ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

* นักศึกษาปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ
นักศึกษาปัจจุบันที่มีรหัสนักศึกษา 51xxxxxxxx ลงไป ต้องทำการแจ้งใหม่ทุกคน และระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเดิม(ถ้ามี) ที่ช่องระบุรายวิชา

 ค้นหานักศึกษา  จากรายการ    
ตามที่กำหนด 
อาจารย์ สพ.ญ.ภควดี คำพลงาม | R201 |
15412110040 นางสาวกานต์ชนก คำศรีแก้ว
25412110041 นางสาวเบญจวรรณ ช่างปัด
35412110042 นางสาวชนิดาภา บุญเกิด
45412110043 นางสาวขวัญเรือน คุ้มเพชร
55412110044 นางสาววรรณวิศา สมทรัพย์
65412110045 นางสาวปวีณ์สุดา แสวงดี
75412110046 นางสาวศิริลักษณ์ เดือนนวล
85412110047 นางสาวชลธิชา เอียดเหตุ
95412110048 นางสาวธีร์วรา ครุฑเสม
105412110049 นางสาวกชพร ก้อนสันทัด
115412110050 นายสัณหวิทย์ แสงรุ่งเรือง
125412110051 นางสาวอมรพรรณ แสงดาว
135412110052 นายปรัชญา สุภากรเดช
145412110053 นางสาวพิชามญชุ์ แต่งเกลี้ยง
155412110075 นางสาวเปมิกา บุญเรือง
165412110136 นางสาวสรวงสุดา กล้าผจัญ
175212110128 นางสาวสุทัตตา โบราณ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง | I401 |
15412110092 นายสิทธิกร ภักดีลิขิต
25412110093 นางสาวรวีวรรณ พรมประสิทธิ์
35412110094 นายณัฐดนัย อิ่มพร้อม
45412110095 นางสาวชนิศา เกษบำรุง
55412110097 นางสาวฐิติกาญจน์ เพียรดี
65412110098 นางสาวธนภรณ์ สุมาลุย์
75412110099 นางสาวณณัญญ์อร หาญเจริญอัศวสุข
85412110100 นางสาวปานเลขา ห่มขวา
95412110101 นางสาวสุพรรณิการ์ สุรีย์
105412110102 นางสาวคชรินทร์ ราชสินธุ์
115412110103 นายศรุติ ประยุรจตุพร
125412110104 นางสาวพรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร
135412110105 นางสาวอุมาภรณ์ ศุภผล
145412110106 นางสาวอลิษา ศุภผล
155412110107 นางสาวมาริษา ชุ่มวิจิตร
165412110137 นางสาวพรรณนิดา สลีอ่อน
175412110138 นางสาวปรียาพร ทองไซร้

อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ | I202 |
15412110120 นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์
25412110121 นางสาวบุษรา เอื้อสมานจิต
35412110122 นายไพบูลย์ พรรโษทก
45412110123 นางสาวศุภัชญา สูตรสุวรรณ
55412110124 นางสาวอรวรรณ เหลืองอรัญนภา
65412110125 นายศุภณัฐ วิไลสกุลยง
75412110126 นางสาวน้ำเพชร ทับทิมศรี
85412110127 นายธีรดนย์ เกษมทรัพย์
95412110128 นางสาวจุฑามาส หลีกพาน
105412110129 นายภูริทัตต์ ศรีมณฑก
115412110130 นางสาวสุกัญญา แซ่ลี้
125412110131 นางสาวสุทธิดา พงศ์เลิศนภากร
135412110132 นายรัชชานนท์ เต็งถาวร
145412110133 นางสาวสุภาวรรณ สุขกาล
155412110134 นางสาวนลิน จิลลานนท์
165412110135 นางสาวณิชกมล กมลศุภไพศาล
175522110001 นางสาวหทัยพร ไตรรัตนประพันธ์
185522110002 นายรณยุทธ ไทยเจริญ
195622110001 นางสาวชนิกานต์ พลคำมาก
205622110002 นายปิยะรัตน์ สิงห์คำคูณ
215622110003 นางสาวซารีนา ยูโซะ

อาจารย์ ดร.สรรเพชร โสภณ | I105 |

อาจารย์ น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง | R139 |
15212110059 นางสาวกัตติกา ชัยมงคล
25212110060 นางสาวณัฐวดี ทองเกื้อ
35212110061 นางสาวเสาวภา ปาอินทร์
45212110062 นายฐิติภัทร์ นวกุล
55212110063 นายปฐมพัฒ พัฒนกูล
65212110064 นางสาววรัญญา เทศรักษ์
75212110065 นางสาวกฤติกา วรรณปะเก
85212110066 นางสาวอุไรวรรณ เกลี้ยงแก้ว
95212110067 นางสาวฐานิสา ประทุมสุวรรณ
105212110068 นางสาวปาณิสรา พุ่มพวง
115212110069 นายศรัญย์ อัศวพลไพศาล
125212110070 นายกฤติน ปราโมกข์ชน
135212110072 นายพันธมิตร ซ้ายหนองขาม
145212110073 นางสาวธนวรรณ ไตรทิพย์เจริญยิ่ง
155212110074 นายวสุธร ดังวัธนาวณิชย์

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ | R204 |
15312110017 นายเอกสิทธิ์ เสรีธวัช
25312110018 นางสาวจีรัญชยา โสภณธัญกูลวงษ์
35312110065 นางสาวอภิชญา ธุระงาน
45312110066 นางสาวณัฐธิดา ศรีทองขำ
55312110067 นางสาวปัทมา ดั่งธนกุล
65312110068 นางสาวปิยนุช แซ่เอีย
75312110069 นางสาวอัญชนา เกษทองมา
85312110072 นางสาวกุลธิดา พงศ์สุริยนันท์
95312110073 นายพีรณัฐ ใจบาน
105312110074 นางสาวพิชรัตน์ จัดดี
115312110075 นางสาวศุภลักษณ์ ทิลารักษ์
125312110076 นายชานนท์ จันทร์สุข
135312110077 นางสาววรรษมน สืบเหล่ารบ
145312110156 นายนิวัฒน์ ทานะเวช
155312110155 นางสาวณัฐธิดา วงษ์ดี
165312110001 นางสาวกฤติยา นพคุณ
175312110002 นางสาวสุพัฒตรา ไวสุวรรณ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.วริษฐา อังศิริจินดา | R201 |
15312110019 นายชัยวิศิษฏ์ เผือกขำ
25312110044 นางสาวลดามาศ ม่วงไหมทอง
35312110045 นางสาววาลิกา จิตรจันทึก
45312110046 นางสาวภัทรดา เพชรรัตน์
55312110047 นางสาวญาณิศา เดชธง
65312110048 นางสาวจิราพรรณ นิยะสม
75312110049 นายจักรกฤษณ์ เติมจิตรอารีย์
85312110050 นายพุทธิพงศ์ เติมทอง
95312110051 นายสันติภาพ แตงอ่อน
105312110052 นางสาวกมลธรรม์ สุคนธ์
115312110053 นายภูริดล ไชยมงคล
125312110054 นางสาวคุรกร หาญทรงคามิน
135312110055 นายกนกพิชญ์ วีระเกียรติ
145312110056 นางสาวศันสนีย์ ถนอมเขตต์
155312110057 นางสาวชีวรัตน์ รุ่งเพ็ญงาม
165312110059 นางสาวภัทรจาริน บัวขาว

