ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

* นักศึกษาปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ
นักศึกษาปัจจุบันที่มีรหัสนักศึกษา 53xxxxxxxx ลงไป ต้องทำการแจ้งใหม่ทุกคน และระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเดิม(ถ้ามี) ที่ช่องระบุรายวิชา

 ค้นหานักศึกษา  จากรายการ    
ตามที่กำหนด 
| |

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง | I401 |
15412110092 นายสิทธิกร ภักดีลิขิต
25412110093 นางสาวรวีวรรณ พรมประสิทธิ์
35412110094 นายณัฐดนัย อิ่มพร้อม
45412110095 นางสาวชนิศา เกษบำรุง
55412110097 นางสาวฐิติกาญจน์ เพียรดี
65412110098 นางสาวธนภรณ์ สุมาลุย์
75412110099 นางสาวณณัญญ์อร หาญเจริญอัศวสุข
85412110100 นางสาวปานเลขา ห่มขวา
95412110101 นางสาวสุพรรณิการ์ สุรีย์
105412110102 นางสาวคชรินทร์ ราชสินธุ์

อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ | I106 |
15412110120 นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์
25412110121 นางสาวบุษรา เอื้อสมานจิต
35412110122 นายไพบูลย์ พรรโษทก
45412110123 นางสาวศุภัชญา สูตรสุวรรณ
55412110124 นางสาวอรวรรณ เหลืองอรัญนภา
65412110125 นายศุภณัฐ วิไลสกุลยง
75412110126 นางสาวน้ำเพชร ทับทิมศรี
85412110127 นายธีรดนย์ เกษมทรัพย์
95412110128 นางสาวจุฑามาส หลีกพาน
105412110129 นายภูริทัตต์ ศรีมณฑก
115412110130 นางสาวสุกัญญา แซ่ลี้
125412110131 นางสาวสุทธิดา พงศ์เลิศนภากร
135412110132 นายรัชชานนท์ เต็งถาวร
145412110133 นางสาวสุภาวรรณ สุขกาล
155412110134 นางสาวนลิน จิลลานนท์
165412110135 นางสาวณิชกมล กมลศุภไพศาล
175522110001 นางสาวหทัยพร ไตรรัตนประพันธ์
185522110002 นายรณยุทธ ไทยเจริญ
195622110001 นางสาวชนิกานต์ พลคำมาก
205622110002 นายปิยะรัตน์ สิงห์คำคูณ
215622110003 นางสาวซารีนา ยูโซะ

อาจารย์ น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกันสดาร | I105 |
15812110001 นายธิติ ลิขิตตระการ
25812110002 นางสาวสรัญญา พลสัสดี
35812110003 นายภูเบศ ชลาสินธุ์
45812110004 นางสาววิภาดา พันธ์แก้ว
55812110005 นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิริ
65812110006 นางสาวรมิตา ไชยนาพงษ์
75812110007 นางสาวสุนันทา พิมดา
85812110008 นางสาวกรกัญจน์ ทองสมบัติ
95812110009 นางสาวอนันตญา ทหารเหิญ
105812110010 นางสาวกชกรณ์ จองตามา

อาจารย์ น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง | R139 |
15412110040 นางสาวกานต์ชนก คำศรีแก้ว
25412110041 นางสาวเบญจวรรณ ช่างปัด
35412110042 นางสาวชนิดาภา บุญเกิด
45412110043 นางสาวขวัญเรือน คุ้มเพชร
55412110044 นางสาววรรณวิศา สมทรัพย์
65412110045 นางสาวปวีณ์สุดา แสวงดี
75412110046 นางสาวศิริลักษณ์ เดือนนวล
85412110047 นางสาวชลธิชา เอียดเหตุ
95412110048 นางสาวธีร์วรา ครุฑเสม
105412110049 นางสาวกชพร ก้อนสันทัด
115412110050 นายสัณหวิทย์ แสงรุ่งเรือง

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ | R204 |
15912110055 นางสาวปรารถนา พุ่มพวง
25912110056 นายสุรพงษ์ ฟุ้งเกียรติ
35912110057 นายภูริวัจน์ พงษ์ศิรโยธิน
45912110058 นางสาวนภัส สุพลขันธ์
55912110059 นางสาวธนพรรณ ขันทะ
65912110060 นางสาวภาวิชญา ฮวดสิงห์โต
75912110061 นางสาวชุติกานต์ แก้ววิเชียร
85912110062 นางสาวนันทนัช คันธารัตนกุล
95912110063 นางสาวกัญญารัตน์ รอดภัย
105912110064 นางสาวอมลณัฐ มานะดำรงชัย

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.วริษฐา อังศิริจินดา | R201 |
15912110034 นางสาวนพวรรณ แสงศิรินาวิน
25912110035 นายนฤปนาท พิพัฒน์ศาสตร์
35912110036 นางสาวสโรบล เปลี่ยนประเสริฐ
45912110037 นางสาวปราณปริยา เลิศพลรัตน์
55912110038 นายภูวณัฏฐ์ แพร่จรรยา
65912110039 นางสาวอัญชิษฐา สารีกิจ
75912110040 นายวิษณุพงศ์ ภู่เนตร
85912110041 นายธนานพ กาญจนวัฒน์
95912110042 นางสาววทันยา จารุสมบัติ
105912110043 นางสาวธนภรณ์ เจตน์อนันต์

อาจารย์ น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่ | R151 |
15912110065 นางสาวธันย์ชนก อุดมธาดา
25912110066 นางสาวปลายฝัน คำประกอบ
35912110067 นางสาวพิชญ์นันท์ นิยมกิจ
45912110068 นายอัฑฒ์อภิ พุฒิธนินสิทธิ์
55912110069 นางสาวเพชรสุดา อาลัย
65912110070 นางสาวปรายฟ้า สมบัติพิบูลพร
75912110071 นางสาวอรจิรา เปลี่ยนประเสริฐ
85912110072 นางสาวภัณฑิรา ปิยะมัยคงเดช
95912110073 นางสาวศิรประภา ปิยะมัยคงเดช
105912110074 นายณัฐพล พจนารถลาวัณย์
115912110075 นางสาวทวิจิต พันธุ์นิธิ
125312110085 นายอภิวัฒน์ ตันชู้
135312110105 นางสาวมีนนารี ผลแก้ว

