ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

* นักศึกษาปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ
นักศึกษาปัจจุบันที่มีรหัสนักศึกษา 58xxxxxxxx ลงไป ต้องทำการแจ้งใหม่ทุกคน และระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเดิม(ถ้ามี) ที่ช่องระบุรายวิชา

 ค้นหานักศึกษา  จากรายการ    
ตามที่กำหนด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน | I104 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: tassanee@mutacth.com
16112110015 นางสาวศิโรรัตน์ ดวงใจ
26112110016 นางสาวทันฑิการ์ สามสงวน
36112110017 นายนันทพงษ์ จักรเครือ
46112110018 นางสาวฎนิติ์ วรศรัณย์
56112110019 นายไตรรัตน์ เหลี่ยมไตร
66112110020 นางสาวณัฐริกา สง่าแสง
76112110021 นางสาวยุพา พาวะธิ
86112110022 นางสาวชนิกานต์ ชูเลม็ด
96112110023 นางสาวจิรภัทร ดีงาม
106112110024 นางสาวสุวพัชร รัตนเดชาพิทักษ์
116112110025 นางสาวอัญชสา อัครพิมาน
126112110026 นายธเนศพล เอื้อสุวัฒน์
136112110027 นางสาวฤชลธร กอคูณ
146112110028 นายพงศ์ภัค จตุทอง

อาจารย์ น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล | R304 | หมายเลขภายใน 5225 | E-Mail: pkrongs@mutacth.com
16212110056 นางสาวพิชชาพร นงบาง
26212110057 นางสาวณิชมน ศรีสมัย
36212110058 นายศุภกร กาญจนรัศมีโชติ
46212110059 นางสาวพรรณิภา ใจทหาร
56212110060 นางสาวชฎาพร จันตะเคียน
66212110061 นางสาวกนกวรรณ คงเมฆ
76212110062 นางสาวปฐมา พิบูลย์
86212110063 นางสาวณัฏฐ์นรินทร์ สุวรรณกูด
96212110064 นางสาวพิรญาณ์ ศรีศักดิ์นอก
106212110065 นางสาววนัสนันท์ กาญจนมาลา
116212110066 นางสาวธามิกา แซ่เจี่ย
126212110101 นางสาวกรณ์รพิณ ฤกษ์สุข
136212110102 นางสาวนวพร เรืองเจริญธรรม
146212110103 นายไกรวิชญ์ ตันประเสริฐ

อาจารย์ ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล | R151 | หมายเลขภายใน 5222 | E-Mail: sunisa@mutacth.com
16112110097 นายอริญชย์ เล็กสรรเสริญ
26112110098 นางสาวชุติกาญจน์ โอบนิธิพันธ์
36112110099 นายฐิตินันท์ ชาเวียง
46112110100 นางสาวสานฝัน เหลืองโพธิ์แมน
56112110101 นางสาวอชิรญา สว่างแสง
66112110102 นางสาวเบญญาภา เสริมรัมย์
76112110103 นางสาวนิศารัตน์ ธัญญเจริญ
86112110104 นางสาววรัญญา เพียนามมนตรี
96112110105 นางสาวเทียนทอง แก้วพุกัม
106112110106 นางสาวณัฐวดี เพียรพิทักษ์วงศ์
116112110107 นางสาวสรัลพร อินทร์นอก
126112110108 นางสาวอรณิชา สอนจันทร์
136112110109 นางสาวบงกชธร หงษ์ภักดี

อาจารย์ เอกธิดา ทองเด็จ | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: ekthida@mutacth.com
16412110001 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญพัฒนสมบัติ
26412110002 นางสาวธิดารักษ์ ฉวีรักษ์
36412110003 นางสาวชุติกาญจน์ ปริวราพันธ์
46412110004 นางสาววรรณภัสสร ภักดี
56412110005 นางสาวไอริณ หนูฤทธิ์
66412110006 นางสาวกวินนา ศรีสถาพรพัฒน์
76412110007 นายเนติพงศ์ พจน์สมพงษ์
86412110008 นางสาวนันท์นภัส พงษ์ชูศักดิ์
96412110009 นางสาวธนพร ทองอนุ
106412110010 นายกฤตพล สยามนิกร
116412110011 นายฉลองฉัตร นวเพ็ญกุล
126412110012 นางสาวศรัณย์พร หมื่นไชยคำ
136412110013 นางสาวพิสชา จิรวงศาภิวัฒน์
146412110014 นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์
156412110015 นางสาวพรไพลิน ศรีสวัสดิ์
166412110105 นายจีรสิทธิ์ กมลคร
176412110106 นางสาวปุณยวีร์ ชูประดิษฐ

อาจารย์ สพ.ญ.วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์ | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: watsawan@mutacth.com
16012110001 นางสาววิศรุฏา นันทัยเกื้อกูล
26012110002 นางสาวพาณี พราหมโณ
36012110003 นายปภาวิชญ์ ลี้ประเสริฐ
46012110004 นางสาวภัทรวดี พ้นภัย
56012110005 นางสาวจิดาภา คำแก่น
66012110006 นางสาวเมธิตา เจียกใจ
76012110007 นายไกรฤกษ์ ร่มธรรมเดโช
86012110008 นายดนัย สุภาภรณ์
96012110009 นางสาวกนกพรรณ เผ่าแสนเมือง
106012110010 นางสาววรรณรดา อ่วมเกษม
116012110101 นางสาวลภัสรดา ศรีม่วง
126012110102 นางสาวรษา วิเศษเธียรกุล

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ | R204 | หมายเลขภายใน 5224 | E-Mail: pongsiwa@mutacth.com
15912110055 นางสาวปรารถนา พุ่มพวง
25912110056 นายสุรพงษ์ ฟุ้งเกียรติ
35912110057 นายภูริวัจน์ พงษ์ศิรโยธิน
45912110058 นางสาวนภัส สุพลขันธ์
55912110059 นางสาวธนพรรณ ขันทะ
65912110060 นางสาวภาวิชญา ฮวดสิงห์โต
75912110061 นางสาวชุติกานต์ แก้ววิเชียร
85912110062 นางสาวนันทนัช คันธารัตนกุล
95912110063 นางสาวกัญญารัตน์ รอดภัย
105912110064 นางสาวอมลณัฐ มานะดำรงชัย

