เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
VET-ESA
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
หน่วยงานภายในคณะฯ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
   
 งานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 8 "สัตวแพทย์เฉพาะทาง: สู่การยกระดับวิชาชีพกับความต้องการในสังคมไทย"

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังในโครงการสโมสรวารสาร วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.30-16.30 น. ห้อง R301

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังในโครงการสโมสรวารสาร วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.30-16.30 น. ห้อง R301

 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "สะสมหน่วยกิต ง่ายนิดเดียว" วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557

   
   
ตารางการฝึกงานด้านพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ VMPC0361 ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1)
รายละเอียด
  
รายวิชาที่เปิดสอน/ตารางเรียน/ตารางสอบ ประจำภาคฤดูร้อน 3/2556
รายละเอียด
  
ตารางเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (3/56) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียด
  
   
ตารางการฝึกงานด้านพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ VMPC0361 ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1)
รายละเอียด
  
รายวิชาที่เปิดสอน/ตารางเรียน/ตารางสอบ ประจำภาคฤดูร้อน 3/2556
รายละเอียด
  
ตารางเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (3/56) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียด
  
   
ตารางการฝึกงานด้านพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ VMPC0361 ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1)
รายละเอียด
  
รายวิชาที่เปิดสอน/ตารางเรียน/ตารางสอบ ประจำภาคฤดูร้อน 3/2556
รายละเอียด
  
ตารางเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (3/56) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียด
  
   
 ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
  
 ประมวลภาพบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบ e-Research" วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
  
 ประมวลภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
  
 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557
  
  ประมวลภาพชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลงพื้นที่ ณ วัดป่าปัญญานวมงคล จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 มีนาคม 2557
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
คณะและภาควิชา
สำนักทะเบียน
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail
MUT-KM
MUT-eBioservice
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102