การตรวจร่างกายเพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระบบ Admission

ตามประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
ฉบับ พ.ศ.2559