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.วริษฐา อังศิริจินดา | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: waristha@mutacth.com
15912110034 นางสาวนพวรรณ แสงศิรินาวิน
25912110035 นายนฤปนาท พิพัฒน์ศาสตร์
35912110036 นางสาวสโรบล เปลี่ยนประเสริฐ
45912110037 นางสาวปราณปริยา เลิศพลรัตน์
55912110038 นายภูวณัฏฐ์ แพร่จรรยา
65912110039 นางสาวอัญชิษฐา สารีกิจ
75912110040 นายวิษณุพงศ์ ภู่เนตร
85912110041 นายธนานพ กาญจนวัฒน์
95912110042 นางสาววทันยา จารุสมบัติ
105912110043 นางสาวธนภรณ์ เจตน์อนันต์

อาจารย์ น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่ | R151 | หมายเลขภายใน 5222 | E-Mail: tsornphu@mutacth.com
15912110065 นางสาวธันย์ชนก อุดมธาดา
25912110066 นางสาวปลายฝัน คำประกอบ
35912110067 นางสาวพิชญ์นันท์ นิยมกิจ
45912110068 นายอัฑฒ์อภิ พุฒิธนินสิทธิ์
55912110069 นางสาวเพชรสุดา อาลัย
65912110070 นางสาวปรายฟ้า สมบัติพิบูลพร
75912110071 นางสาวอรจิรา เปลี่ยนประเสริฐ
85912110072 นางสาวภัณฑิรา ปิยะมัยคงเดช
95912110073 นางสาวศิรประภา ปิยะมัยคงเดช
105912110074 นายณัฐพล พจนารถลาวัณย์
115912110075 นางสาวทวิจิต พันธุ์นิธิ

อาจารย์ น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ | R139 | หมายเลขภายใน 5221 | E-Mail: setthakit@mutacth.com
15912110076 นายทัศนัย ภาดานุพงศ์
25912110077 นายฐิติพงศ์ วิเวก
35912110078 นางสาวณัฐชญา ประเสระกัง
45912110079 นางสาวปราณปรียา พิทยเจริญวงศ์
55912110080 นางสาวเกตุรัตนาภรณ์ ซาวทองคำ
65912110081 นางสาวรัตตวัลย์ ศรีประเวช
75912110082 นายชัชนันท์ หิรัญผลานนท์
85912110083 นางสาวประภัสสร ศรีนนท์
95912110084 นางสาวชนิกานต์ ดำเกิงพันธุ์
105912110085 นางสาวธนพร วาสนามณฑล

อาจารย์ ดร.สุชีรา โชติกธรรม | R304 | หมายเลขภายใน 5225 | E-Mail: sucheera@mutacth.com
15912110044 นางสาวสุรางคนา ขุนเณร
25912110045 นางสาวปพัชญา ยืนตระกูล
35912110046 นางสาวธณัชพร แก้วก๋อง
45912110047 นายปิยะกาญจน์ สุระวรรณะ
55912110048 นายณภัทร นรากรมังคลา
65912110049 นางสาวศดานันท์ จิตรพีระ
75912110050 นางสาวฐิตา ชลบุตร
85912110051 นายณัฐวรรษ ฟุ้งเฟื่อง
95912110052 นางสาวณัฏฐณิชา กาญจนนิยม
105912110053 นางสาวสุชานาฏ สร้อยแสง
115912110054 นางสาววรางคณา วัฒนกุลไพศาล

อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: weerapun@mutacth.com
16212110023 นายธนภัทร สุนทร
26212110024 นางสาวธีรนาฏ ทาทอง
36212110025 นางสาวเกวลิน ทองใบใหญ่
46212110026 นางสาวชมพูนิกข์ คนเที่ยง
56212110027 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วุฒิธร
66212110028 นายเด่นภูมิ เศรษฐ์เวคิน
76212110029 นางสาวนภัสวรรณ วัฒนพงศ์กิตติ
86212110030 นางสาวธันยพร ลิ่วเจริญศักดิ์กูล
96212110031 นายธีรภัทร นาเเพง
106212110032 นางสาวสริตา จิ๋วน๊อต
116212110033 นางสาวธัญพิชชา ฉิมเลี้ยง
126212110095 นางสาวจินตพินทุ์ สิงห์เดช
136212110096 นายฉัตร ตรีวรเวช
146212110097 นางสาวกัญณิกา วรชาติวัฒน

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล | R139 | หมายเลขภายใน 5221 | E-Mail: grisada@mutacth.com
16412110087 นางสาวจิรนันท์ บุญเจริญ
26412110088 นายกิตติพิชญ์ ไวทยกุล
36412110089 นางสาวภัทรลภา จริยสกุลทอง
46412110090 นางสาวภัทรชนน รัตนปัญญา
56412110091 นางสาวกัญจนพรรณ แก้วบุญถึง
66412110092 นายภูมิผา เชี่ยวสมุทร
76412110093 นายสารัช วัชรธีรพงษ์
86412110094 นางสาวอินท์วาริน เตชากรวีระวัชร์
96412110095 นางสาวอัสรีนา บินหมัด
106412110096 นายกฤตยชญ์ จานนอก
116412110097 นางสาวปภานัน อินสา
126412110098 นางสาวอารียา สมโภชน์
136412110099 นางสาวประภารัตน์ บรรเจิดกิจ
146412110100 นางสาวกอบแก้ว แก้วแกมเกษ
156412110101 นางสาวพิมพ์มาดา เต็งหงษ์เจริญ
166412110102 นางสาวพชรอร ชาวเนื้อดี
176412110103 นางสาวปารียา หอมกลิ่น
186412110104 นางสาวอาร์มานี่ เจ๊ะมะ