อาจารย์ น.สพ.ชนัต ญาณประภาศิริ | R151 |
15912110076 นายทัศนัย ภาดานุพงศ์
25912110077 นายฐิติพงศ์ วิเวก
35912110078 นางสาวณัฐชญา ประเสระกัง
45912110079 นางสาวปราณปรียา พิทยเจริญวงศ์
55912110080 นางสาวเกตุรัตนาภรณ์ ซาวทองคำ
65912110081 นางสาวรัตตวัลย์ ศรีประเวช
75912110082 นายชัชนันท์ หิรัญผลานนท์
85912110083 นางสาวประภัสสร ศรีนนท์
95912110084 นางสาวชนิกานต์ ดำเกิงพันธุ์
105912110085 นางสาวธนพร วาสนามณฑล

อาจารย์ น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล | R304 |
15912110044 นางสาวสุรางคนา ขุนเณร
25912110045 นางสาวปพัชญา ยืนตระกูล
35912110046 นางสาวธณัชพร แก้วก๋อง
45912110047 นายปิยะกาญจน์ สุระวรรณะ
55912110048 นายณภัทร นรากรมังคลา
65912110049 นางสาวศดานันท์ จิตรพีระ
75912110050 นางสาวฐิตา ชลบุตร
85912110051 นายณัฐวรรษ ฟุ้งเฟื่อง
95912110052 นางสาวณัฏฐณิชา กาญจนนิยม
105912110053 นางสาวสุชานาฏ สร้อยแสง
115912110054 นางสาววรางคณา วัฒนกุลไพศาล

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์ | R304 |
15912110023 นายพชร สาคำ
25912110024 นางสาวอภิชญา พงษ์ศักดิ์โอภาส
35912110025 นายกัปตัน สาตจีนพงษ์
45912110026 นางสาวชนิกานต์ รักชื่อ
55912110027 นางสาวณัชชา ศรีรัตนสมบุญ
65912110028 นางสาวอมรรัตน์ เปรมประเสริฐสุข
75912110029 นางสาวศรสวรรค์ สอนศิริ
85912110030 นางสาวกนิษฐา ศิริไสยาสน์
95912110031 นายกษิดิศ ชิตมณี
105912110032 นางสาวสิริกาญจน์ แซ่เทียน
115912110033 นางสาวจิราภา รุ่งเรืองสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร | R204 |
15812110011 นายทัศน์พล ศรีอุราวัลย์
25812110012 นางสาวศศิน ตรีรัตนกูล
35812110013 นายวิชญอัฑฒ์ ตุ้มมณี
45812110014 นายปรวิชญ์ สายสนองยศ
55812110015 นางสาวแพรวรรณ จันทร์ประทีป
65812110016 นางสาวเฌอมาย พินิจสุนทรสาร
75812110017 นางสาวฟาตินี เมฆบุตร
85812110018 นายนิรัติศัย เลิศอาวาส
95812110019 นายปรีดี วรดิฐสกุลชัย
105812110020 นางสาวอรปรียา เอ่งฉ้วน

อาจารย์ ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล | R139 |
15712110017 นางสาวปัณฑารีย์ ชินสุทธิประภา
25712110018 นางสาวภัทรพร แน่นอุดร
35712110019 นายปัณณวิชญ์ พงศ์กิตติรักษ์
45712110020 นายทศพร เลี้ยงรักษา
55712110021 นางสาวธัญชนก ธรรมธร
65712110022 นางสาวขวัญทิชา ลิขิตาภรณ์
75712110023 นางสาวพัชรพร ปลื้มเนตร
85712110024 นางสาวณิชากร สังข์เมือง
95712110025 นายภูมิพัฒน์ สิทธิ์เดชธนิสร
105712110026 นางสาววรรณิดา ตันทสีสุข
115712110027 นางสาวกุลนิษฐ์ แทนสา
125712110028 นางสาววรินทร แสวงสิน
135712110029 นายพชร บุญหลี
145712110030 นายกฤต สวาสดิพันธ์
155712110031 นางสาววิศัลย์จุฬา ประทุมชาติภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ | R139 |
15812110021 นางสาวบุณขนิฏฐ์ มากบดี
25812110022 นางสาวลลิตา พิชบิน
35812110023 นางสาวธนัชชา สุทธิศักดิ์
45812110024 นายภาณุภาส พัฒนชัยวิทย์
55812110025 นางสาวชลลดา เตรียมวิศิษฎ์
65812110026 นางสาวอุษากรณ์ กุลธงเกตุ
75812110027 นางสาวปิยรัตน์ มงคลกิจธรรม
85812110028 นางสาวกัญญารัตน์ บุญเขียว
95812110029 นางสาวลลิดา ดำรงชลธี
105812110030 นายนันทวัฒน์ ธรรมใจ
115812110031 นางสาวบุญญิสา แสงศรีจันทร์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม | R139 |

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ | I108 |
15812110032 นางสาวศันสนีย์ อิทธิวราภรณ์กุล
25812110033 นางสาวจิตใส นาคนพมณี
35812110034 นางสาวจุฑาสรวง ไชยขันแก้ว
45812110035 นายณัฐวรรธน์ ประดิษฐอุกฤษฏ์
55812110036 นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาชยากูล
65812110037 นายอิสระพงษ์ พหลเวชช์
75812110038 นางสาวอุบลวรรณ เอี่ยมสนธิ
85812110039 นางสาวเอมิกา รุ่งอุทัย
95812110040 นายธนิสร เลิศมนัสชัย
105812110041 นางสาวโชติกา จันทร์หยก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์ | R139 |
15812110042 นางสาวอธิชา ไชยจิโรจ
25812110043 นายณัฐชนน เกษมทรัพย์
35812110044 นายสิรวิชญ์ วิริยะทวีกุล
45812110045 นางสาวพิมพ์ชนก เปลี่ยนพันธ์
55812110046 นางสาวชญาณี อินมล
65812110047 นางสาวพิมพิศา จันทร์ตุ้ย
75812110048 นางสาวอังควรา ทรงศรีสง่า
85812110049 นางสาวณิชาภัทร นิรมิตรมหาปัญญา
95812110050 นางสาวขจีวรรณ สุขทอง
105812110051 นางสาวชนิฏฐา กล้าแข็ง

