เกี่ยวกับ  

ผู้บริหาร

ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
E-Mail :thanongsak@mut.ac.th

รายละเอียด →

ผศ.สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
E-Mail :araya@mut.ac.th, anupriwan@yahoo.com

รายละเอียด →

ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
E-Mail :wjitbanj@mut.ac.th

รายละเอียด →

รศ.น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-Mail :sakchai@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.น.สพ.ดร. ทศพล พรมประไพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-Mail :totsapon@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
E-Mail :grisada@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
E-Mail :wsupphathat@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-Mail :suttinee@mut.ac.th

รายละเอียด →

ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือองค์กร
E-Mail :darsaniy@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.สพ.ญ.แสงตะวัน อารยธรรม

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
E-Mail :saengtawan@mut.ac.th

รายละเอียด →

ผศ.ดร.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในสัตว์
E-Mail :rachakris@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.ดร.สุชีรา โชติกธรรม

หัวหน้าสาขาวิชาพรีคลินิก
E-Mail :sucheera@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.สพ.ญ.วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาคลินิก
E-Mail :watsawan@mut.ac.th

รายละเอียด →

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
E-Mail :niphinidda@gmail.com, phinidda@mut.ac.th

รายละเอียด →

ผศ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail :titaree@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.ขวัญใจ จินดานุรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
E-Mail :kwanjai@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.สพ.ญ.ดร.โชติกา ทิวาลัย

ผู้อำนวยการคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง
E-Mail :chotiga@mut.ac.th

รายละเอียด →

ผศ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
E-Mail :apiradee@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ ชินบุตร

หัวหน้าศูนย์สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์
E-Mail :phanupong@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

หัวหน้าศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสำหรับสัตว์
E-Mail :boonsriroj@hotmail.com, hassadin@mut.ac.th

รายละเอียด →