เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตร สพ.บ. 2546 และ หลักสูตร สพ.บ. 2555

- โหลดเอกสารเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตร สพ.บ. 2546 และ หลักสูตร สพ.บ. 2555