อาจารย์ สพ.ญ.สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ | R139 |
15812110052 นางสาวมุรชา สำราญรัมย์
25812110053 นายอัฐกร ศรีเกตุ
35812110054 นายคณุตม์ สุวรรณี
45812110055 นางสาวณัฏฐิภา เอี่ยมโอภาส
55812110056 นางสาวโสรยา เดชฤทธิ์
65812110057 นางสาวอัจจิมา สองสีดา
75812110058 นายชวิน เมธิสริยพงศ์
85812110059 นางสาวภัทราวรีย์ เชง
95812110060 นายธรรมธัช สรรพศิริ
105812110061 นางสาวสุพิชชา คำทา
115212110131 นางสาวพิชญา ทรงเวชเกษม

อาจารย์ สพ.ญ.อัจฉราวรรณ โลหะวณิชย์ | R201 |
15712110032 นางสาวกัญญ์ณณัฐ ทองสวัสดิ์
25712110033 นายฐิติพงศ์ ยิ้มช้อย
35712110034 นางสาวศิโรรัตน์ คุณสิทธิ์
45712110035 นางสาวนภัสวรรณ อรรถีโสตร
55712110036 นายธนกร สิทธิผลกุล
65712110037 นายสุพศิน นามบุตรดี
75712110038 นางสาวพิชญานันท์ ฤทธิ์รุ่ง
85712110039 นายสุทิวัส รุ่งจรัสแสง
95712110040 นางสาวภทรธร ปาปะเก
105712110041 นายฐิติณัฏฐ์ ธิติโรจนะวัฒน์
115712110042 นางสาวกัลย์สุดา ภูมิยนต์ทรัพย์
125712110043 นางสาวเกียรติสุดา วรรณทอง
135712110044 นางสาวสุธาทิพย์ ดอนไชย
145712110045 นางสาวสุธินี สุขทอง
155712110046 นายกฤตนัย ด้วงคำภา

อาจารย์ จุฬาภา สอนกลิ่น | R139 |
15412110051 นางสาวอมรพรรณ แสงดาว
25412110052 นายปรัชญา สุภากรเดช
35412110053 นางสาวพิชามญชุ์ แต่งเกลี้ยง
45412110075 นางสาวเปมิกา บุญเรือง
55412110136 นางสาวสรวงสุดา กล้าผจัญ
65512110073 นางสาวกนกรัตน์ ม่วงไทย
75512110074 นางสาวงามพรรณ กิจปานนท์
85512110075 นายชยุตม์ สวาสดิพันธ์
95512110076 นางสาวพรรณภัทร จรัสโสภณ
105512110077 นางสาวนันธิตา วันคง

อาจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร | I104 |
15712110047 นางสาวคริศรา อ่อนวิมล
25712110048 นายธนภัทร เดี่ยวกุล
35712110049 นางสาวศศิธร แสนวรางกุล
45712110050 นายอนุสรณ์ เครือไม้
55712110051 นางสาวปวีณ์สุดา สิงห์แก้ว
65712110052 นางสาวรพีพร จีนะวงค์
75712110053 นางสาวชนิกานต์ ศรีสุวรรณศร
85712110054 นางสาวทวิตรา กมูลธง
95712110055 นางสาวปริยาภรณ์ อายุโย
105712110056 นางสาวจณัฐตา ชูเลื่อน
115712110057 นางสาวณัฐนันท์ เบ็ญจพันธุ์
125712110058 นายพชร เหลืองเอกตระกูล
135712110059 นางสาวสุรีวัลย์ วีระทอง
145712110060 นายธนบดี ศรีบุรี
155712110061 นางสาวนฤมล ปล้องทอง

| |

อาจารย์ สพ.ญ.พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์ | R139 |
15812110062 นางสาวพงศ์ลดา วงษา
25812110063 นางสาวสวิตรา ปัญจาสุธารส
35812110064 นางสาวชโรทัย อุทัยธรรมรัตน์
45812110065 นายจิรัชย์ จันปิตุ
55812110066 นายพลพรรธน์ ยุบลบัณฑิตกุล
65812110067 นางสาวอรญา ภู่มาลา
75812110068 นางสาวมนัสนันท์ อิ้มทับ
85812110069 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทราสกาววงศ์
95812110070 นายปัญญา วี
105812110071 นางสาวสิตานันท์ ตีรณานุสิษฐ์

อาจารย์ สพ.ญ.ปนิตา ล้อมวงษ์ | R201 |
15712110078 นางสาวขวัญหทัย ฉันทกร
25712110079 นางสาวสสิณา ฝอยหิรัญ
35712110080 นางสาวพิรญาณ์ วิชัยโน
45712110081 นางสาวณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร
55712110082 นางสาวสโรชา ทิพยธนาพัฒน์
65712110083 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์คง
75712110084 นางสาวธมลวรรณ กลีบเกษร
85712110085 นางสาวจิรารักษ์ เชื้อชมกุล
95712110086 นางสาวมัญชุภา บุตรเพชร
105712110087 นายยุทธศาสตร์ หลวงบุญ
115712110088 นางสาวพัชริดา พรหมจารี
125712110089 นางสาวจุติณัฏฐ์ เรืองจันทร์
135712110090 นายราชาวิทย์ ตันติธนวัฒน์
145712110091 นางสาวนิชาภา โฉมงาม
155712110092 นายศุภวิชญ์ เหลาเจริญ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ | R204 |
15612110001 นางสาวณิชกุล อึ่งทอง
25612110002 นางสาวเมทินี ผลแก้ว
35612110003 นายวิรัช นาคเพชร
45612110004 นางสาวนันทกานต์ เกียรติวารินทร์
55612110005 นางสาวกวินธิดา ตรีวัฒน์วรานนท์
65612110007 นางสาววรรณรัตน์ แก่นทองเจริญ
75612110008 นางสาวรวิวรรณ หงษ์ทวี
85612110009 นายอัษฎา ปุริสพันธ์
95612110010 นายสุภัฐ ยงพิศาลภพ
105612110011 นางสาวณัฐนรี แก้วศิริ
115612110012 นางสาวหัสนี ศิริยะราช

อาจารย์ น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์ | I401 |
15412110154 นางสาวภัทราพร ทรัพย์ทวีกุล
25412110155 นายสุธน มนต์ประจักษ์
35412110156 นายนฤนาท อินทรัตน์
45412110157 นายสุระเดช แซ่ฮ้อ
55412110158 นายวีรชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล
65412110159 นางสาวพริมรตา อินทรามาลัย
75412110160 นายธนกฤต เจริญรัตน์
85312110032 นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรพรหมมาศ
95312110153 นายสุธีระ คุ่ยจันทร์
105312110154 นายธนพล โตภาณุรักษ์
115312110096 นางสาวภาวิณี วิเศษชลหาร

อาจารย์ น.สพ.ดร. มงคล ชวณิช | I401 |
15412110103 นายศรุติ ประยุรจตุพร
25412110104 นางสาวพรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร
35412110105 นางสาวอุมาภรณ์ ศุภผล
45412110106 นางสาวอลิษา ศุภผล
55412110107 นางสาวมาริษา ชุ่มวิจิตร
65412110137 นางสาวพรรณนิดา สลีอ่อน
75412110138 นางสาวปรียาพร ทองไซร้

อาจารย์ น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15412110010 นายปรานต์ มณีสุริยา
25412110011 นางสาวผริตา ธนานุวัฒน์กิจ
35412110012 นายกิตติพศ แซ่โค้ว
45412110013 นายกฤษฏางค์ วุฒิวิชญานันต์
55412110014 นายเอกกร ขัยทัศวัฒนา
65412110015 นางสาวธัญรดา ทรัพย์อักษาศิริ
75412110016 นางสาวกุสุมา วิริยะวัฒนาพงศ์
85612110013 นางสาวธารินรัตน์ จึงธีรพานิช
95612110014 นายกฤตัชญฺ์ อาวาส
105612110015 นางสาววรวรรณ แก้วพะเนาว์
115612110016 นางสาวสิริกร หมีวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย | I301 |
15412110001 นางสาวปาณิศา แย้มสุคนธ์
25412110002 นางสาวรังสินันท์ ละอองนวล
35412110003 นายณัฐพล รณภูมิ
45412110004 นายเฉลิมเดช ทรัพย์เอนก
55412110005 นางสาวจุฑาพัฒน์ อู่สิริมณีชัย
65412110006 นางสาวอัญชิสา เฉลิมพรพงศ์
75412110007 นางสาวกมลชนก แมลงภู่ทอง
85412110064 นางสาวนฤมล บูรณะจุฑานนท์
95412110065 นายไพโรจน์ พรมวัฒ
105412110066 นางสาวปรารถนา เทพสุวรรณ
115412110067 นางสาวบุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์

อาจารย์ น.สพ.ธีรวินท์ บัวมา | R304 |
15812110072 นายศุภวิชญ์ เสือกระจ่าง
25812110073 นางสาวณัจยา สายวุฒิ
35812110074 นายนนทพัทธ์ พูลศิรเจริญกุล
45812110075 นางสาวอัจฉราพร สุขีวุฒิ
55812110076 นายณัฐชนน สมุทรหล้า
65812110077 นางสาวณิชารีย์ เครือวิเศษณ์
75812110079 นางสาวชนานันท์ คัมภีระมนต์
85812110080 นายสรวิชญ์ ทรงสถิตย์เมธา
95812110081 นางสาวรสิตา พิชบิน
105812110082 นายสมเกียรติ ใยสำลี

อาจารย์ สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้ | I401 |
15612110021 นางสาวณัฐกานต์ พงศ์พิษณุ
25612110022 นายภู ทองอุปการ
35612110023 นางสาวอภิญญาดา คอนกำลัง
45612110024 นายวโรตนม์ วงศ์พงษ์กมล
55612110025 นางสาวจันทร์จีรา แก้วเอก
65612110026 นางสาวสุภาลักษณ์ นินทะสิงห์
75612110027 นางสาวภัทราภรณ์ แฝงยงค์
85612110028 นายวรพัฒน์ จุลภักดีเกื้อหนุน
95612110029 นางสาวศศิประภา ชาลีรัตน์
105612110030 นางสาวปิยะพร ตรงเที่ยง
115612110031 นางสาวสวรส อินต๊ะแก้ว
125612110032 นายพงศ์ศิริ เนื้อไม้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล | R204 |
15612110017 นายเทพฤทธิ์ นาคเรืองศรี
25612110018 นางสาวอมรรัตน์ ไตรรัตนวนิช
35612110019 นางสาวฌาณดา รัศมีประเสริฐสุข
45612110020 นางสาวชนาพร จันทร์สนิทศรี
55612110033 นายรัฐพล อภิชัยกุล
65612110034 นางสาวพิมกาญจน์ ปัญญาชัย
75612110035 นางสาวสุพิชญา จินดารัตน์
85612110036 นางสาวณัฐรีย์ ล.รุ่งเรืองชัย
95612110037 นางสาววีรญา ปิ่นเงิน
105612110038 นายวรทรรศน์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
115612110039 นางสาวสายป่าน จิตหาญ
125612110040 นางสาวซูริน่า ฟานดาม

อาจารย์ สพ.ญ.พรรณธิภา บริกัปปกุล | I108 |
15612110068 นางสาวยุวรรณดา พลคะชา
25612110069 นายอธิป เลาหอารีดิลก
35612110070 นางสาวกมลวรรณ ดีหลี
45612110071 นายนิตินัย กุณแสงคำ
55612110072 นางสาวธชพรรณ ลีลาพตะ
65612110073 นางสาววิศัลย์ศยา เกียรติสิน
75612110075 นายชานนท์ คำศิลป์
85612110076 นายอดิเทพ สิริทรัพย์โสภณ
95612110077 นายอธิพัชร์ เฉลิมปริยาธรณ์
105612110078 นางสาวธนวรรณ ประสาทไทย
115612110079 นางสาวอรนุช แสงศิลา
125612110080 นายวันทวัฒน์ จาดขันธ์
135612110081 นายธีรกุล อินชูรันต์