อาจารย์ น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่ | R151 |
15312110010 นายพศพงศ์ เอี่ยมธรรมชาติ
25312110012 นางสาวพัชรียา โนมายา
35312110014 นายภานุพันธ์ ม่วงไหมทอง
45312110015 นายศิระ แปลกโฉมฉิน
55312110016 นายวรุต ชินประหัษฐ์
65312110152 นายชัยวัฒน์ สอนกิจมั่น
75312110078 นางสาวศิริรักษ์ ใหญ่ยอด
85312110080 นางสาวกมลวรรณ เพียรสูงเนิน
95312110082 นายกิริน สรพิพัฒน์เจริญ
105312110083 นางสาวเมธิรา กระแสร์ชล
115312110084 นางสาววาณิชชา อุปพงษ์
125312110085 นายอภิวุฒิ ตันชู้
135312110086 นางสาวจตุพร วีระกุล
145312110087 นายวรกันต์ สุวัตถี
155312110088 นางสาวกรปภา น้อยหุ่น
165312110105 นางสาวมีนนารี ผลแก้ว

อาจารย์ น.สพ.ชนัต ญาณประภาศิริ | R151 |
15312110095 นางสาวปาจรีย์ หมู่โพธิ์
25312110097 นางสาวณัฐภาวี ภิรมรักษ์
35312110099 นางสาวนพรัตน์ กิจเจริญค้า
45312110100 นางสาวณัฐวีณ์ อุดมบริภัณฑ์
55312110101 นายกิตติพิชญ์ บุญมา
65312110102 นางสาวนลินรัตน์ สันประเสริฐ
75312110103 นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์สวัสดิ์
85312110104 นางสาวมุกระวี โพธิ์วิเศษ
95312110106 นายกล้า วณิชชาโสภณ
105312110107 นายวทัญญู พิมพ์แสนนิล
115312110109 นางสาวกฤษติกา พยัคฆ์กุล
125312110110 นายวรินทร รักษ์พนม
135312110111 นางสาวปรางทิพย์ สุทธิเชื้อนาค
145312110112 นางสาวศศิมา บุญประดับ
155312110114 นายพงษ์นรินทร์ ภิญญานุสรณ์

อาจารย์ น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล | R304 |
15312110020 นางสาวอัญชลี บุญรัตน์
25312110145 นางสาววิริยาภรณ์ ศรีวิจิตรโชค
35312110146 นางสาวอภิญญา จำปาวงษ์
45312110147 นายธรรมนูญ ชิตกุล
55312110157 นายเมธิต ไวคกุล
65312110148 นางสาวกชพร กมลชัย
75312110149 นายเศรษฐศักดิ์ จิโรภาส
85312110150 นางสาวทัศนาวดี เดชกล้าหาญ
95312110151 นางสาวกนกภรณ์ กิรัมย์
105212110001 นางสาวสายธาร พลนอก
115212110002 นายนพดล กันเกตุ
125212110003 นางสาวฉันชนก สุขแสวง
135212110004 นางสาวภัทรวรรณ ภูมิพรรณา
145212110005 นายชนาธิป ปานเพ็ชร
155212110006 นางสาวเกวลิน กลิ่นสุข
165212110007 นางสาววิภาดา อาษา

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์ | R304 |
15312110094 นางสาวอชิรญาณ์ กุมภาว์
25312110121 นางสาวสุดารัตน สุวรรณสิทธิ์
35312110122 นางสาวจิตตวิไล คติบัญชา
45312110123 นางสาวชีวา จิตต์รำพึง
55312110125 นางสาวณัฐติยา แสงสว่าง
65312110126 นางสาวกานต์ อัตสาร
75312110127 นายแดนชัย นุใหม่
85312110128 นางสาวณัฏฐกา ศรีเกตุ
95312110129 นางสาวชนาพร ธรรมวัฒน์วิมล
105312110131 นางสาวไทโกะ โมมิกิ
115312110132 นายสุฤกษ์ ยงพิศาลภพ
125312110133 นางสาวพัชรีภรณ์ เชื้อแก้ว
135312110134 นางสาวพรรณิสา มหาเทียน
145312110137 นางสาวสุนันทา สวัสดิพันธ์
155312110138 นางสาวฤดีวรรณ นะราศรี
165312110108 สรวุฒิ สนธิเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร | R204 |
15212110012 นายยรรยง พงษธา
25212110013 นางสาวทิตยา พงษธา
35212110014 นางสาวรวิสรา ธรรมาจารย์จรัส
45212110016 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนอก
55212110017 นางสาวศศิมน ฑีฆะบุตร
65212110018 นายณัฐภัทร ซูเอโด
75212110019 นางสาวรัตนาวดี พิมพ์วัน
85212110020 นางสาวสุทธาทิพย์ จันทราภรณ์
95212110022 นางสาวสุรญานันท์ เชื้อชมกุล
105212110024 นางสาววิภาวดี มะโฮง
115212110021 นางสาวชัชนก พัวพัฒนกูล

