยัคฆ์ทอง
136112110096 นายภูมิภัทร ชินชัย

อาจารย์ น.สพ.สมจินต์ สุทธิกาญจน์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
16012110061 นางสาวเต็มฟ้า ไหลสกุล
26012110062 นางสาวดมิสา วังสาร
36012110063 นางสาวกนกพร แสงคำสุข
46012110064 นายนิภัทร รื่นภาคเพ็ชร
56012110065 นายธนโชติ ส่งเเสง
66012110066 นางสาวศิริลักษ์ พรชัยสิงห์
76012110067 นายสิปปกร ม่วงโพธิ์
86012110068 นางสาวสิริวลี หอมดอกไม้
96012110069 นางสาวญาณิศา กิจกิติวิริยะ
106012110070 นางสาวพิชญานิน นิลโสภา

| |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล | R201 |
16012110071 นางสาวศุภาวรรณ ศรีเจริญจิระ
26012110072 นางสาวขวัญภิวรรณ บรรดิ
36012110073 นางสาวสรัญญา พูนสวัสดิ์
46012110074 นางสาวนวภัทร พันธุ์สาธิต
56012110075 นางสาวธัญจิรา ศักดิ์ดี
66012110076 นางสาวสรินญา ภูมิศิลา
76012110077 นายทรงภูมิ อานันทคุณ
86012110078 นางสาวชนิตา ศรีเมืองบุญ
96012110079 นางสาวธัญญารัตน์ ดั้งขุนทด
106012110080 นางสาวนาตาชา มัทเธอุส

อาจารย์ น.สพ.เทพฤทธิ์ นาคเรืองศรี | |
16212110089 นางสาวธารี วิภูชนิน
26212110090 นายภูตะวัน เข่งค้า
36212110091 นางสาวภัชธิณีย์ เริ่มรักสกุล
46212110092 นางสาวณัฐชนก มะโนน้อม
56212110093 นางสาวเต็มสิริ เอื้อพูนผล
66212110094 นางสาวกุลภัสสร์ พวงชมภู
76212110095 นางสาวจินตพินทุ์ สิงห์เดช
86212110096 นายฉัตร ตรีวรเวช
96212110097 นางสาวกัญณิกา วรชาติวัฒน
106212110098 นางสาวรวินท์นิภา เนียมแสง
116212110099 นางสาวณัฏฏิกร อ้วนพรมมา

อาจารย์ สพ.ญ.ณัฐนรี แก้วศิริ | |
16212110100 นางสาวอันนา ภูวเศรษฐ
26212110101 นางสาวกรณ์รพิณ ฤกษ์สุข
36212110102 นางสาวนวพร เรืองเจริญธรรม
46212110103 นายไกรวิชญ์ ตันประเสริฐ
56212110104 นายอสมา คูหารังษี
66212110105 นางสาวสวรรยา สินเภตรา
76212110106 นางสาวขวัญวรัชยา พนธกรศุภะศิลป์

อาจารย์ สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ |
16012110081 นายเจตพัฒน์ เทิดฉัตรสิริ
26012110082 นางสาวภาวินี แสงจันทร์
36012110083 นางสาวศดานันท์ นาเมืองรักษ์
46012110084 นางสาวสุกฤตา พุกสุ่น
56012110085 นางสาวสไบเงิน สมสวย
66012110086 นางสาวอาภานุช ทวีวัฒนโสภณ
76012110087 นางสาวภาวิดา วงษ์ว่องไว
86012110088 นางสาวบุญญิสา บุญรอด
96012110089 นางสาวสาธินี ธีวีระปัญญา
106012110090 นางสาววิภาศินี โสภิณ
116012110111 นายวิศาล วราเอกศิริ

อาจารย์ น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ | I401 |
15812110083 นางสาวกชกร พูลประดิษฐ์
25812110084 นางสาวฟ้าใส แสงขำ
35812110085 นางสาวธัญธิดา มีอยู่เต็ม
45812110086 นางสาวสมิตา แสนขยัน
55812110087 นางสาววลัยพัชร โอฬารสกลพัฒน์
65812110088 นางสาวอัมรัตน์ โภชาคม
75812110089 นายอัครวิทย์ ศรีวิเศษ
85812110090 นางสาวคุณัชญา นาคะภากรณ์
95812110091 นายจิรายุทธ เจียมจารีกุล
105812110092 นางสาวชนม์ณกานฒ์ ศรีรัตนพรรณ

อาจารย์ น.สพ.พิชานนต์ จิยังศุวัต | R201 |
16012110091 นางสาวอมิตญา จันทวงษ์
26012110092 นางสาวจุฑามาศ ตั้งสถิตย์
36012110093 นางสาวจุฑามณี ศรีศักดา
46012110094 นายกัษมา เผือกเเก้ว
56012110095 นางสาวชุติกาญจน์ สุดถนอม
66012110096 นางสาวมาติน่า ศักดา
76012110097 นางสาวพัสตร์ชิตา เตชคุณาวัฒน์
86012110098 นายนิติภูมิ ทองแสง
96012110099 นายตีรณ เสริญสุขสัมฤทธิ์
106012110100 นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองวัฒนวิไล

อาจารย์ สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15912110012 นายภูริณฐ์ สุวรรณประดิษฐ์
25912110014 นางสาวอันธิกา อรุณเดชาชัย
35912110015 นางสาวภูสุดา ภูดี
45912110016 นางสาวรมิดา พุ่มน้อย
55912110017 นางสาววณัชพร กุญชรวิชัย
65912110018 นางสาวจิราภัส ช้างเยาว์
75912110019 นางสาววรพรรณ ถาวรวงศ์
85912110020 นางสาวณันฐิยา วงเวียน
95912110021 นางสาวณฐนน หงษ์แพง
105912110022 นางสาวพิชญาภา นทีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง | R201 |
16112110001 นางสาวโชษิตา ทวีพรตระกูล
26112110002 นายกลวัชร ประพันธ์วิทยา
36112110003 นายธนกร สันติสุภาพร
46112110004 นายธัชชัย คงนิรัติศัยกุล
56112110005 นางสาวชนม์นิภา อุตบัววงศ์
66112110006 นางสาวอธิกา กลิ่นพันธุ์
76112110007 นางสาวอุ่นใจ นาคนพมณี
86112110008 นางสาวมินตรา ชนะพันธ์
96112110009 นายภูภิชย์ พิลึก
106112110010 นางสาวยสุตมา อุดมศรี
116112110011 นางสาวเวธกา อินทรสุนานนท์
126112110012 นายอภิชาติ อิทธิวรกุล
136112110013 นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย
146112110014 นางสาวพรพิชชา พูลทรัพย์

| |

อาจารย์ น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง | I301 |
15712110062 นายปุญญพัฒน์ สารแขวีระกุล
25712110063 นายสุรเดช โทษาธรรม
35712110064 นายธนภูมิ บัวรอด
45712110065 นางสาวจินดากาญจน์ ยังเอี่ยม
55712110066 นางสาวพรนิภา โพธิ์เงิน
65712110067 นายวราชิต วัชรสุนทร
76112110029 นางสาวมาธวี กลิ่นกาเซ็น
86112110030 นายภูมิภัทร ศรีพันธ์
96112110031 นางสาวอัชฌาพันธุ์ เกื้อเส้ง
106112110032 นางสาวฐิติฌลา อุดมศรี
116112110033 นางสาวทิตย์ธิดา จันทร์ธานี
126112110034 นางสาวนุสสตี สายบัวต่อ
136112110035 นางสาวณัฐชา สัยเจริญ
146112110036 นางสาวกาญจนสุดา ไก่แก้ว
156112110037 นางสาววันวิสาข์ คำฟู
166112110038 นางสาวมินตรา บุญสาร
176112110039 นายธานินทร์ ปาปะโม
186112110040 นางสาวพราว เมฆสัมพันธ์
196112110041 นางสาวชนากานต์ วรศรีหิรัญ
206112110042 นางสาวญาณินท์ ศิลปชัย

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร | I401 |
16112110043 นายชนะชัย ใจกว้าง
26112110044 นางสาวสิรีธร ประสิทธิ์กุศล
36112110045 นายพงศภัค เปลี่ยนเอก
46112110046 นางสาวปัณณพร เชาวน์ปรีชา
56112110047 นายอภิชัย คงวิเศษ
66112110048 นางสาวพิมพ์ชมภู บุญญาภิสิทธิ์โสภา
76112110049 นางสาวธัญชนก การสมดี
86112110050 นางสาวธนัชญา จินตะมัย
96112110051 นางสาวข้าวขวัญ สกุลบริรักษ์
106112110052 นางสาวปัณฑิฏา พิมพ์สวัสดิ์
116112110053 นางสาวกรองแก้ว เกื้อกูล
126112110054 นางสาวปัทมวรรณ ปอทเจส
136112110055 นางสาวสุชาดา โพธิ์อยู่
146112110056 นางสาวศิรตา เจริญรบ
156112110110 นางสาวจีรวรรณ การบรรจง
166112110111 นางสาวศศิประภา ด้วงสีแก้ว

อาจารย์ สพ.ญ.พรสุรีย์ บุษยเหม | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ |
15712110002 นางสาวปณิดา ส่วยนุ
25712110003 นางสาวชุติกาญจน์ เนียมกุล
35712110004 นายคมสัน วงศ์สมมาตร์
45712110005 นางสาวณัฏฐณิชา เจือจันทร์
55712110006 นางสาวมัทนียา เสาร์พูล
65712110007 นางสาวจิราภา อาจสังข์
75712110008 นางสาวกรกนก แสงอำนาจ
85712110009 นางสาวพงศ์สุกุล พานแก้ว
95712110010 นางสาวแฮะแล็น โซอี่ เคลซี่
105712110011 นายอโมหะ ปั่นโภชา
115712110012 นางสาววัฑฒิกา ชิดเครือ
125712110013 นายชิตตะวัน ชุ่มพิพัฒน์
135712110014 นางสาวพรกมล ศิริภัทรโสภณ
145712110015 นางสาวพีรกานต์ พงศ์เลิศฤทธิ์
155712110016 นางสาวพรรณณิภา กลิ่นชั้น