อาจารย์ สพ.ญ.ณัฏฐ์นรี คุณานุสนธิ์ | I105 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: nutnaree@mutacth.com
16412110016 นางสาวปรัชญาพร ชาตรี
26412110017 นางสาวตริตาภรณ์ โตจำเริญ
36412110018 นายกฤติน ธรณีทอง
46412110019 นางสาวทบทอง ก้อนเครือ
56412110020 นางสาวธีรพร สุขวนาชัยกุล
66412110021 นางสาวปิยพร บัวรัตน์เจริญ
76412110022 นางสาวณัฐธัญวรา จรัลทรัพย์
86412110023 นางสาวลภัสรดา วีระนนท์
96412110024 นางสาววิชญาดา ค้าไม้
106412110025 นางสาวสิดาพร ฟองฟู
116412110026 นางสาวนัทธมน สิริศุภกฤตกุล
126412110027 นางสาวณัฐธิดา เปรมัษเฐียร
136412110028 นายฌาณ อินทร์พรหม
146412110029 นางสาวรามาวดี คงนุ่น
156412110030 นายพีรดนย์ กีบาง
166412110107 นางสาวกุลปริยา ประทีปจรัส
176412110108 นางสาวกฤติกา นุ่มละมุน

| |

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์ | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: apiradee@mutacth.com
16212110067 นายวุฒิ วสุนธราวัฒน์
26212110068 นางสาวรัชชา ลิ้มไพงาม
36212110069 นางสาวดวงหทัย สุ่มประเสริฐ
46212110070 นางสาวสิริกร สมยา
56212110071 นายปวินท์ มุ่งทวีพงษา
66212110072 นางสาวกุลธีรา ทองคุ้ม
76212110073 นายสวราชย์ นิลพัฒน์
86212110074 นายอภิสิทธิ์ พงอุดทา
96212110075 นางสาวนพเกตุ เพียรชนะ
106212110076 นางสาวโยสิตา สิริสร้างถาวร
116212110077 นางสาวภัทรวรินทร์ โกมลประเสริฐ
126212110104 นายอสมา คูหารังษี
136212110105 นางสาวสวรรยา สินเภตรา
146212110106 นางสาวขวัญวรัชยา พนธกรศุภะศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ | I108 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: umaporn@mutacth.com
16412110059 นางสาวณภัทร มหสธน
26412110060 นางสาวสิริยาพันธ์ คอทอง
36412110061 นางสาวณัฏฐ์ชุดา ว่องไววรพงษ์
46412110062 นางสาวปิยะรัตน์ วรชาติวัฒน
56412110063 นายพสธร คงมณีศรี
66412110064 นางสาวฆรวัณณ์ อินทร์พรหม
76412110065 นางสาวมาลิสา ฮอนซาวา
86412110066 นายพิษณุ โกเมนเอก
96412110067 นายธนกร คงวิเศษ
106412110068 นางสาวขนิษฐา มาลาวงศ์
116412110069 นางสาวรุจิกร อาษา
126412110070 นายบูรพา รัตนะธรรมมากร
136412110071 นางสาวพิทยาภรณ์ วงศ์จุฬาลักษณ์
146412110072 นางสาวนพวรรณ เพ็ชร์ปุ่น
156412110111 นางสาวฉันทิศา อมรนิมิตร

อ.สพ.ญ.อุษากรณ์ กุลธงเกตุ | I105 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: usakorn@mutacth.com
16412110031 นายศุภณัฐ สุนทร
26412110032 n/a
36412110033 นางสาววิราภรณ์ วังทรัพย์ดี
46412110034 นางสาวพิมพ์รัก คงสุวรรณ
56412110035 นางสาวอัจฉรา นาคยิ้ม
66412110036 นายนพวิชญ์ สุมังคละกุล
76412110037 นางสาวธนพร ไชยรบ
86412110038 นายสุรเดช รุ่งอภิญญา
96412110039 นายสุธิเวช เศียรอักษร
106412110040 นางสาวพวงเพชร แซ่เอี้ยว
116412110041 นางสาวแพรวา เกิดจันทร์ตรง
126412110042 นางสาวศุภกานต์ สีคุณ
136412110043 นางสาวญดา หารฟ้าเลื่อน
146412110044 นายจิรธัช พัชรกิจขจร

| |

อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล พรมประไพ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: totsapon@mutacth.com
16312110001 นางสาวนภัส อริยศรีวัฒนา
26312110002 นายพทัญญู สุรักษา
36312110003 นางสาวภัทร์ปนันท์ เสถียรทิพย์
46312110004 นางสาวณัฏฐนิตย์ สนองญาติ
56312110005 นางสาวจิตา สุระประสิทธิ์
66312110006 นางสาวอิงครัต จุงประดิษฐ์
76312110007 นางสาวสุธีรา รื่นรมย์
86312110008 นายวศิน คงเผ่าพงษ์
96312110009 นางสาวภัทรภรณ์ ทวีธนวาณิชย์
106312110010 นางสาวณัฎฐณิชา กาญจนพันธุ์
116312110011 นางสาวธรรมณัฐสรณ์ เกษมสุข
126312110012 นางสาวฐิติพร กลางประพันธ์

อาจารย์ จุฬาภา สอนกลิ่น | R139 | หมายเลขภายใน 5221 | E-Mail: schulabh@mutacth.com
16012110011 นางสาวอมราพร บวรธรรมวงศ์
26012110012 นางสาวนัฎฐณิชา ลาภเพิ่มผล
36012110013 นางสาววิลาสินี อุ่นสมัย
46012110014 นางสาวมัชฌิมา สิริธรังศรี
56012110015 นางสาวเพชราภรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์
66012110016 นางสาวณัฏฐธิดา สองสียนต์
76012110017 นางสาวสริตา จิ๋วน๊อต
86012110018 นายชาครีย์ แวววีรคุปต์
96012110019 นางสาวปรียวาท รัตนาคม
106012110020 นางสาวดนุนุช รัชธร
116012110103 นางสาวฐานิตา นันท์ธนวิมล
126012110104 นางสาววิสสุตา สิงห์สถิตย์