อาจารย์ ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล | R139 |
15712110017 นางสาวปัณฑารีย์ ชินสุทธิประภา
25712110018 นางสาวภัทรพร แน่นอุดร
35712110019 นายปัณณวิชญ์ พงศ์กิตติรักษ์
45712110020 นายทศพร เลี้ยงรักษา
55712110021 นางสาวธัญชนก ธรรมธร
65712110022 นางสาวขวัญทิชา ลิขิตาภรณ์
75712110023 นางสาวพัชรพร ปลื้มเนตร
85712110024 นางสาวณิชากร สังข์เมือง
95712110025 นายภูมิพัฒน์ สิทธิ์เดชธนิสร
105712110026 นางสาววรรณิดา ตันทสีสุข
115712110027 นางสาวกุลนิษฐ์ แทนสา
125712110028 นางสาววรินทร แสวงสิน
135712110029 นายพชร บุญหลี
145712110030 นายกฤต สวาสดิพันธ์
155712110031 นางสาววิศัลย์จุฬา ประทุมชาติภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ | R139 |
15212110081 นายบุญญเกียรติ ชุ่มเป้า
25212110082 นายปรารถนา เพชรชูวงศ์
35212110083 นางสาวภารดี หัตถปะนิตย์
45212110084 นางสาวสุพิชชา รอดประชา
55212110085 นายธีรวัฒน์ จันทร์โพธิ์
65212110086 นายกัมพล ประวะเสนัง
75212110087 นางสาวขนิษฐา วัฒนสกุลเกียรติ
85212110089 นายชยังกูร อนันตริยเวช
95212110090 นายวิสูตร ประสิทธิ์สุวรรณ
105212110091 นายคุณานนต์ พัวสวัสดีเทพ
115212110092 นางสาวปรางทิพย์ ธนะโสธร
125212110093 นางสาววาทินี เถียรวิชิต
135212110094 นางสาวเยาวลักษณ์ หลักทรัพย์
145212110095 นายธีรศักดิ์ หนูขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม | R139 |
14712110067 นางสาวขนิษฐา วงษ์สร้อยสน
24712110107 น.ส. อุมาวดี แสงณรงค์
35012110026 นางสาวจุฑามาศ ไชยหล่อ
45012110123 นางสาวศศินา ชูศรี
54812110018 นายฏุฬาณัฏ วันดี
65112110009 นางสาวเอมอริยา เทียมมณีเนตร
74812110033 นายศรัณญู จตุภูล
84812110084 นายพุ่ง พรรณา
95112110077 นายพีรดนย์ กลางนา

| |

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์ | R139 |
15212110103 นายภัทรดนัย มัคสิงห์
25212110104 นายณัฐพงศ์ เส้งสุย
35212110105 นางสาววิริยา จันทคัด
45212110106 นางสาววิลาวรรณ ศรีนาค
55212110107 นางสาวจุฑามณี พลค้อ
65212110108 นางสาวปรียานุช สุดภวา
75212110110 นายชัชชัย ยามี
85212110111 นางสาวศุภพร บุญนวล
95212110112 นางสาวไพลิน กาวิใจ
105212110113 นายพงศธร โตโฉม
115212110114 นางสาวจิราพร จันทร์ศิริ
125212110115 นางสาวปาลิดา กีร์ติบุตร
135212110116 นายเดชนคร ศรีอุดร
145212110117 นายอิศรา รอดทุกข์

อาจารย์ สพ.ญ.สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ | R139 |
15312110042 นางสาวกัลยาณี งามเหลือ
25312110043 นายวัชรพล สามเสือ
35212110129 นางสาวเหมวดี แดนศิริมา
45212110131 นางสาวพิชญา ทรงเวชเกษม
55212110132 นางสาวจิตรลดา พวงสุนทรพงศ์
65212110133 นายอธิเทพ เทียนเพชรรัตน์
75212110135 นายธีรศักดิ์ คุณวันดี
85212110136 นางสาวปิยะฉัตร นาคสุข
95212110137 นายศึกษิต แสนรักษ์
105212110139 นางสาวธมกร โกยกอบเกียรติ
115212110140 นางสาวบุษราคัม ชุปวา
125212110142 นางสาวชินาภา ศรีวรนาถ
135212110143 นางสาวณัฐนันท์ คำหอม
145212110146 นางสาวลักขณา บวรธรรมทัศน์

อาจารย์ สพ.ญ.อัจฉราวรรณ โลหะวณิชย์ | R201 |
15712110032 นางสาวกัญญ์ณณัฐ ทองสวัสดิ์
25712110033 นายฐิติพงศ์ ยิ้มช้อย
35712110034 นางสาวศิโรรัตน์ คุณสิทธิ์
45712110035 นางสาวนภัสวรรณ อรรถีโสตร
55712110036 นายธนกร สิทธิผลกุล
65712110037 นายสุพศิน นามบุตรดี
75712110038 นางสาวพิชญานันท์ ฤทธิ์รุ่ง
85712110039 นายสุทิวัส รุ่งจรัสแสง
95712110040 นางสาวภทรธร ปาปะเก
105712110041 นายฐิติณัฏฐ์ ธิติโรจนะวัฒน์
115712110042 นางสาวกัลย์สุดา ภูมิยนต์ทรัพย์
125712110043 นางสาวเกียรติสุดา วรรณทอง
135712110044 นางสาวสุธาทิพย์ ดอนไชย
145712110045 นางสาวสุธินี สุขทอง
155712110046 นายกฤตนัย ด้วงคำภา

อาจารย์ จุฬาภา สอนกลิ่น | R139 |
15212110088 นางสาวอธิศา รอตบุญสม
25212110157 นางสาวอลิศา หงษ์ไทย
35212110160 นายศาสตฤณ ดีสุทธิ์
45212110156 นายปีติ ไชยมงคล
55212110158 นายดิศรณ์ เสนาะสำเนียง
65212110161 นายกิตติพัทธ์ ทองคำโชติศิริกุล
75212110162 นายปนิฐ เจริญกูล
85212110023 นายสิทธิโชค เศวตศิลา
95512110073 นางสาวกนกรัตน์ ม่วงไทย
105512110074 นางสาวงามพรรณ กิจปานนท์
115512110075 นายชยุตม์ สวาสดิพันธ์
125512110076 นางสาวพรรณภัทร จรัสโสภณ
135512110077 นางสาวนันธิตา วันคง
145312110004 นายณัฐพล เฟื่องวัฒนาพานิช

อาจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร | I104 |
15712110047 นางสาวคริศรา อ่อนวิมล
25712110048 นายธนภัทร เดี่ยวกุล
35712110049 นางสาวศศิธร แสนวรางกุล
45712110050 นายอนุสรณ์ เครือไม้
55712110051 นางสาวปวีณ์สุดา สิงห์แก้ว
65712110052 นางสาวรพีพร จีนะวงค์
75712110053 นางสาวชนิกานต์ ศรีสุวรรณศร
85712110054 นางสาวทวิตรา กมูลธง
95712110055 นางสาวปริยาภรณ์ อายุโย
105712110056 นางสาวจณัฐตา ชูเลื่อน
115712110057 นางสาวณัฐนันท์ เบ็ญจพันธุ์
125712110058 นายพชร เหลืองเอกตระกูล
135712110059 นางสาวสุรีวัลย์ วีระทอง
145712110060 นายธนบดี ศรีบุรี
155712110061 นางสาวนฤมล ปล้องทอง

