ข่าวประกาศภายใน

เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2559

- คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉ.คำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)

- โหลดเอกสารกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2559คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102