เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
VET-ESA
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
หน่วยงานภายในคณะฯ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 
   
 สาขาวิชาคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

 สัตวแพทย์มหานครสาร จัดอยู่ กลุ่ม 1 ของ TCI

   
   
วันเวลาเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อติดต่อกรณีมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่อง เกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 55 เป็นต้นไป
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องยกเลิกการใช้แบบฟอร์มขอเรียนซ้ำซ้อน
รายละเอียด
  
ประกาศนักศึกษารหัส 53 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2558
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 1/2558
รายละเอียด
  
แบบบันทึกการรับคำปรึกษาของนักศึกษา แบบฟอร์มใหม่ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
  
   
วันเวลาเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อติดต่อกรณีมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่อง เกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 55 เป็นต้นไป
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องยกเลิกการใช้แบบฟอร์มขอเรียนซ้ำซ้อน
รายละเอียด
  
ประกาศนักศึกษารหัส 53 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2558
รายละเอียด
  
   
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องยกเลิกการใช้แบบฟอร์มขอเรียนซ้ำซ้อน
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 1/2558
รายละเอียด
  
แบบบันทึกการรับคำปรึกษาของนักศึกษา แบบฟอร์มใหม่ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
  
   
 ประมวลภาพการประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
  
 ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ เรื่องการตรวจวินิจฉัยสัตว์ใหญ่ด้วยการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์และอัลตราซาวน์ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
  
 ประมวลภาพการอบรมสัมมนาวิชาการทางสัตวแพทย์ หัวข้อ ก้าวสู่กรรมการตรวจม้าเอนดูแรนส์ในระดับสากล วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
  
 ประมวลภาพโครงการสโมสรวารสาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
  
 ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.พันธกานต์ อ่อนนาค ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่66 มทม.ได้รับรางวัลจากงาน The 40th World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA)
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
คณะและภาควิชา
สำนักทะเบียน
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail
MUT-KM
MUT-eBioservice
e-Human ตรวจสอบเวลาอาจารย์
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102