อาจารย์ น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล | R139 |
15312110023 นางสาวนวพร บุรีเทพ
25312110024 นางสาววาสิตา บุญศิริ
35312110025 นางสาวณัฎฑวีฎา โพธิกุล
45312110026 นางสาวสุธินี กรุณา
55312110027 นางสาวพรชูดา แก้วกลั่น
65312110029 นางสาวเกล็ดทราย อุตตะโชติ
75312110030 นายศุภโชค แซ่โง้ว
85312110031 นายรักษิต สาริมาน
95312110032 นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรพรหมมาศ
105312110033 นายจิรายุ ภูพาน
115312110034 นางสาวประภาพิศ เจียมทิพย์
125312110035 นางสาวลภัสรดา รัมมะเอ็จ
135312110060 นายกมลวัฒน์ สาแดง
145312110061 นายพงศธร ศรีคำ
155312110007 นายทวี รอดสง

| |

อาจารย์ สพ.ญ.ปนิตา ล้อมวงษ์ | R201 |
15712110078 นางสาวขวัญหทัย ฉันทกร
25712110079 นางสาวสสิณา ฝอยหิรัญ
35712110080 นางสาวพิรญาณ์ วิชัยโน
45712110081 นางสาวณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร
55712110082 นางสาวสโรชา ทิพยธนาพัฒน์
65712110083 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์คง
75712110084 นางสาวธมลวรรณ กลีบเกษร
85712110085 นางสาวจิรารักษ์ เชื้อชมกุล
95712110086 นางสาวมัญชุภา บุตรเพชร
105712110087 นายยุทธศาสตร์ หลวงบุญ
115712110088 นางสาวพัชริดา พรหมจารี
125712110089 นางสาวจุติณัฏฐ์ เรืองจันทร์
135712110090 นายราชาวิทย์ ตันติธนวัฒน์
145712110091 นางสาวนิชาภา โฉมงาม
155712110092 นายศุภวิชญ์ เหลาเจริญ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ | R204 |
15612110001 นางสาวณิชกุล อึ่งทอง
25612110002 นางสาวเมทินี ผลแก้ว
35612110003 นายวิรัช นาคเพชร
45612110004 นางสาวนันทกานต์ เกียรติวารินทร์
55612110005 นางสาวกวินธิดา ตรีวัฒน์วรานนท์
65612110007 นางสาววรรณรัตน์ แก่นทองเจริญ
75612110008 นางสาวรวิวรรณ หงษ์ทวี
85612110009 นายอัษฎา ปุริสพันธ์
95612110010 นายสุภัฐ ยงพิศาลภพ
105612110011 นางสาวณัฐนรี แก้วศิริ
115612110012 นางสาวหัสนี ศิริยะราช

อาจารย์ น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์ | I401 |
15412110154 นางสาวภัทราพร ทรัพย์ทวีกุล
25412110155 นายสุธน มนต์ประจักษ์
35412110156 นายนฤนาท อินทรัตน์
45412110157 นายสุระเดช แซ่ฮ้อ
55412110158 นายวีรชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล
65412110159 นางสาวพริมรตา อินทรามาลัย
75412110160 นายธนกฤต เจริญรัตน์
85212110147 นายศรัญญู เดชเส้ง
95212110149 นางสาวโสภา คำใสย์
105212110150 นางสาวธาราธิป ลอกทอง
115212110151 นายอาทิตย์ จ้อยสุข

อาจารย์ น.สพ.ดร. มงคล ชวณิช | I401 |
15312110093 นางสาวพลอยปณัทต์ ไตรขันธ์
25212110152 นางสาวมัลลิกา โถทอง
35212110153 นายวงศกร ยังเหลือ
45212110154 นายเขตต์ รัตนมาศ
55212110155 นางสาวนัฏนิภา กลางหล้า
65212110145 นางสาววันวิสาข์ เทศประสิทธิ์
75612110017 นายเทพฤทธิ์ นาคเรืองศรี
85612110018 นางสาวอมรรัตน์ ไตรรัตนวนิช

อาจารย์ น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R121 |
15412110010 นายปรานต์ มณีสุริยา
25412110011 นางสาวผริตา ธนานุวัฒน์กิจ
35412110012 นายกิตติพศ แซ่โค้ว
45412110013 นายกฤษฏางค์ วุฒิวิชญานันต์
55412110014 นายเอกกร ขัยทัศวัฒนา
65412110015 นางสาวธัญรดา ทรัพย์อักษาศิริ
75412110016 นางสาวกุสุมา วิริยะวัฒนาพงศ์
85612110013 นางสาวธารินรัตน์ จึงธีรพานิช
95612110014 นายกฤตัชญฺ์ อาวาส
105612110015 นางสาววรวรรณ แก้วพะเนาว์
115612110016 นางสาวสิริกร หมีวรรณ

อาจารย์ น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย | I202 |
15412110001 นางสาวปาณิศา แย้มสุคนธ์
25412110002 นางสาวรังสินันท์ ละอองนวล
35412110003 นายณัฐพล รณภูมิ
45412110004 นายเฉลิมเดช ทรัพย์เอนก
55412110005 นางสาวจุฑาพัฒน์ อู่สิริมณีชัย
65412110006 นางสาวอัญชิสา เฉลิมพรพงศ์
75412110007 นางสาวกมลชนก แมลงภู่ทอง
85412110064 นางสาวนฤมล บูรณะจุฑานนท์
95412110065 นายไพโรจน์ พรมวัฒ
105412110066 นางสาวปรารถนา เทพสุวรรณ
115412110067 นางสาวบุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์

อาจารย์ สพ.ญ.ธัชฎาพร ไชยคุณ | |

อาจารย์ สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้ | I401 |
15312110062 นายกฤษฏิ์ เกษรแพทย์
25312110063 นายเสกข์ หิรัณยรัชต์
35312110008 นางสาวกนกประภา เพ็ชรสน
45612110021 นางสาวณัฐกานต์ พงศ์พิษณุ
55612110022 นายภู ทองอุปการ
65612110023 นางสาวอภิญญาดา คอนกำลัง
75612110024 นายวโรตนม์ วงศ์พงษ์กมล
85612110025 นางสาวจันทร์จีรา แก้วเอก
95612110026 นางสาวสุภาลักษณ์ นินทะสิงห์
105612110027 นางสาวภัทราภรณ์ แฝงยงค์
115612110028 นายวรพัฒน์ จุลภักดีเกื้อหนุน
125612110029 นางสาวศศิประภา ชาลีรัตน์
135612110030 นางสาวปิยะพร ตรงเที่ยง
145612110031 นางสาวสวรส อินต๊ะแก้ว
155612110032 นายพงศ์ศิริ เนื้อไม้

