หลักสูตร  

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 6 ปี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
หลักสูตร 4 ปี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.ม. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 2 ปี