อาจารย์ น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ |
15612110082 นายศุภสิทธิ์ ศิลสังวรณ์
25612110083 นางสาวเลณุการ์ สำเร็จวาณิชย์
35612110084 นางสาวสุพรรณิการ์ ส้มเทศ
45612110085 นายคุณากร จัตกุล
55612110086 นางสาวกชเกล้า รุจินินนาท
65612110087 นางสาวทิพวัลย์ พฤทธยานันต์
75612110088 นางสาวประภาพร แก้วใส
85612110089 นายรัชพล พันธภิบาล

อาจารย์ สพ.ญ.ธนวัน มังคละพฤกษ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15612110041 นายสิทธิพงษ์ จิรพรเจริญสุข
25612110042 นางสาวพิมพรรณ กาญจนบัตร
35612110043 นางสาวลลิตา สิรภควณิช
45612110044 นางสาวณัฐชยา อนันตะ
55612110045 นางสาวพิมพ์พร อินทศรี
65612110046 นางสาวเพ็ญนภา เรืองไรประดิษฐ์ดี
75612110047 นายนพดล แก้วบริสุทธิ์
85612110048 นางสาวจิรัชยา กาญจนพนัง
95612110049 นายธนานันต์ สมสวย
105612110050 นางสาวพรธีรา พิชัยฤกษ์
115612110051 นางสาวอติกานต์ สวัสดิไชย
125612110052 นางสาวภาวดี ทวีวัฒน์
135612110053 นางสาวกมลทิพย์ แสนยอง
145612110054 นางสาวธัญวรรณ เกตุสุริยงค์
155612110055 นางสาวปพิชญา มูลจิตร์

อาจารย์ น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล | I301 |
15612110056 นางสาวจันทกานติ์ วิมลเกียรติศักดิ์
25612110057 นางสาววัจนีย์ มหบุญพาชัย
35612110058 นางสาววริตรา มาเจริญบุญ
45612110059 นางสาวณัฐรุจา นาวายนต์
55612110060 นางสาวณิชกานต์ ค่อมบุญ
65612110061 นางสาวชนกนันท์ ขจรรัตนวณิชย์
75612110062 นายณัชพงศ์พันธ์ พลละคร
85612110063 นางสาวอุทุมพร หลวงทะ
95612110064 นางสาวกนกอร วงศ์ชนะ
105612110065 นางสาวอังคณา ศรีเชียงสา
115612110066 นางสาวธีราพร กสิโอฬาร
125612110067 นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วย

อาจารย์ สพ.ญ.กรกมล ปดิฐพร | I301 |
15512110055 นายลัทธสิทธิ์ อิสสรารักษ์
25512110056 นางสาวหัทยา ฉลองภูมิ
35612110114 นายปารุต รังสิกวานิช
45712110093 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมวงษ์
55712110094 นายธนะพล ชมชื่นสวัสดิ์
65712110095 นางสาวงามสิรี แสงอุทัย
75712110096 นางสาวณวพร วิเศษกสิกร
85712110097 นายวิศิษฏ์ เงินวิลัย
95712110098 นางสาวสุพิชฌาย์ สมบัติทวีพูน
105712110099 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ทานะมัย
115712110100 นางสาวพริมา เจริญนาม
125712110101 นายกิจพัฒน์ เจริญพงษ์สกุล
135712110102 นางสาวพลอย เอี่ยมสอาด
145712110103 นางสาวชวรีย์ ใจแก้ว
155712110104 นางสาวจุฑามาศ ชวลิตเบญจ

อาจารย์ น.สพ.อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น | I401 |
15412110024 นายธนดล ปิ่นมงคล
25412110025 นางสาวภัทรสุดา คำประพันธ์
35412110026 นางสาวพรประภา น้อยผาง
45412110027 นางสาวระพีพรรณ ติ๊บบรรหาร
55412110028 นางสาวสายเพ็ชร เยาวโสภา
65412110029 นางสาวพัชรโรดม บุดดา
75412110030 นางสาวอัจฉรา สายสังข์
85412110031 นายปิยะวัฒน์ รุ่งจรัสแสง
95412110032 นางสาวลลิลทิพย์ มนัสปรีเปรม
105412110033 นางสาววัฒนพร ส้มอินทร์
115412110034 นางสาวสุปรีย์รัตน์ นุชบัว
125412110035 นางสาวพิมพ์ชนก สิทธิวงศ์ไพบูลย์
135412110036 นางสาวภัททิยา เมฆทอง
145412110037 นางสาววสุรมย์ อรุณวุฒิพงศ์
155412110038 นางสาววิจิตรรัตน์ นวลตา
165412110039 นางสาวอัมพวัน อ้นมณี

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ | R201 |
15512110001 นางสาวบุษราคัม คณะรมย์
25512110002 นางสาวศิวาภรณ์ ชาวเหนือ
35512110003 นายเอกชัย วชิรดำรงไชย
45512110004 นายวรากร ชื่นกลิ่นธูป
55512110005 นางสาวชยพธู ชยวัฑโฒ
65512110006 นางสาวณัฐชยา วนะภูติ
75512110007 นางสาวณิชนันทน์ มีแก้วน้อย
85512110008 นางสาววิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์
95512110009 นายพงศกรณ์ ไพรสิงห์
105512110010 นายณภัทร อุดมกิตติ
115512110011 นางสาวสุภธิรดา วงษ์จันฬา
125512110012 นางสาวฐานมาศ แซ่หว่อง
135512110014 นางสาวณัชชานิษฐ์ พูนธนธีรกุล
145512110015 นางสาวสุธินี วงศ์เสริฐ
155512110016 นางสาวพรมนัส มหัจฉริยกุล