อาจารย์ สพ.ญ.วัชรี โซ่วิจิตร | I105 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: watcharee@mutacth.com
16412110045 นายภูผา พ่วงสมบัติ
26412110046 นางสาวพรนภัส พลฤทธิ์
36412110047 นางสาวธนาภา มาตเมฆ
46412110048 นายนฤบดี ศรีประศาสน์
56412110049 นายธีราดา อิมามี
66412110050 นางสาวเปรมยุดา พรหมขลิบนิล
76412110051 นางสาวชนิกานต์ แสงขำ
86412110052 นายธนภัทร จิตงามสุจริต
96412110053 นายธนกร กลิ่นบัวแก้ว
106412110054 นางสาวนิศาชล ธัญญาพิทักษ์
116412110055 นายกณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
126412110056 นางสาวลาภิศา ช่วยรัตนะ
136412110057 นางสาวภูฟ้า สมบัติพิบูลพร
146412110058 นางสาวสวรส ธรรมวิจิตรกุล
156412110109 นางสาวรดา อมรไชย
166412110110 นางสาวกัญญาภัค พันธุ์สถิตย์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชกฤช เลิศภัทรโกมล | I104 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: rachakris@mutacth.com
16212110078 นางสาวทรรศนวรรณ สาคะโร
26212110079 นางสาวศศินา ไกรสิงห์
36212110080 นายณัฐภัทร หิรัญชวโรจน์
46212110081 นางสาวประภัสสร สุภัควรกุล
56212110082 นายปิฎก ชื่นใจ
66212110083 นายพลเวศน์ หีบแก้ว
76212110084 นางสาวธีร์สุตา ธนาภาภูวสิษฏ์
86212110085 นางสาวบุญญาดา ศิริยงค์
96212110086 นายปิยะภัสร์ ผิวคล้ำ
106212110087 นางสาวณัฐณิชา รัตนเสถียร
116212110088 นางสาวอริสรา สอนกล่อม

| |

| |

อาจารย์ ดร.สมสิริ อินทรมณี | R304 | หมายเลขภายใน 5225 | E-Mail: somsiri@mutacth.com
16312110017 นางสาวณัฏฐณิชา มงชู
26312110018 นางสาวญาดา อารีย์ดำริกุล
36312110041 นายสุรวิช ถีระแก้ว
46312110042 นางสาวดนิตา โชคธาดาภรณ์
56312110043 นางสาวอัจฉราวดี ศรีอรรคพรหม
66312110044 นางสาวศศิ หอมรส
76312110045 นายปัณณรุจน์ อนันตเนติศักดิ์
86312110046 นางสาวกนกอร คันศร
96312110047 นางสาวนภสร พรมเสน
106312110048 นายกฤษกร คลังชำนาญ
116312110049 นางสาวปอรดา เอื้อสันเทียะ
126312110050 นางสาวอินทุอร เหมทานนท์

อาจารย์ น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์ | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: somyod@mutacth.com
16012110021 นางสาวธยาน์ กัมทรทิพย์
26012110022 นายชิติพัทธ์ ซื่อสกุลไพศาล
36012110023 นายปรมัตถ์ หงษ์ร่อน
46012110024 นางสาวฟ้าใส พลาศิลป์มงคล
56012110025 นางสาวณัชชา ลือศักดิ์กชกร
66012110026 นายภัทรดนัย ฐานันดรวัฒน์
76012110027 นางสาววรพรรณ จันทวี
86012110028 นางสาวพรนภา คงดั่น
96012110029 นายนิธิศ คงมั่น
106012110030 นายพีระพัฒน์ วิริยะอัตตสมบัติ
116012110105 นางสาวจุฑารัตน์ ลาภวุฒิโรจน์
126012110106 นางสาวจิราวรรณ จันทรสุข

อาจารย์ น.สพ.ดร. มงคล ชวณิช | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: mchawanit@mutacth.com
16012110031 นางสาวจิราภิวัชร์ สอนพร
26012110032 นางสาวเขมะ เชิดเกียรติกุล
36012110033 นางสาวชมปราง สายอินทวงศ์
46012110034 นางสาวกนกพร พานเพียรศิลป์
56012110035 นายกฤตพล วรรณกลึง
66012110036 นางสาวปภาวี เหล่าพรหมสุคนธ์
76012110037 นายวรวิทย์ อ่อนน่วม
86012110038 นายศุภวิชญ์ จงพินิจ
96012110039 นางสาวธันยพร แท่นนอก
106012110040 นางสาวนิสารัตน์ ภิรมย์คช
116012110107 นายภูวเนศวร์ ขุนบรรเทา
126012110108 นางสาวกชกร เพียปลัด
135412110138 นางสาวปรียาพร ทองไซร้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: jetsada@mutacth.com
16012110041 นายคณิน เทียนบุตร
26012110042 นางสาวธัญจิรา แต่งสมุด
36012110043 นางสาวปิยะฉัตร สุทธิ
46012110044 นายปฏิพล วิเศษชลหาร
56012110045 นางสาวกานต์รวี พลคำมาก
66012110046 นางสาวปณิตา คงรักษา
76012110047 นางสาวพิมพ์พิชชา เหมพิจิตร
86012110048 นางสาวทักษพร นามบุตรดี
96012110049 นางสาวชุติกาญจน์ ธนะดำรงชัยพร
106012110050 นายนพณัฐ ส่างคำ
116012110109 นางสาวจรรยารักษ์ วรบุตร
126012110110 นางสาวจิตา มะลิชู

