เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตร สพ.บ.2555 และ หลักสูตร สพ.บ. 2558
กรณีรายวิชาที่มี ชื่อวิชา รหัสวิชา หรือจำนวนหน่วยกิต เปลี่ยนไป แต่เนื้อหาเท่าเดิม

- โหลดเอกสาร เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตร สพ.บ.2555 และ หลักสูตร สพ.บ. 2558 กรณีรายวิชาที่มี ชื่อวิชา รหัสวิชา หรือจำนวนหน่วยกิต เปลี่ยนไป แต่เนื้อหาเท่าเดิม