โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตั้งอยู่บริเวณประตู 2 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร