เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา

ข้อมูลปี พ.ศ.2561

โหลดเอกสารกำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2562

โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ประเมินความรู้ฯ "สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินควรทราบ"

ข้อมูลปี พ.ศ.2560

- โหลดเอกสารกำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2561

- โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ประเมินความรู้ฯ "สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินควรทราบ"

ข้อมูลปีอื่นๆ

- คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉ.คำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)

- โหลดเอกสารกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2558 หมวด2และ3

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัสขึ้นต้น 53 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในหมวดจิตวิทยา

รายชื่อนักศึกษา รหัส 51 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หมวดที่ 1 ข้อที่ 3, 4 และ 5