อาจารย์ สพ.ญ.ชาริณี โสภารัตน์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R121 |
15312110064 นางสาววิรัลพัชร วงศ์พานิชย์
25312110009 นางสาวพิมพกานต์ สารพัฒน์
35612110019 นางสาวฌาณดา รัศมีประเสริฐสุข
45612110020 นางสาวชนาพร จันทร์สนิทศรี
55612110033 นายรัฐพล อภิชัยกุล
65612110034 นางสาวพิมกาญจน์ ปัญญาชัย
75612110035 นางสาวสุพิชญา จินดารัตน์
85612110036 นางสาวณัฐรีย์ ล.รุ่งเรืองชัย
95612110037 นางสาววีรญา ปิ่นเงิน
105612110038 นายวรทรรศน์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
115612110039 นางสาวสายป่าน จิตหาญ
125612110040 นางสาวซูริน่า ฟานดาม

อาจารย์ สพ.ญ.อัจจิมา จันท์แสนโรจน์ | I108 |
15312110039 นางสาวปัทมา สีม่วง
25312110090 นายชวิการณ์ สายจันทร์ยูร
35612110068 นางสาวยุวรรณดา พลคะชา
45612110069 นายอธิป เลาหอารีดิลก
55612110070 นางสาวกมลวรรณ ดีหลี
65612110071 นายนิตินัย กุณแสงคำ
75612110072 นางสาวธชพรรณ ลีลาพตะ
85612110073 นางสาววิศัลย์ศยา เกียรติสิน
95612110075 นายชานนท์ คำศิลป์
105612110076 นายอดิเทพ สิริทรัพย์โสภณ
115612110077 นายอธิพัชร์ เฉลิมปริยาธรณ์
125612110078 นางสาวธนวรรณ ประสาทไทย
135612110079 นางสาวอรนุช แสงศิลา
145612110080 นายวันทวัฒน์ จาดขันธ์
155612110081 นายธีรกุล อินชูรันต์

อาจารย์ น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท | I105 |
15312110036 นายภราดร กิจโป้
25312110037 นางสาวปวิตรา อดิเศรษฐกุล
35312110038 นางสาวลลิตา ไชโย
45312110040 นางสาวณัฐพร ประจงพงศ์พันธุ์
55312110041 นายสมโภช ชดช้อย
65312110091 นายบุษย์ ชูชัยแสงรัตน์
75312110005 บดินทร์ปกรณ์ มะหินไชย
85612110082 นายศุภสิทธิ์ ศิลสังวรณ์
95612110083 นางสาวเลณุการ์ สำเร็จวาณิชย์
105612110084 นางสาวสุพรรณิการ์ ส้มเทศ
115612110085 นายคุณากร จัตกุล
125612110086 นางสาวกชเกล้า รุจินินนาท
135612110087 นางสาวทิพวัลย์ พฤทธยานันต์
145612110088 นางสาวประภาพร แก้วใส
155612110089 นายรัชพล พันธภิบาล

อาจารย์ สพ.ญ.ธนวัน มังคละพฤกษ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15612110041 นายสิทธิพงษ์ จิรพรเจริญสุข
25612110042 นางสาวพิมพรรณ กาญจนบัตร
35612110043 นางสาวลลิตา สิรภควณิช
45612110044 นางสาวณัฐชยา อนันตะ
55612110045 นางสาวพิมพ์พร อินทศรี
65612110046 นางสาวเพ็ญนภา เรืองไรประดิษฐ์ดี
75612110047 นายนพดล แก้วบริสุทธิ์
85612110048 นางสาวจิรัชยา กาญจนพนัง
95612110049 นายธนานันต์ สมสวย
105612110050 นางสาวพรธีรา พิชัยฤกษ์
115612110051 นางสาวอติกานต์ สวัสดิไชย
125612110052 นางสาวภาวดี ทวีวัฒน์
135612110053 นางสาวกมลทิพย์ แสนยอง
145612110054 นางสาวธัญวรรณ เกตุสุริยงค์
155612110055 นางสาวปพิชญา มูลจิตร์

อาจารย์ น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล | I301 |
15312110003 นางสาวอรวรรณ จิตรรำพัน
25312110006 นางสาวพัทธรนันท์ จุมพลทัศพร
35312110092 นายพอพันธุ์ อนันตพงษ์
45612110056 นางสาวจันทกานติ์ วิมลเกียรติศักดิ์
55612110057 นางสาววัจนีย์ มหบุญพาชัย
65612110058 นางสาววริตรา มาเจริญบุญ
75612110059 นางสาวณัฐรุจา นาวายนต์
85612110060 นางสาวณิชกานต์ ค่อมบุญ
95612110061 นางสาวชนกนันท์ ขจรรัตนวณิชย์
105612110062 นายณัชพงศ์พันธ์ พลละคร
115612110063 นางสาวอุทุมพร หลวงทะ
125612110064 นางสาวกนกอร วงศ์ชนะ
135612110065 นางสาวอังคณา ศรีเชียงสา
145612110066 นางสาวธีราพร กสิโอฬาร
155612110067 นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วย

อาจารย์ สพ.ญ.กรกมล ปดิฐพร | I301 |
15512110055 นายลัทธสิทธิ์ อิสสรารักษ์
25512110056 นางสาวหัทยา ฉลองภูมิ
35612110114 นายปารุต รังสิกวานิช
45712110093 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมวงษ์
55712110094 นายธนะพล ชมชื่นสวัสดิ์
65712110095 นางสาวงามสิรี แสงอุทัย
75712110096 นางสาวณวพร วิเศษกสิกร
85712110097 นายวิศิษฏ์ เงินวิลัย
95712110098 นางสาวสุพิชฌาย์ สมบัติทวีพูน
105712110099 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ทานะมัย
115712110100 นางสาวพริมา เจริญนาม
125712110101 นายกิจพัฒน์ เจริญพงษ์สกุล
135712110102 นางสาวพลอย เอี่ยมสอาด
145712110103 นางสาวชวรีย์ ใจแก้ว
155712110104 นางสาวจุฑามาศ ชวลิตเบญจ

อาจารย์ น.สพ.อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น | I401 |
15412110024 นายธนดล ปิ่นมงคล
25412110025 นางสาวภัทรสุดา คำประพันธ์
35412110026 นางสาวพรประภา น้อยผาง
45412110027 นางสาวระพีพรรณ ติ๊บบรรหาร
55412110028 นางสาวสายเพ็ชร เยาวโสภา
65412110029 นางสาวพัชรโรดม บุดดา
75412110030 นางสาวอัจฉรา สายสังข์
85412110031 นายปิยะวัฒน์ รุ่งจรัสแสง
95412110032 นางสาวลลิลทิพย์ มนัสปรีเปรม
105412110033 นางสาววัฒนพร ส้มอินทร์
115412110034 นางสาวสุปรีย์รัตน์ นุชบัว
125412110035 นางสาวพิมพ์ชนก สิทธิวงศ์ไพบูลย์
135412110036 นางสาวภัททิยา เมฆทอง
145412110037 นางสาววสุรมย์ อรุณวุฒิพงศ์
155412110038 นางสาววิจิตรรัตน์ นวลตา
165412110039 นางสาวอัมพวัน อ้นมณี

