เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
VET-ESA
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
หน่วยงานภายในคณะฯ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
   
 กำหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 งานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 8 "สัตวแพทย์เฉพาะทาง: สู่การยกระดับวิชาชีพกับความต้องการในสังคมไทย"

 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "สะสมหน่วยกิต ง่ายนิดเดียว" วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557

   
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 ภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
แบบคำขอจัดทำโครงงานปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
  
การลงทะเบียนในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
วันเวลาเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สาขาวิชาคลินิก วันที่ 4 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
  
ตารางการฝึกงานด้านพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ VMPC0361 ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1)
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 ภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
แบบคำขอจัดทำโครงงานปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
  
การลงทะเบียนในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
วันเวลาเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สาขาวิชาคลินิก วันที่ 4 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
  
ตารางการฝึกงานด้านพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ VMPC0361 ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1)
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 ภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
การลงทะเบียนในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด
  
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สาขาวิชาคลินิก วันที่ 4 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
  
ตารางการฝึกงานด้านพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ VMPC0361 ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1)
รายละเอียด
  
   
 ประมวลภาพพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
  
 ประมวลภาพการบรรยายโครงการสโมสรวารสาร วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
  
 ประมวลภาพการบรรยายโครงการสโมสรวารสาร วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
  
 ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
  
 ประมวลภาพบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบ e-Research" วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
คณะและภาควิชา
สำนักทะเบียน
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail
MUT-KM
MUT-eBioservice
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102