อาจารย์ มนตรี แสงลาภเจริญกิจ | R201 |
15812110093 นายฐนกร เรืองกลัด
25812110094 นางสาวนุชนาถ พรชัย
35812110095 นายนัฏภณิชย์ เหลาเจริญ
45812110096 นายปกรณ์รัตน์ เรือนงาม
55812110097 นางสาวอัญชิสา ขวัญอ่วม
65812110098 นางสาวศุภากร แจ้งโพธิ์
75812110099 นางสาวยสุตมา ทับไธสง
85812110100 นางสาวณิชกานต์ จตุวงศ์
95812110101 นางสาวปาณชญา ขันแก้ว
105812110102 นางสาวกาญจนา ดรปัญหา
115812110103 นายอมรเทพ ทัศนเรืองรอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล | R201 |
16212110012 นายชยากร เสริมสุข
26212110013 นางสาวกัลยกร ภาชะนนท์
36212110014 นางสาวสิตาภา เฟื่องอารีรัตน์
46212110015 นายปณพล หวังศุภกิจโกศล
56212110016 นายคมน์พิสิฐ อุนนาภิรักษ์
66212110017 นางสาวปัญภรณ์ แสงงาม
76212110018 นายภูรี โพธิ์แนม
86212110019 นางสาวกนกพิชญ์ ฤทธิทิศ
96212110020 นางสาวนภสร บุญยอด
106212110021 นางสาวมิส์เรียม โชว์ตระกูลทอง
116212110022 นางสาวชนาพร ณ น่าน

อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15912110097 นางสาวกชกร แก้วอำพล
25912110098 นางสาวปรมาภรณ์ จิตต์สนธิ
35912110099 นายยศพล สารบัน
45912110100 นางสาวพัชรี ชาติสกุล
55912110101 นางสาวนภัสสร คุณพนิชกิจ
65912110102 นางสาววิชชุตา ชูชื่น
75912110103 นางสาวพิชฌามญชุ์ ขันเงิน
85912110104 นายธรรมวัฒน์ ชัยวัฒนพันธ์
95912110105 นางสาวณิทชาภา ปุณญุสมิตร
105912110106 นายปรีชา ทรงลอด

อาจารย์ น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ | R139 |
15912110001 นางสาวแพรศุลี สุขป้อม
25912110002 นางสาวจิตรสินี หวังดำรงเวศ
35912110003 นายกัญจน์ กาญจนเจริญ
45912110004 นางสาวเขมสรณ์ ศิริรัตนชาติ
55912110005 นางสาวชวิศา จรัส
65912110006 นางสาววันวิสาข์ พลเยี่ยม
75912110007 นางสาวพรชนก หาญณรงค์
85912110008 นางสาวศดานันท์ อยู่เพ็ชร
95912110009 นางสาวฐมาวดี ศรีคุณากร
105912110010 นางสาวพาขวัญ จำเนียรกุล
115912110011 นางสาวนภิสรา เรือนสุข

อาจารย์ สพ.ญ.โชติกา ทิวาลัย | I301 |
15912110086 นางสาวฐิตชญา แป้นไทย
25912110087 นายทศพล สังคะ
35912110088 นางสาวณิชากร หมีโชติ
45912110089 นางสาวกฤติญา บุญมาก
55912110090 นางสาวถิรดา บุญมาคลี่
65912110091 นายณพงศ์ แก้วพรม
75912110092 นางสาวจิตรวดี กานดา
85912110093 นายธนบดี จินะพรม
95912110094 นางสาวณัฐชยา แม้นด้วง
105912110095 นางสาวณัฐฐิรา ธนศักดิ์มนตรี
115912110096 นายณัฏฐ์ วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ สพ.ญ.พรรณธิภา บริกัปปกุล | I108 |
16012110101 นางสาวลภัสรดา ศรีม่วง
26012110102 นางสาวรษา วิเศษเธียรกุล
36012110103 นางสาวฐานิตา นันท์ธนวิมล
46012110104 นางสาววิสสุตา สิงห์สถิตย์
56012110105 นางสาวจุฑารัตน์ ลาภวุฒิโรจน์
66012110106 นางสาวจิราวรรณ จันทรสุข
76012110107 นายภูวเนศวร์ ขุนบรรเทา
86012110108 นางสาวกชกร เพียปลัด
96012110109 นางสาวจรรยารักษ์ วรบุตร
106012110110 นางสาวจิตา มะลิชู

ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655 ต่อ 5102