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ | R201 |
15512110001 นางสาวบุษราคัม คณะรมย์
25512110002 นางสาวศิวาภรณ์ ชาวเหนือ
35512110003 นายเอกชัย วชิรดำรงไชย
45512110004 นายวรากร ชื่นกลิ่นธูป
55512110005 นางสาวชยพธู ชยวัฑโฒ
65512110006 นางสาวณัฐชยา วนะภูติ
75512110007 นางสาวณิชนันทน์ มีแก้วน้อย
85512110008 นางสาววิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์
95512110009 นายพงศกรณ์ ไพรสิงห์
105512110010 นายณภัทร อุดมกิตติ
115512110011 นางสาวสุภธิรดา วงษ์จันฬา
125512110012 นางสาวฐานมาศ แซ่หว่อง
135512110014 นางสาวณัชชานิษฐ์ พูนธนธีรกุล
145512110015 นางสาวสุธินี วงศ์เสริฐ
155512110016 นางสาวพรมนัส มหัจฉริยกุล

อาจารย์ น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R120 |
15512110078 นางสาวมณิสรา ชุรินทรพรรณ
25512110079 นางสาวมิลตรา ศรีนิล
35512110080 นางสาวชนกานต์ พูลสวัสดิ์
45512110081 นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ
55512110082 นางสาวสุนันทินี สิงหนาท
65512110083 นางสาวลลิตา พิทยาภรณ์
75512110084 นางสาวอริศรา อนุจร
85512110085 นายปฐพณ คชนา
95512110086 นางสาวสุจารี การสมวรรณ์
105512110087 นายกฤตชัย ฉัตรเจริญสุข
115512110088 นางสาวชุติมา ฉ่ำสมบูรณ์
125512110089 นางสาววันวิสา ไผ่โสภา
135512110090 นายพงศกร ชัยศิริพานิช
145512110091 นางสาวทาริกา พงศ์ฉบับนภา
155512110092 นายกันต์ ไชยยันบูรณ์
165512110102 นางสาวปานทิพย์ มากคำ

อาจารย์ น.สพ.พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R121 |
15612110090 นางสาวจิตบุญ ภูจอมจิต
25612110091 นางสาวอินทิพร เพ็งรัตน์
35612110093 นางสาววัจนา เกตุเตี้ย
45612110094 นางสาวเบญจลักษณ์ จาดสุวรรณ
55612110095 นางสาวอังคณา คงทอง
65612110096 นางสาวณัฏฐ์ธนัน แช่มชู
75612110097 นายธนาวัฒน์ หล้าคำ
85612110098 นางสาวชุติมา แซ่ก๊วย
95612110099 นางสาวสุชาวดี จินตนา
105612110100 นางสาวชุตินันท์ บุญมา
115612110101 นางสาวกฤษติยา ศรีเมือง
125612110102 นางสาวยสุตมา อุดมศรี
135612110103 นางสาววราลี จันทวี
145612110104 นางสาววิภาวี พันธุ์สังวร
155612110105 นางสาวณัชชา โชคพระสมบัติ

อาจารย์ สพ.ญ.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R121 |
15412110063 นางสาวจันจิรา สัตถาผล
25512110093 นายตรียุทธ ม่วงไหมทอง
35512110094 นายณัฐวุฒิ ภูมิเรือง
45512110095 นางสาวปริยกร สุวรรณปาน
55512110096 นายณัฐพล ธรรมใจ
65512110099 นายเกียรติภูมิ วรรณทอง
75512110072 นางสาวมัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ
85512110100 นายณัฐพล คงปราโมทย์
95512110101 นางสาวนุจรี กล่อมสถิตย์

อาจารย์ น.สพ.สมจินต์ สุทธิกาญจน์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R121 |
15412110076 นางสาวอมรรัตน์ จิตประวัติ
25412110077 นางสาวสิริธร เจริญเหล่าศิริ
35412110078 นางสาวสุชินา มีบุญพอ
45412110079 นางสาวภัสนันท์ สามคุ้มพิมพ์
55412110080 นางสาวชญานิน แสวงสิน
65412110081 นายนครินทร์ ทองน่วม
75412110082 นางสาวรุ้งเพชร ตั้งถาวรชัยกุล
85412110083 นางสาวอรพรรณ สงรักษ์
95412110084 นายรวิพล ศิริพิทยกุล
105412110085 นางสาววริศรา สุขเกษม
115412110086 นายธนรัฐ สิงห์คำวงษ์
125412110087 นางสาววรินพิชชา อัครภักดีธรณ์
135412110088 นายกรกมล กันนา
145412110089 นางสาวพัชรกร วัฒน์ธนะปานสกุล
155412110090 นายเชษฐา บุพศิริ
165412110091 นางสาวณัฐภรณ์ พานิชเจริญ

อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว | I401 |
15412110008 นายศุภนัฐ ไชยวิเชียร
25412110009 นายนฤนาท พริมมา
35412110020 นางสาวอัญอานันท์ ศรีพิพัฒน์
45412110021 นางสาวสุธิดา บวรศุภศรี
55412110022 นางสาวป่านจิรา ผาทอง
65412110023 นางสาวชลธิชา ผาสุพรรณ์
75412110054 นางสาวสิรีธร อภินันทนพงศ์
85412110055 นายชานน สมบูรณ์
95412110056 นางสาวทิชากร หงษ์ชัย
105412110057 นางสาวสไบทิพย์ ทองงาม
115412110058 นางสาวจรรยา ชุณหมณี
125412110059 นางสาวเมธินี สิงห์ทองวรรณ
135412110060 นางสาวศิริรัตน์ พันธรังษี
145412110061 นางสาวรวิพร เครือนพรัตน์
155412110062 นางสาวศศิประภา ปิยะพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล | R201 |
15412110139 นางสาวตรีทิพย์นิภา คำงาม
25412110140 นางสาวภาชินี พลศักดิ์
35412110141 นางสาวไอริณ อารีประชาภิรมย์
45412110142 นายพชรพล ลาบัวใหญ่
55412110143 นางสาววัชราพร เสมามิ่ง
65412110144 นางสาวปฎิญญา มณเฑียร
75412110145 นางสาวบุณธิชา ชูพงศ์
85412110146 นางสาวอทิตยา เดื่อทอง
95412110147 นางสาวกมลวรรณ มลิวรรณ์
105412110148 นายวิชญ์พล กุยแก้ว
115412110149 นางสาวปานวาสน์ วงษ์รักษ์
125412110150 นายกัมปนาท คำทอง
135412110151 นายเอกพล ศิริภาร์
145412110152 นายปิยะพงษ์ หล้าเมือง
155412110153 นายอรรคเดช สินเภตรา