อาจารย์ น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15512110078 นางสาวมณิสรา ชุรินทรพรรณ
25512110079 นางสาวมิลตรา ศรีนิล
35512110080 นางสาวชนกานต์ พูลสวัสดิ์
45512110081 นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ
55512110082 นางสาวสุนันทินี สิงหนาท
65512110083 นางสาวลลิตา พิทยาภรณ์
75512110084 นางสาวอริศรา อนุจร
85512110085 นายปฐพณ คชนา
95512110086 นางสาวสุจารี การสมวรรณ์
105512110087 นายกฤตชัย ฉัตรเจริญสุข
115512110088 นางสาวชุติมา ฉ่ำสมบูรณ์
125512110089 นางสาววันวิสา ไผ่โสภา
135512110090 นายพงศกร ชัยศิริพานิช
145512110091 นางสาวทาริกา พงศ์ฉบับนภา
155512110092 นายกันต์ ไชยยันบูรณ์
165512110102 นางสาวปานทิพย์ มากคำ

อาจารย์ น.สพ.พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15612110090 นางสาวจิตบุญ ภูจอมจิต
25612110091 นางสาวอินทิพร เพ็งรัตน์
35612110093 นางสาววัจนา เกตุเตี้ย
45612110094 นางสาวเบญจลักษณ์ จาดสุวรรณ
55612110095 นางสาวอังคณา คงทอง
65612110096 นางสาวณัฏฐ์ธนัน แช่มชู
75612110097 นายธนาวัฒน์ หล้าคำ
85612110098 นางสาวชุติมา แซ่ก๊วย
95612110099 นางสาวสุชาวดี จินตนา
105612110100 นางสาวชุตินันท์ บุญมา
115612110101 นางสาวกฤษติยา ศรีเมือง
125612110102 นางสาวยสุตมา อุดมศรี
135612110103 นางสาววราลี จันทวี
145612110104 นางสาววิภาวี พันธุ์สังวร
155612110105 นางสาวณัชชา โชคพระสมบัติ

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15412110063 นางสาวจันจิรา สัตถาผล
25512110093 นายตรียุทธ ม่วงไหมทอง
35512110094 นายณัฐวุฒิ ภูมิเรือง
45512110095 นางสาวปริยกร สุวรรณปาน
55512110096 นายณัฐพล ธรรมใจ
65512110099 นายเกียรติภูมิ วรรณทอง
75512110072 นางสาวมัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ
85512110100 นายณัฐพล คงปราโมทย์
95512110101 นางสาวนุจรี กล่อมสถิตย์

อาจารย์ น.สพ.สมจินต์ สุทธิกาญจน์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15412110076 นางสาวอมรรัตน์ จิตประวัติ
25412110077 นางสาวสิริธร เจริญเหล่าศิริ
35412110078 นางสาวสุชินา มีบุญพอ
45412110079 นางสาวภัสนันท์ สามคุ้มพิมพ์
55412110080 นางสาวชญานิน แสวงสิน
65412110081 นายนครินทร์ ทองน่วม
75412110082 นางสาวรุ้งเพชร ตั้งถาวรชัยกุล
85412110083 นางสาวอรพรรณ สงรักษ์
95412110084 นายรวิพล ศิริพิทยกุล
105412110085 นางสาววริศรา สุขเกษม
115412110086 นายธนรัฐ สิงห์คำวงษ์
125412110087 นางสาววรินพิชชา อัครภักดีธรณ์
135412110088 นายกรกมล กันนา
145412110089 นางสาวพัชรกร วัฒน์ธนะปานสกุล
155412110090 นายเชษฐา บุพศิริ
165412110091 นางสาวณัฐภรณ์ พานิชเจริญ

อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว | I401 |
15412110008 นายศุภนัฐ ไชยวิเชียร
25412110009 นายนฤนาท พริมมา
35412110020 นางสาวอัญอานันท์ ศรีพิพัฒน์
45412110021 นางสาวสุธิดา บวรศุภศรี
55412110022 นางสาวป่านจิรา ผาทอง
65412110023 นางสาวชลธิชา ผาสุพรรณ์
75412110054 นางสาวสิรีธร อภินันทนพงศ์
85412110055 นายชานน สมบูรณ์
95412110056 นางสาวทิชากร หงษ์ชัย
105412110057 นางสาวสไบทิพย์ ทองงาม
115412110058 นางสาวจรรยา ชุณหมณี
125412110059 นางสาวเมธินี สิงห์ทองวรรณ
135412110060 นางสาวศิริรัตน์ พันธรังษี
145412110061 นางสาวรวิพร เครือนพรัตน์
155412110062 นางสาวศศิประภา ปิยะพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล | R201 |
15412110139 นางสาวตรีทิพย์นิภา คำงาม
25412110140 นางสาวภาชินี พลศักดิ์
35412110141 นางสาวไอริณ อารีประชาภิรมย์
45412110142 นายพชรพล ลาบัวใหญ่
55412110143 นางสาววัชราพร เสมามิ่ง
65412110144 นางสาวปฎิญญา มณเฑียร
75412110145 นางสาวบุณธิชา ชูพงศ์
85412110146 นางสาวอทิตยา เดื่อทอง
95412110147 นางสาวกมลวรรณ มลิวรรณ์
105412110148 นายวิชญ์พล กุยแก้ว
115412110149 นางสาวปานวาสน์ วงษ์รักษ์
125412110150 นายกัมปนาท คำทอง
135412110151 นายเอกพล ศิริภาร์
145412110152 นายปิยะพงษ์ หล้าเมือง
155412110153 นายอรรคเดช สินเภตรา

อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์ | R201 |
15412110108 นางสาวรวิสรา ลิ้มศรีพันธ์
25412110109 นายสิรวิชญ์ อุ่ยเจริญ
35412110110 นางสาวฌัชชา เชาวนปรีชา
45412110111 นางสาวจันจิรา วารินศิริรักษ์
55412110112 นายเดชา แสงอารี
65412110113 นางสาวพิชชาอร อาทิตย์วิภาส
75412110114 นางสาวดลหทัย แซ่ตั้ง
85412110115 นางสาวอลิสา อัตถะพรวัฒนา
95412110116 นางสาวณัฐพร คุณวงศ์วิวัฒน์
105412110117 นางสาวธนัชยา กองช่าง
115412110118 นางสาวณัฐธยาน์ นาคทองกุล
125412110119 นางสาวเสาวลักษณ์ เปรมทา
135412110017 นายณฤทธิ์ มาดหมาย
145412110018 นางสาวภาวิณี แก้วแกม
155412110019 นางสาวพัทธ์ธีรา วิชาจารย์

อาจารย์ สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง | I401 |
15712110068 นางสาวสินี สุริยพัฒนพงศ์
25712110069 นายธัญพิสิษฐ์ คุณโลก
35712110070 นางสาวธนพร นิจสุชัด
45712110071 นายภูริช สิตมาลา
55712110072 นางสาวศุภสุตา อร่ามพงษ์
65712110073 นางสาวณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ
75712110074 นางสาวจิราภา แก้วทิพรัตน์
85712110075 นางสาวสุพัตตรา รังสิยเวคิน
95712110077 นางสาวนิพพาณี ศิลาเขต
105712110105 นางสาวปัณณาสี อุบล
115712110106 นายชยะพล พันนุมา
125712110107 นางสาววรัญญา แสงรีย์
135712110108 นางสาวบุณยวีร์ รวดเร็ว
145712110109 นางสาวเกสร พนาสันติกุล
155712110110 นางสาวกษมภรณ์ เถาว์ทิพย์

| |

อาจารย์ น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ | I401 |
15812110083 นางสาวกชกร พูลประดิษฐ์
25812110084 นางสาวฟ้าใส แสงขำ
35812110085 นางสาวธัญธิดา มีอยู่เต็ม
45812110086 นางสาวสมิตา แสนขยัน
55812110087 นางสาววลัยพัชร โอฬารสกลพัฒน์
65812110088 นางสาวอัมรัตน์ โภชาคม
75812110089 นายอัครวิทย์ ศรีวิเศษ
85812110090 นางสาวคุณัชญา นาคะภากรณ์
95812110091 นายจิรายุทธ เจียมจารีกุล
105812110092 นางสาวชนม์ณกานฒ์ ศรีรัตนพรรณ

| |

อาจารย์ น.สพ.คอลีฟ มาลายา | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15912110012 นายภูริณฐ์ สุวรรณประดิษฐ์
25912110014 นางสาวอันธิกา อรุณเดชาชัย
35912110015 นางสาวภูสุดา ภูดี
45912110016 นางสาวรมิดา พุ่มน้อย
55912110017 นางสาววณัชพร กุญชรวิชัย
65912110018 นางสาวจิราภัส ช้างเยาว์
75912110019 นางสาววรพรรณ ถาวรวงศ์
85912110020 นางสาวณันฐิยา วงเวียน
95912110021 นางสาวณฐนน หงษ์แพง
105912110022 นางสาวพิชญาภา นทีทอง

อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ จันทะฟอง | R201 |
15512110043 นายสัชฌุกรณ์ ลีลาจิรกุล
25512110044 นางสาวครองขวัญ สมใจ
35512110045 นางสาวอีนา ซอง
45512110046 นางสาวทิชา โรหิตเสถียร
55512110047 นางสาวชนนิกานต์ จันทร์เทพ
65512110048 นางสาวนภัสวรรณ เอี่ยมสุวรรณ์
75512110049 นางสาวกนกวรรณ จันทรังษี
85512110050 นางสาววนารี อีฟลิน โมแฟต
95512110051 นางสาวธนิตตา หลักคงคา
105512110052 นายพงศ์นคร ยอดทอง
115512110053 นางสาวกฤติกา เข่งสมุทร
125512110054 นางสาวปาริฉัตร เหลืองขมิ้น
135512110057 นางสาวสุดารัตน์ สุนทโรทก
145512110097 นายสุพินิจ ทองธุลี
155512110098 นายสาริช ธรรมกิจ

อาจารย์ น.สพ.พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ |
15512110017 นางสาวชุติมา ชูแก้ว
25512110018 นายสาธุพร ปั่นโภชา
35512110019 นางสาวณัฐชยา เฟื่องวัฒนาพานิช
45512110020 นายภวชล ไพบลูย์
55512110021 นายพีรัช จิรยุวัฒนกุล
65512110022 นางสาวพัชรพร บัวพก
75512110038 นางสาววราลี สุรีฤทธิ์
85512110039 นายจักรพงศ์ งามศิริ
95512110040 นายณัฐสรัล สุพรรณพรหม
105512110041 นายปัณณธร บุตรศาสตร์
115512110042 นางสาวจรวยพร ทองขวัญ
125512110058 นางสาวสกาวเดือน ชดช้อย
135512110059 นางสาวศิริกัญญา แพรกนัทที
145512110060 นางสาวกรพัฒน์ บุญมณี
155512110061 นางสาวตวงพร ไวลิขิต
165512110062 นางสาวอักษราภัค รุ่งเรือง

อาจารย์ น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง | I301 |
15512110063 นางสาวปรีชญา รอดสีเสน
25512110064 นายธีรนัย จันทร์ทูล
35512110065 นายภานุพงศ์ กลั่นสมจิตต์
45512110066 นายณัฐพงษ์ วิบุญนัติพงษ์
55512110067 นายพิชัย ศักดิ์ประสิทธิ์กุล
65512110068 นางสาวอธิชาภรณ์ หุ่นดี
75512110069 นางสาววันวิสาข์ อินทกฤษ
85512110070 นางสาวพิภัชกานต์ ชื่นวิเศษ
95512110071 นางสาวณิชนันท์ นวลสอาด
105712110062 นายปุญญพัฒน์ สารแขวีระกุล
115712110063 นายสุรเดช โทษาธรรม
125712110064 นายธนภูมิ บัวรอด
135712110065 นางสาวจินดากาญจน์ ยังเอี่ยม
145712110066 นางสาวพรนิภา โพธิ์เงิน
155712110067 นายวราชิต วัชรสุนทร

