ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์

การตรวจร่างกายเพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระบบ Admission

ตามประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
ฉบับ พ.ศ.2559คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102