อาจารย์ น.สพ.สิทธิชน รัตนจันทร์ | R201 |
15412110108 นางสาวรวิสรา ลิ้มศรีพันธ์
25412110109 นายสิรวิชญ์ อุ่ยเจริญ
35412110110 นางสาวฌัชชา เชาวนปรีชา
45412110111 นางสาวจันจิรา วารินศิริรักษ์
55412110112 นายเดชา แสงอารี
65412110113 นางสาวพิชชาอร อาทิตย์วิภาส
75412110114 นางสาวดลหทัย แซ่ตั้ง
85412110115 นางสาวอลิสา อัตถะพรวัฒนา
95412110116 นางสาวณัฐพร คุณวงศ์วิวัฒน์
105412110117 นางสาวธนัชยา กองช่าง
115412110118 นางสาวณัฐธยาน์ นาคทองกุล
125412110119 นางสาวเสาวลักษณ์ เปรมทา
135412110017 นายณฤทธิ์ มาดหมาย
145412110018 นางสาวภาวิณี แก้วแกม
155412110019 นางสาวพัทธ์ธีรา วิชาจารย์

อาจารย์ เอกธิดา ทองเด็จ | R201 |
15712110068 นางสาวสินี สุริยพัฒนพงศ์
25712110069 นายธัญพิสิษฐ์ คุณโลก
35712110070 นางสาวธนพร นิจสุชัด
45712110071 นายภูริช สิตมาลา
55712110072 นางสาวศุภสุตา อร่ามพงษ์
65712110073 นางสาวณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ
75712110074 นางสาวจิราภา แก้วทิพรัตน์
85712110075 นางสาวสุพัตตรา รังสิยเวคิน
95712110077 นางสาวนิพพาณี ศิลาเขต
105712110105 นางสาวปัณณาสี อุบล
115712110106 นายชยะพล พันนุมา
125712110107 นางสาววรัญญา แสงรีย์
135712110108 นางสาวบุณยวีร์ รวดเร็ว
145712110109 นางสาวเกสร พนาสันติกุล
155712110110 นางสาวกษมภรณ์ เถาว์ทิพย์

อาจารย์ สพ.ญ.ธนิกานต์ สุวรรณโชติ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R120 |
15312110139 นางสาวรุ่งอรุณ อยู่มั่น
25312110141 นางสาวศศลักษณ์ สุริยวงศ์
35312110142 นางสาวกุลกนิษฐา แก้วเทศ
45312110143 นายกิตติธัธ พันธภิบาล
55312110144 นางสาวจริยา รุ่งเรือง
65312110115 นายภาณุเดช เอมรัฐ
75312110116 นางสาวรชยาทิพย์ คเชนทร์อัคริมา
85312110117 นางสาวสุนัฐชา ล้อมวงศ์
95312110118 นางสาวนัชชา ไพบูลย์ผล
105312110119 นางสาวณัฐฐา ศรีชลธร
115312110120 นางสาววรางคณา คงทอง
125212110008 นางสาวดลนภา เหลี่ยมใส
135212110009 นายเศรษฐสัณห์ หัวใจแก้ว
145212110010 นายธีรวีร์ แสงแก้ว
155212110011 นางสาวสุวิชา จงประเสริฐ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์ | I401 |
15212110032 นางสาวปวัลย์รัตน์ สุทธิเสงี่ยม
25212110033 นางสาวกุลธิดา วาจามั่น
35212110034 นางสาววรงค์ชนก หาญรินทร์
45212110035 นางสาวนุจนัน สุรประเสริฐ
55212110036 นายวัฒนศักดิ์ สุขศรี
65212110037 นายภัคพงศ์ สังข์วิเศษ
75212110054 นางสาววิลาษิณี คำมูลละ
85212110055 นางสาวปรารถนา อินทวงศ์
95212110056 นางสาวฐิติวรดา ทัศคร
105212110057 นางสาวพัชร์ไพลิน ไชยเยศ

อาจารย์ น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ | I401 |
15212110025 นางสาวศศิกานต์ ศิริคำ
25212110026 นางสาววรณัน สร้อยทอง
35212110027 นางสาวธนิศรา พลอยดำ
45212110028 นายณัฐกิตติ์ โชติวิเศษอนันต์
55212110029 นายสิทธิพร บุญประกอบ
65212110031 นายภาสันต์ วงศ์คำจันทร์
75212110075 นางสาวณัฏฐ์นรี คุณานุสนธิ์
85212110076 นางสาวณัฐชานิศร์ วงศ์ทองเกื้อ
95212110077 นายพัชรพงศ์ อัศวภูษิตกุล
105212110078 นางสาวพัชรินทร์ แก้วสุริยา
115212110079 นางสาวสุพรรณี มุสิกพันธุ์

อาจารย์ สพ.ญ.ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก R120 |
15212110058 นายณรงค์วิทย์ แสงสนธิ์
25212110096 นางสาววีรัฏฐ ศรีดี
35212110098 นางสาวธันยาภรณ์ อินทรีย์สังวร
45212110099 นายอรรถกร อัศวบวรนันท์
55212110100 นายธนกร ธรรมกรสุขศิริ
65212110101 นายชยธร เครือบุตรดา
75212110102 นางสาวสิริวิชญ มุตตามระ
85212110118 นางสาววิภาพร โคตรแก้ว
95212110119 นายธีระศักดิ์ รักษายศ
105212110120 นายณัฐชา วาจาสัตย์
115212110122 นายเจตเมธี สมัยกลาง
125212110123 นางสาวจิตรลดา วงศ์สามี
135212110124 นางสาวจุฑากานต์ สิงหสุต
145212110125 นางสาวนภาลัย นาคแหยม
155212110126 นางสาวนวลผกา ปิ่นแก้ว

อาจารย์ น.สพ.ชัยวัฒน์ ชุ่มช่วง | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ I106 |
15512110043 นายสัชฌุกรณ์ ลีลาจิรกุล
25512110044 นางสาวครองขวัญ สมใจ
35512110045 นางสาวอีนา ซอง
45512110046 นางสาวทิชา โรหิตเสถียร
55512110047 นางสาวชนนิกานต์ จันทร์เทพ
65512110048 นางสาวนภัสวรรณ เอี่ยมสุวรรณ์
75512110049 นางสาวกนกวรรณ จันทรังษี
85512110050 นางสาววนารี อีฟลิน โมแฟต
95512110051 นางสาวธนิตตา หลักคงคา
105512110052 นายพงศ์นคร ยอดทอง
115512110053 นางสาวกฤติกา เข่งสมุทร
125512110054 นางสาวปาริฉัตร เหลืองขมิ้น
135512110057 นางสาวสุดารัตน์ สุนทโรทก
145512110097 นายสุพินิจ ทองธุลี
155512110098 นายสาริช ธรรมกิจ

