ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการ


เกี่ยวกับ

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสำหรับสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาคลินิก และรายวิชาคลินิกให้แก่นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. และสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ อีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะอีกด้วย


Privacy Policy