อาจารย์ น.สพ.ดร.ดำรงเดช ปิยะบงการ | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: damrongdej@mutacth.com
16312110019 นางสาวกมลชนก เลิศอำไพ
26312110020 นางสาวสิรีธร มีเดช
36312110051 นางสาวสมิตา พิพิธภราดร
46312110052 นายโกญจนาท วัฒนพันธุ์
56312110053 นางสาวชุติญา อนุกูล
66312110054 นางสาวสัจจพร โคตรุโร
76312110055 นางสาวภัคสุภางค์ เจริญอาจ
86312110056 นายกิตติศักดิ์ มาศตะยาสิริ
96312110057 นางสาวจิฏรางคนางค์ เพชรคีรี
106312110058 นายธีรศักดิ์ เอกวรานนท์
116312110059 นางสาวตุลรักษา เอี่ยมสวัสดิ์
126312110060 นางสาวเพียงตะวัน พงศาปาน

| |

อาจารย์ สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้ | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: suttinee@mutacth.com
16212110034 นางสาวกัญญาภัค ชมเชย
26212110035 นางสาวกนกกาญจน์ อิ่มปรีชา
36212110036 นางสาวภัทรวรินทร์ ชินวัฒน์
46212110037 นางสาวศรกมล มาใจ
56212110038 นายอัฐพล เตียเจริญภักดี
66212110039 นางสาวชีวาพร เตชะศิรินุกูล
76212110040 นางสาวภัทราภา ตั้งมนัสสุขุม
86212110041 นางสาวจารุวรรณา เรืองโรจน์
96212110042 นายเตชินท์ ทองรักน้อย
106212110043 นายสิทธิภูมิ จิตรา
116212110044 นางสาวศิปปภรณ์ ทองสีนาค

อาจารย์ สพ.ญ.มัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ | I105 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: machimaporn@mutacth.com
16312110061 นางสาวฐิติพชร สันทบ
26312110062 นายพงศกร เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
36312110063 นางสาวชนิดาภา เทพมณี
46312110064 นางสาวภัณฑิลา บัวผัน
56312110065 นางสาวนภพร ปรีชาเลิศศิริ
66312110066 นางสาวจีรพร ภิญโญ
76312110067 นายสุกฤษฎ์ ใจนุ่ม
86312110068 นางสาวเคลลี น้ำฝน คาระปิโอ บุญยงค์
96312110069 นายพันธวิศ พันธุ์เป้า
106312110070 นางสาววณิชชา โตวรกุล
116312110091 นายสิรดนัย เลิงนิสสัย
126312110092 นางสาวสุวลี เมินเทียน

อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์ | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: sitthichon@mutacth.com
16212110045 นายธนัตถ์ ชื่นนิ่ม
26212110046 นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมเสนา
36212110047 นางสาวชุติมา สุพรมอิน
46212110048 นายกันตภณ โรจนสิต
56212110049 นางสาวชญานิษฐ์ พุมนวล
66212110050 นางสาวธนัชวรรณ สิทธิบุญ
76212110051 นายธนพน ถาวรพฤกษ์
86212110052 นางสาวปณาลี ยอดคุณ
96212110053 นางสาวเพชรลดา ว่องประเสริฐการ
106212110054 นายก็อซซาฟีย์ เจ๊ะเด็ง
116212110055 นางสาวรวินันท์ วงศ์อ่อนตา
126212110098 นางสาวรวินท์นิภา เนียมแสง
136212110099 นางสาวณัฏฏิกร อ้วนพรมมา
146212110100 นางสาวอันนา ภูวเศรษฐ

| |

อาจารย์ สพ.ญ.แสงตะวัน อารยธรรม | I108 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: saengtawan@mutacth.com
16312110071 นางสาวอารีญา อึ้งหลี
26312110072 นายทศพร ภู่ทอง
36312110073 นางสาวสิญานันท์ จีรพัฒน์อังกูร
46312110074 นางสาวศุภางค์สินี เอกอุดมชัย
56312110075 นางสาวอังศุมาล์ สุขหวาน
66312110076 นางสาวพิรญาณ์ โสมมา
76312110077 นางสาวเมย์ เอ็ดเดิลสเตน
86312110078 นางสาวจิรัฐติกานต์ นะนุ้ย
96312110079 นายพิชกร ทองธรรมชาติ
106312110080 นางสาวธนพร คำชาลี
116312110093 นายธิปก สิรสุนทร
126312110094 นางสาวเจ้าชีวัน ฉัตรสกุลพนิต

อาจารย์ สพ.ญ.พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์ | R139 | หมายเลขภายใน 5221 | E-Mail: pimsuda@mutacth.com
16212110001 นายเศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข
26212110002 นายเอกรินทร์ คงทอง
36212110003 นายพัชระพิรัฐ กันยารัตน์
46212110004 นางสาวกมลลักษณ์ สนธิชัย
56212110005 นายกล้าสิริ ศรีรัตนวงศ์
66212110006 นายณัฐวัฒน์ เจนถาวร
76212110007 นายชนะกมลธัม รอดอนันต์
86212110008 นางสาวนภสกร มหิสรากุล
96212110009 นางสาวธมลพรรณ สังฆวิจิตร
106212110010 นางสาววรรณพร จำชา
116212110011 นางสาวชัญญานุช เมชฌสมภพ
126212110089 นางสาวธารี วิภูชนิน
136212110090 นายภูตะวัน เข่งค้า
146212110091 นางสาวภัชธิณีย์ เริ่มรักสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.กรกมล หาญชัย | I301 | หมายเลขภายใน 5104 | E-Mail: kornkamo@mutacth.com
16312110013 นางสาวกชรัตน์ กลับใจ
26312110014 นางสาวศิจิตตา แก้วคำ
36312110021 นางสาวชิดชนก ยุวภูมิ
46312110022 นางสาวรภัสรัญชน์ ผิวแดง
56312110023 นางสาวศรินรัตน์ เลิศประกายแสง
66312110024 นางสาวกานต์ธิดา หวังวัฒนกิจ
76312110025 นางสาวอิสรียา จังสถิตย์กุล
86312110026 นางสาวแพรทอง ทาสุวรรณ
96312110027 นางสาวธมนวรรณ สุวรรณนิกรกุล
106312110028 นางสาวฤณรัก ศรีสุมาลย์
116312110029 นางสาวทองพรรณ ตรงศิริวัฒน์
126312110030 ว่าที่ร้อยตรี ถิรนัย ผดุงวิทย์วัฒนา

