เกี่ยวกับ  

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

 

ปรัชญา

 "รู้จริง คิดเป็น ทำได้ดี มีจริยธรรม"


ปณิธาน

 "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ"


พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ และภาษา พร้อมซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
 2. พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญเชิงทักษะและเทคโนโลยี
 3. ผลิตผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่ และคงไว้ซึ่งความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์กับคณาจารย์ และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
 5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 6. ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 7. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในคณะฯ ที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