ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แจ้งการปิดรายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)

- โหลดเอกสาร ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แจ้งการปิดรายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
- ประกาศเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตร สพ.บ.2555 และ หลักสูตร สพ.บ. 2558 กรณีรายวิชาที่มี ชื่อวิชา รหัสวิชา หรือจำนวนหน่วยกิต เปลี่ยนไป แต่เนื้อหาเท่าเดิม