อาจารย์ สพ.ญ.ธนิกานต์ สุวรรณโชติ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: thanikra@mutacth.com
16012110051 นายไทเกอร์ รัตนมิ่งมงคล
26012110052 นางสาวชินประภา ชูคำสัตย์
36012110053 นายจิตประพน นิติพน
46012110054 นางสาวศรัณยา วณิชโยบล
56012110055 นายพชร ประสานจิตต์
66012110056 นางสาวพัทธนันท์ พนมชัยสว่าง
76012110057 นางสาวสุกฤตยา เลิศวิมลลักษณ์
86012110058 นางสาวฐิติรัตน์ วงศาเจริญสุข
96012110059 นางสาวสุรดา ประสงค์สุข
106012110060 นายอภิสิทธิ์ อวยชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: darsaniy@mutacth.com
16112110057 นางสาวจิณห์สุภัค แดงสมบูรณ์
26112110058 นางสาวนภัสสร ถิ่นสุราษฎร์
36112110059 นางสาวพัทธมน เนติชนารัตน์
46112110060 นางสาวณัฐธิดา ท่าทราย
56112110061 นายพรามณ์ สุรัตตะเศรณี
66112110062 นายปรัชญา จันตาบุญ
76112110063 นางสาวนภสร หลักแหลม
86112110064 นางสาววันทนีย์ วสุนธราวัฒน์
96112110065 นางสาวธัญญารัตน์ โยธีจรัสศรี
106112110066 นายปุณณภัทร พัฒนเวชธัญ
116112110067 นายณดล อุตสาหผลิน
126112110068 นายเกียรติศักดิ์ อินทมาตยากูล
136112110069 นางสาวภัทริน สุขทอง
146112110070 นางสาวนพณิน แสงนิล

อาจารย์ สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์ | R139 | หมายเลขภายใน 5221 | E-Mail: jitra@mutacth.com
16112110071 นางสาวสุขะวัฑ ปัญญาสมบัติ
26112110072 นางสาวกนกวรรณ นามวงค์
36112110073 นายอังกูร เชื้อสาย
46112110074 นางสาววณิชยา ฉายานนท์
56112110075 นางสาวปนัดดา ธรรมชัย
66112110076 นางสาวชุติมณฑน์ สุดถนอม
76112110077 นางสาวณัฐณิชาต์ ธีรพิทยานนท์
86112110078 นายณัชพล สิงห์พร
96112110079 นายณราธิป ภู่ผล
106112110080 นางสาวพิชามญชุ์ สุขปัญญาธรรม
116112110081 นางสาวนิศารัตน์ ปฐพีนิโรจน์
126112110082 นางสาววิชญา บริสุทธิ์
136112110083 นางสาวรัญชนา ปิตะธารา

อาจารย์ สพ.ญ.ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: suppalak@mutacth.com
15912110023 นายพชร สาคำ
25912110024 นางสาวอภิชญา พงษ์ศักดิ์โอภาส
35912110025 นายกัปตัน สาตจีนพงษ์
45912110026 นางสาวชนิกานต์ รักชื่อ
55912110027 นางสาวณัชชา ศรีรัตนสมบุญ
65912110028 นางสาวอมรรัตน์ เปรมประเสริฐสุข
75912110029 นางสาวศรสวรรค์ สอนศิริ
85912110030 นางสาวกนิษฐา ศิริไสยาสน์
95912110031 นายกษิดิศ ชิตมณี
105912110032 นางสาวสิริกาญจน์ แซ่เทียน
115912110033 นางสาวจิราภา รุ่งเรืองสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: titaree@mutacth.com
16112110084 นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง
26112110085 นางสาวมนสินีย์ ภัทรหิรัญวุฒิ
36112110086 นางสาวภัสธารีย์ พลซา
46112110087 นางสาวธีริศรา ลัดลอย
56112110088 นางสาวอาภานุช พันพานิชย์กุล
66112110089 นางสาวสุพัชชา โตไตย์
76112110090 นางสาวธันวรส วรสาร
86112110091 นางสาวอริสสรา พานิชประวัติ
96112110092 นายธีรัตม์ เหลืองรัตนเจริญ
106112110093 นางสาววรัญญา ม่วงชู
116112110094 นางสาววรรณิภา จันทร์เเก้ว
126112110095 นางสาวเมธาวดี พยัคฆ์ทอง
136112110096 นายภูมิภัทร ชินชัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว | I108 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: thuchadaporn@mutacth.com
16012110061 นางสาวเต็มฟ้า ไหลสกุล
26012110062 นางสาวดมิสา วังสาร
36012110063 นางสาวกนกพร แสงคำสุข
46012110064 นายนิภัทร รื่นภาคเพ็ชร
56012110065 นายธนโชติ ส่งเเสง
66012110066 นางสาวศิริลักษ์ พรชัยสิงห์
76012110067 นายสิปปกร ม่วงโพธิ์
86012110068 นางสาวสิริวลี หอมดอกไม้
96012110069 นางสาวญาณิศา กิจกิติวิริยะ
106012110070 นางสาวพิชญานิน นิลโสภา

