ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องไม่อนุญาตให้นักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ผิดเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน

- โหลดเอกสาร ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องไม่อนุญาตให้นักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไปลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ผิดเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน