คุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)