อาจารย์ สพ.ญ.อุไรวรรณ เกลี้ยงแก้ว | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: auraiwan@mutacth.com
16312110081 นางสาวติรยา ล้อมตะคุ
26312110082 นางสาววิสุดา โกเฮง
36312110083 นางสาวกานต์พิชชา บรรดิ
46312110084 นายชัยธวัช รักษากุล
56312110085 นางสาวณัฐธิดา ธรรมมา
66312110087 นางสาวธัญรดา ขวัญพรหม
76312110088 นางสาววรัญญา ทองเนื้อสุก
86312110089 นางสาวปนัสยา เปลี่ยนศรี
96312110090 นางสาวณัฐพัชร์ สายธนภู
106312110095 นางสาววรรณฉัตร สายธารทอง
116312110096 นายภัทรดนัย เจนจิตมั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: sumrarn@mutacth.com
16012110071 นางสาวศุภาวรรณ ศรีเจริญจิระ
26012110072 นางสาวขวัญภิวรรณ บรรดิ
36012110073 นางสาวสรัญญา พูนสวัสดิ์
46012110074 นางสาวนวภัทร พันธุ์สาธิต
56012110075 นางสาวธัญจิรา ศักดิ์ดี
66012110076 นางสาวสรินญา ภูมิศิลา
76012110077 นายทรงภูมิ อานันทคุณ
86012110078 นางสาวชนิตา ศรีเมืองบุญ
96012110079 นางสาวธัญญารัตน์ ดั้งขุนทด
106012110080 นางสาวนาตาชา มัทเธอุส

| |

| |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร | R204 | หมายเลขภายใน 5224 | E-Mail: ?
16012110081 นายเจตพัฒน์ เทิดฉัตรสิริ
26012110082 นางสาวภาวินี แสงจันทร์
36012110083 นางสาวศดานันท์ นาเมืองรักษ์
46012110084 นางสาวสุกฤตา พุกสุ่น
56012110085 นางสาวสไบเงิน สมสวย
66012110086 นางสาวอาภานุช ทวีวัฒนโสภณ
76012110087 นางสาวภาวิดา วงษ์ว่องไว
86012110088 นางสาวบุญญิสา บุญรอด
96012110089 นางสาวสาธินี ธีวีระปัญญา
106012110090 นางสาววิภาศินี โสภิณ
116012110111 นายวิศาล วราเอกศิริ

| |

อาจารย์ น.สพ.ดร.นิภวิชญ์ การย์บรรจบ | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: nipawit@mutacth.com
16012110091 นางสาวอมิตญา จันทวงษ์
26012110092 นางสาวจุฑามาศ ตั้งสถิตย์
36012110093 นางสาวจุฑามณี ศรีศักดา
46012110094 นายกัษมา เผือกเเก้ว
56012110095 นางสาวชุติกาญจน์ สุดถนอม
66012110096 นางสาวมาติน่า ศักดา
76012110097 นางสาวพัสตร์ชิตา เตชคุณาวัฒน์
86012110098 นายนิติภูมิ ทองแสง
96012110099 นายตีรณ เสริญสุขสัมฤทธิ์
106012110100 นางสาวหทัยทิพย์ เหลืองวัฒนวิไล

อาจารย์ สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: pam013@mutacth.com
15912110012 นายภูริณฐ์ สุวรรณประดิษฐ์
25912110014 นางสาวอันธิกา อรุณเดชาชัย
35912110015 นางสาวภูสุดา ภูดี
45912110016 นางสาวรมิดา พุ่มน้อย
55912110017 นางสาววณัชพร กุญชรวิชัย
65912110018 นางสาวจิราภัส ช้างเยาว์
75912110019 นางสาววรพรรณ ถาวรวงศ์
85912110020 นางสาวณันฐิยา วงเวียน
95912110021 นางสาวณฐนน หงษ์แพง
105912110022 นางสาวพิชญาภา นทีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง | I104 | หมายเลขภายใน 5100 | E-Mail: moontip@mutacth.com
16112110001 นางสาวโชษิตา ทวีพรตระกูล
26112110002 นายกลวัชร ประพันธ์วิทยา
36112110003 นายธนกร สันติสุภาพร
46112110004 นายธัชชัย คงนิรัติศัยกุล
56112110005 นางสาวชนม์นิภา อุตบัววงศ์
66112110006 นางสาวอธิกา กลิ่นพันธุ์
76112110007 นางสาวอุ่นใจ นาคนพมณี
86112110008 นางสาวมินตรา ชนะพันธ์
96112110009 นายภูภิชย์ พิลึก
106112110010 นางสาวยสุตมา อุดมศรี
116112110011 นางสาวเวธกา อินทรสุนานนท์
126112110012 นายอภิชาติ อิทธิวรกุล
136112110013 นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย
146112110014 นางสาวพรพิชชา พูลทรัพย์

อาจารย์ น.สพ.พุทธิพงศ์ เติมทอง | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: puttipong@mutacth.com
16412110073 นางสาวอรปรียา งามสง่า
26412110074 นายคาวุฑ รัตนะธรรมมากร
36412110075 นางสาวปรางทิพย์ วัชระศิริบรรลือ
46412110076 นายณัฐพล รัตน์ไทรแก้ว
56412110077 นางสาวปรียาภรณ์ ศุภฤกษ์
66412110078 นายมนัสพล พันธุนะ
76412110079 นายศมลวัฒณ์ เหมหวล
86412110080 นายภุชชงค์ ลาภโสภณนันท์
96412110081 นายฐนดล ไชยวงษา
106412110082 นายกฤตวัฒน์ ณ นคร
116412110083 นางสาวคณิตา ศรีวงศ์
126412110084 นางสาวธนัชชา ที่พัก
136412110085 นายปภาวิน ประดิษฐ์ผล
146412110086 นางสาวณัฐณิชา เชนธนากิจ

อาจารย์ น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง | I301 | หมายเลขภายใน 5104 | E-Mail: patipan@mutacth.com
16112110029 นางสาวมาธวี กลิ่นกาเซ็น
26112110030 นายภูมิภัทร ศรีพันธ์
36112110031 นางสาวอัชฌาพันธุ์ เกื้อเส้ง
46112110032 นางสาวฐิติฌลา อุดมศรี
56112110033 นางสาวทิตย์ธิดา จันทร์ธานี
66112110034 นางสาวนุสสตี สายบัวต่อ
76112110035 นางสาวณัฐชา สัยเจริญ
86112110036 นางสาวกาญจนสุดา ไก่แก้ว
96112110037 นางสาววันวิสาข์ คำฟู
106112110038 นางสาวมินตรา บุญสาร
116112110039 นายธานินทร์ ปาปะโม
126112110040 นางสาวพราว เมฆสัมพันธ์
136112110041 นางสาวชนากานต์ วรศรีหิรัญ
146112110042 นางสาวญาณินท์ ศิลปชัย