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร | I401 |
15512110023 นางสาวศรศิวรรณ์ ฐานมั่นคงธนิต
25512110024 นางสาววรรษชล ภมร
35512110025 นางสาวอัมพา บุญมาก
45512110026 นายยุทธการ อาสมะ
55512110027 นายจตุพล การสมพจน์
65512110028 นางสาววริษา ศรีสุภาพ
75512110029 นางสาวพรทิพย์ ภูตินาถ
85512110030 นางสาวองค์พร เลนะพันธ์
95512110031 นางสาวชนันท์ภรณ์ ธนภัทรบริสุทธิ์
105512110032 นายณัฐพล รัตนมังคลานนท์
115512110033 นางสาวมนสิชา ภู่ชัย
125512110034 นางสาวรมิตา รามัญอุดม
135512110035 นางสาวชัชชลี นิวาสนิลรัตน์
145512110036 นางสาวมรกต ปานโท้
155512110037 นางสาววิกานดา หวังอาษา

อาจารย์ สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์ | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ |
15712110002 นางสาวปณิดา ส่วยนุ
25712110003 นางสาวชุติกาญจน์ เนียมกุล
35712110004 นายคมสัน วงศ์สมมาตร์
45712110005 นางสาวณัฏฐณิชา เจือจันทร์
55712110006 นางสาวมัทนียา เสาร์พูล
65712110007 นางสาวจิราภา อาจสังข์
75712110008 นางสาวกรกนก แสงอำนาจ
85712110009 นางสาวพงศ์สุกุล พานแก้ว
95712110010 นางสาวแฮะแล็น โซอี่ เคลซี่
105712110011 นายอโมหะ ปั่นโภชา
115712110012 นางสาววัฑฒิกา ชิดเครือ
125712110013 นายชิตตะวัน ชุ่มพิพัฒน์
135712110014 นางสาวพรกมล ศิริภัทรโสภณ
145712110015 นางสาวพีรกานต์ พงศ์เลิศฤทธิ์
155712110016 นางสาวพรรณณิภา กลิ่นชั้น

อาจารย์ มนตรี แสงลาภเจริญกิจ | R201 |
15812110093 นายฐนกร เรืองกลัด
25812110094 นางสาวนุชนาถ พรชัย
35812110095 นายนัฏภณิชย์ เหลาเจริญ
45812110096 นายปกรณ์รัตน์ เรือนงาม
55812110097 นางสาวอัญชิสา ขวัญอ่วม
65812110098 นางสาวศุภากร แจ้งโพธิ์
75812110099 นางสาวยสุตมา ทับไธสง
85812110100 นางสาวณิชกานต์ จตุวงศ์
95812110101 นางสาวปาณชญา ขันแก้ว
105812110102 นางสาวกาญจนา ดรปัญหา
115812110103 นายอมรเทพ ทัศนเรืองรอง

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล | R201 |
15412110068 นางสาววริศรา ฉายรังษี
25412110069 นางสาวธวัลหทัย จันทรสาขา
35412110070 นางสาวศุภดารักษ์ เตมานิ
45412110071 นางสาวนฤมล วิรัชขจรเกียรติ
55412110072 นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาไว
65412110073 นางสาวสีน้ำ คล้ายดวง
75412110074 นางสาวธนารีย์ ภาณุพิจารย์
85612110106 นางสาวปณยา พรายกระสินธุ์
95612110107 นายภควัฒน์ ขวัญเมือง
105612110108 นายชัยพันธุ์ กล้าหาญ
115612110109 นางสาวลักษมน ทวีปัญญายศ
125612110110 นายนรภัทร เอียดเอื้อ
135612110111 นางสาวพัชรียา พิมพิจารณ์
145612110112 นางสาวมิรันตี หนูคุ้ม
155612110113 นางสาวปริชญา ชัยชนะ
165612110115 นางสาวพรสวรรค์ เหลี่ยมไตร

อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร | โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก |
15912110097 นางสาวกชกร แก้วอำพล
25912110098 นางสาวปรมาภรณ์ จิตต์สนธิ
35912110099 นายยศพล สารบัน
45912110100 นางสาวพัชรี ชาติสกุล
55912110101 นางสาวนภัสสร คุณพนิชกิจ
65912110102 นางสาววิชชุตา ชูชื่น
75912110103 นางสาวพิชฌามญชุ์ ขันเงิน
85912110104 นายธรรมวัฒน์ ชัยวัฒนพันธ์
95912110105 นางสาวณิทชาภา ปุณญุสมิตร
105912110106 นายปรีชา ทรงลอด

อาจารย์ น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ | R139 |
15912110001 นางสาวแพรศุลี สุขป้อม
25912110002 นางสาวจิตรสินี หวังดำรงเวศ
35912110003 นายกัญจน์ กาญจนเจริญ
45912110004 นางสาวเขมสรณ์ ศิริรัตนชาติ
55912110005 นางสาวชวิศา จรัส
65912110006 นางสาววันวิสาข์ พลเยี่ยม
75912110007 นางสาวพรชนก หาญณรงค์
85912110008 นางสาวศดานันท์ อยู่เพ็ชร
95912110009 นางสาวฐมาวดี ศรีคุณากร
105912110010 นางสาวพาขวัญ จำเนียรกุล
115912110011 นางสาวนภิสรา เรือนสุข

อาจารย์ สพ.ญ.โชติกา ทิวาลัย | I301 |
15912110086 นางสาวฐิตชญา แป้นไทย
25912110087 นายทศพล สังคะ
35912110088 นางสาวณิชากร หมีโชติ
45912110089 นางสาวกฤติญา บุญมาก
55912110090 นางสาวถิรดา บุญมาคลี่
65912110091 นายณพงศ์ แก้วพรม
75912110092 นางสาวจิตรวดี กานดา
85912110093 นายธนบดี จินะพรม
95912110094 นางสาวณัฐชยา แม้นด้วง
105912110095 นางสาวณัฐฐิรา ธนศักดิ์มนตรี
115912110096 นายณัฏฐ์ วุฒิพฤกษ์

| |

ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655 ต่อ 5102