เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
VET-ESA
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
หน่วยงานภายในคณะฯ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 
   
 โครงการฝึกงานคลินิคม้าที่ประเทศเยอรมนี สำหรับศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.

 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

   
   
ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรีเกรดเพิ่มในรายวิชาของหลักสูตร สพ.บ. 2546
รายละเอียด
  
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายละเอียด
  
การเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อติดต่อเรื่องการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษานอกแผน ปีเกิน หรือมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำภาคการศึกษา 2557
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องยกเลิกการใช้แบบฟอร์มขอเรียนซ้ำซ้อน
รายละเอียด
  
ประกาศนักศึกษารหัส 53 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2558
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2557
รายละเอียด
  
   
ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรีเกรดเพิ่มในรายวิชาของหลักสูตร สพ.บ. 2546
รายละเอียด
  
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายละเอียด
  
การเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อติดต่อเรื่องการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษานอกแผน ปีเกิน หรือมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำภาคการศึกษา 2557
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องยกเลิกการใช้แบบฟอร์มขอเรียนซ้ำซ้อน
รายละเอียด
  
ประกาศนักศึกษารหัส 53 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2558
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2557
รายละเอียด
  
การเข้าพบหัวหน้าสาขาเพื่อติดต่อเรื่องการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษานอกแผน ปีเกิน หรือมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน
รายละเอียด
  
ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำภาคการศึกษา 2557
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องยกเลิกการใช้แบบฟอร์มขอเรียนซ้ำซ้อน
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2557
รายละเอียด
  
   
 ประมวลภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26-28 มกราคม 2558
  
 ประมวลภาพพิธีทำบุญคณะสัตวแพทยศาสตร์และทำบุญให้สัตว์ทดลอง วันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
  
 ประมวลภาพโครงการสัมมนาสัญจรครั้งที่ 1 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ "เจาะลึกการสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ" วันพุธที่ 7 มกราคม 2557
  
 ประมวลภาพ Professor Dr.Toshio Tsuubota จาก Hokkaido University เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
  
 ประมวลภาพ Associate Professor Dr.Yonezawa Tomohiro จาก The University of Tokyo เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
คณะและภาควิชา
สำนักทะเบียน
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail
MUT-KM
MUT-eBioservice
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102