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร | I401 | หมายเลขภายใน 5102 | E-Mail: doungjit@mutacth.com
16112110043 นายชนะชัย ใจกว้าง
26112110044 นางสาวสิรีธร ประสิทธิ์กุศล
36112110045 นายพงศภัค เปลี่ยนเอก
46112110046 นางสาวปัณณพร เชาวน์ปรีชา
56112110047 นายอภิชัย คงวิเศษ
66112110048 นางสาวพิมพ์ชมภู บุญญาภิสิทธิ์โสภา
76112110049 นางสาวธัญชนก การสมดี
86112110050 นางสาวธนัชญา จินตะมัย
96112110051 นางสาวข้าวขวัญ สกุลบริรักษ์
106112110052 นางสาวปัณฑิฏา พิมพ์สวัสดิ์
116112110053 นางสาวกรองแก้ว เกื้อกูล
126112110054 นางสาวปัทมวรรณ ปอทเจส
136112110055 นางสาวสุชาดา โพธิ์อยู่
146112110056 นางสาวศิรตา เจริญรบ
156112110110 นางสาวจีรวรรณ การบรรจง
166112110111 นางสาวศศิประภา ด้วงสีแก้ว

อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ | I106 | หมายเลขภายใน 5105 | E-Mail: wsupphathat@mutacth.com
16312110015 นายธศกร สิงห์เสริมวงษ์
26312110016 นางสาวสุพฤกษา เด่นสุวรรณธิมา
36312110031 นางสาวปวรวรรณ เนตรผาบ
46312110032 นายณภัทร แสงอินทร์
56312110033 นายสุรพัศ ทองเชื้อ
66312110034 นางสาวแพรวา วิสูตรานุกูล
76312110035 นายประธาวัฑฒ์ สมันตเวคิน
86312110036 นางสาวพิมพ์วิภา บัวผัน
96312110037 นางสาวอริสา ตั้งธรรมโรจน์
106312110038 นางสาวพิชามญชุ์ ทรงลำเจียก
116312110039 นายเจนธนรักษ์ อาภาจรัส
126312110040 นางสาวปราญชลี ฉายโฉมเลิศ

| |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล | R201 | หมายเลขภายใน 5223 | E-Mail: phsukany@mutacth.com
16212110012 นายชยากร เสริมสุข
26212110013 นางสาวกัลยกร ภาชะนนท์
36212110014 นางสาวสิตาภา เฟื่องอารีรัตน์
46212110015 นายปณพล หวังศุภกิจโกศล
56212110016 นายคมน์พิสิฐ อุนนาภิรักษ์
66212110017 นางสาวปัญภรณ์ แสงงาม
76212110018 นายภูรี โพธิ์แนม
86212110019 นางสาวกนกพิชญ์ ฤทธิทิศ
96212110020 นางสาวนภสร บุญยอด
106212110021 นางสาวมิส์เรียม โชว์ตระกูลทอง
116212110022 นางสาวชนาพร ณ น่าน
126212110092 นางสาวณัฐชนก มะโนน้อม
136212110093 นางสาวเต็มสิริ เอื้อพูนผล
146212110094 นางสาวกุลภัสสร์ พวงชมภู

อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก | E-Mail: thanatedvm@mutacth.com
15912110097 นางสาวกชกร แก้วอำพล
25912110098 นางสาวปรมาภรณ์ จิตต์สนธิ
35912110099 นายยศพล สารบัน
45912110100 นางสาวพัชรี ชาติสกุล
55912110101 นางสาวนภัสสร คุณพนิชกิจ
65912110102 นางสาววิชชุตา ชูชื่น
75912110103 นางสาวพิชฌามญชุ์ ขันเงิน
85912110104 นายธรรมวัฒน์ ชัยวัฒนพันธ์
95912110105 นางสาวณิทชาภา ปุณญุสมิตร
105912110106 นายปรีชา ทรงลอด

อาจารย์ น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ | R139 | หมายเลขภายใน 5221 | E-Mail: hassadin@mutacth.com
15912110001 นางสาวแพรศุลี สุขป้อม
25912110002 นางสาวจิตรสินี หวังดำรงเวศ
35912110003 นายกัญจน์ กาญจนเจริญ
45912110004 นางสาวเขมสรณ์ ศิริรัตนชาติ
55912110005 นางสาวชวิศา จรัส
65912110006 นางสาววันวิสาข์ พลเยี่ยม
75912110007 นางสาวพรชนก หาญณรงค์
85912110008 นางสาวศดานันท์ อยู่เพ็ชร
95912110009 นางสาวฐมาวดี ศรีคุณากร
105912110010 นางสาวพาขวัญ จำเนียรกุล
115912110011 นางสาวนภิสรา เรือนสุข

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.โชติกา ทิวาลัย | I107 | หมายเลขภายใน 5106 | E-Mail: chotiga@mutacth.com
15912110086 นางสาวฐิตชญา แป้นไทย
25912110087 นายทศพล สังคะ
35912110088 นางสาวณิชากร หมีโชติ
45912110089 นางสาวกฤติญา บุญมาก
55912110090 นางสาวถิรดา บุญมาคลี่
65912110091 นายณพงศ์ แก้วพรม
75912110092 นางสาวจิตรวดี กานดา
85912110093 นายธนบดี จินะพรม
95912110094 นางสาวณัฐชยา แม้นด้วง
105912110095 นางสาวณัฐฐิรา ธนศักดิ์มนตรี
115912110096 นายณัฏฐ์ วุฒิพฤกษ์

| |

ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655 ต่อ 5102