เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
ผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
หน่วยงานภายใน
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 
   
 โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 3 เรื่อง “การดูแลเจ้าขนปุย อย่างไร ให้สุขภาพดีและมีความสุข” วันพฤหสับดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9.00น. – 16.00 น.

 รายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และขั้นตอนรับผู้เข้าศึกษาโดยการสอบตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 สมัครขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

 คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่าน กสพท. จำนวน 10 คน

   
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ภาคเรียนที่ 2/2558
รายละเอียด
  
เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2559
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่อง เกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 55 เป็นต้นไป
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2558
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ภาคเรียนที่ 2/2558
รายละเอียด
  
เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ฯ โดยสัตวแพทยสภา ประจำปี 2559
รายละเอียด
  
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่อง เกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 55 เป็นต้นไป
รายละเอียด
  
   
ตารางเรียน/ตารางสอบ นักศึกษาสัตวแพทย์ ภาคเรียนที่ 2/2558
รายละเอียด
  
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2558
รายละเอียด
  
   
 ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ ที่ได้รับรางวัล "นักเรียนเก่า เด่นดี ศรีหอวัง"
  
 ประมวลภาพโครงการสัมมนาสัญจรครั้งที่ 2 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ "เจาะลึกการสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ" วันพฤหัสที่ 14 มกราคม 2559
  
 ประมวลภาพการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ" ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ห้อง R306
  
 ประมวลภาพการอบรม"เทคนิคการบริหารจรรยาบรรณสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน" วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
  
 ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาข้อสอบ MCQ เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้" วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
  


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
คณะและภาควิชา
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail
MUT-KM
MUT-eBioservice
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102