อาจารย์ น.สพ.พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์ | I108 |
15512110017 นางสาวชุติมา ชูแก้ว
25512110018 นายสาธุพร ปั่นโภชา
35512110019 นางสาวณัฐชยา เฟื่องวัฒนาพานิช
45512110020 นายภวชล ไพบลูย์
55512110021 นายพีรัช จิรยุวัฒนกุล
65512110022 นางสาวพัชรพร บัวพก
75512110038 นางสาววราลี สุรีฤทธิ์
85512110039 นายจักรพงศ์ งามศิริ
95512110040 นายณัฐสรัล สุพรรณพรหม
105512110041 นายปัณณธร บุตรศาสตร์
115512110042 นางสาวจรวยพร ทองขวัญ
125512110058 นางสาวสกาวเดือน ชดช้อย
135512110059 นางสาวศิริกัญญา แพรกนัทที
145512110060 นางสาวกรพัฒน์ บุญมณี
155512110061 นางสาวตวงพร ไวลิขิต
165512110062 นางสาวอักษราภัค รุ่งเรือง

อาจารย์ น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง | I202 |
15512110063 นางสาวปรีชญา รอดสีเสน
25512110064 นายธีรนัย จันทร์ทูล
35512110065 นายภานุพงศ์ กลั่นสมจิตต์
45512110066 นายณัฐพงษ์ วิบุญนัติพงษ์
55512110067 นายพิชัย ศักดิ์ประสิทธิ์กุล
65512110068 นางสาวอธิชาภรณ์ หุ่นดี
75512110069 นางสาววันวิสาข์ อินทกฤษ
85512110070 นางสาวพิภัชกานต์ ชื่นวิเศษ
95512110071 นางสาวณิชนันท์ นวลสอาด
105712110062 นายปุญญพัฒน์ สารแขวีระกุล
115712110063 นายสุรเดช โทษาธรรม
125712110064 นายธนภูมิ บัวรอด
135712110065 นางสาวจินดากาญจน์ ยังเอี่ยม
145712110066 นางสาวพรนิภา โพธิ์เงิน
155712110067 นายวราชิต วัชรสุนทร

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร | I401 |
15512110023 นางสาวศรศิวรรณ์ ฐานมั่นคงธนิต
25512110024 นางสาววรรษชล ภมร
35512110025 นางสาวอัมพา บุญมาก
45512110026 นายยุทธการ อาสมะ
55512110027 นายจตุพล การสมพจน์
65512110028 นางสาววริษา ศรีสุภาพ
75512110029 นางสาวพรทิพย์ ภูตินาถ
85512110030 นางสาวองค์พร เลนะพันธ์
95512110031 นางสาวชนันท์ภรณ์ ธนภัทรบริสุทธิ์
105512110032 นายณัฐพล รัตนมังคลานนท์
115512110033 นางสาวมนสิชา ภู่ชัย
125512110034 นางสาวรมิตา รามัญอุดม
135512110035 นางสาวชัชชลี นิวาสนิลรัตน์
145512110036 นางสาวมรกต ปานโท้
155512110037 นางสาววิกานดา หวังอาษา

อาจารย์ สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์ | I108 |
15712110002 นางสาวปณิดา ส่วยนุ
25712110003 นางสาวชุติกาญจน์ เนียมกุล
35712110004 นายคมสัน วงศ์สมมาตร์
45712110005 นางสาวณัฏฐณิชา เจือจันทร์
55712110006 นางสาวมัทนียา เสาร์พูล
65712110007 นางสาวจิราภา อาจสังข์
75712110008 นางสาวกรกนก แสงอำนาจ
85712110009 นางสาวพงศ์สุกุล พานแก้ว
95712110010 นางสาวแฮะแล็น โซอี่ เคลซี่
105712110011 นายอโมหะ ปั่นโภชา
115712110012 นางสาววัฑฒิกา ชิดเครือ
125712110013 นายชิตตะวัน ชุ่มพิพัฒน์
135712110014 นางสาวพรกมล ศิริภัทรโสภณ
145712110015 นางสาวพีรกานต์ พงศ์เลิศฤทธิ์
155712110016 นางสาวพรรณณิภา กลิ่นชั้น

อาจารย์ มนตรี แสงลาภเจริญกิจ | R201 |
15312110022 นางสาวเหมือนฝัน พลแสน
25212110038 นางสาวศศลักษณ์ โยธาทูน
35212110039 นางสาวศิริมา แถลงการณ์
45212110040 นางสาวภิญญดา ผาติวรภัทร
55212110041 นางสาวบุณยวีร์ ด้วงมั่ง
65212110042 นางสาวนริศรา ปัญญาเครือ
75212110043 นางสาวหทัยชนก อรุณชัยชนะ
85212110044 นายเกริกไกร รัตนพิบูลย์เดช
95212110045 นางสาวรติพร สมุทรวานิช
105212110046 นางสาวกุลนรี ชลประทิน
115212110047 นางสาวสุภัทรา ครุครรชิต
125212110048 นางสาวมนพนา สุทธิชาติ
135212110049 นางสาวระพีพรรณ จิตต์ประไพ
145212110050 นางสาวสมฤทัย สมบุญพูลพิพัฒน์
155212110051 นายธีระวัฒน์ หวังนิมิตดี

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล | R201 |
15412110068 นางสาววริศรา ฉายรังษี
25412110069 นางสาวธวัลหทัย จันทรสาขา
35412110070 นางสาวศุภดารักษ์ เตมานิ
45412110071 นางสาวนฤมล วิรัชขจรเกียรติ
55412110072 นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาไว
65412110073 นางสาวสีน้ำ คล้ายดวง
75412110074 นางสาวธนารีย์ ภาณุพิจารย์
85612110106 นางสาวปณยา พรายกระสินธุ์
95612110107 นายภควัฒน์ ขวัญเมือง
105612110108 นายชัยพันธุ์ กล้าหาญ
115612110109 นางสาวลักษมน ทวีปัญญายศ
125612110110 นายนรภัทร เอียดเอื้อ
135612110111 นางสาวพัชรียา พิมพิจารณ์
145612110112 นางสาวมิรันตี หนูคุ้ม
155612110113 นางสาวปริชญา ชัยชนะ
165612110115 นางสาวพรสวรรค์ เหลี่ยมไตร

| |

ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655 ต่อ 5102