ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่ 006/2563
เรื่องการเทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.ที่ 006/2563 เรื่องการเทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563