ข้อมูลบุคลากร  

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

Supphathat Wutthiwitthayaphong (DVM)

E-Mail         wsupphathat@mut.ac.th

ตำแหน่งทางบริหาร หัวหน้าศูนย์สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์
ตำแหน่งงาน อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก I106
การศึกษา : Education
ปริญญาเอก -
ปริญญาโท -
ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อื่นๆ
ประวัติการทำงาน : Work Experience

ประวัติการทำงาน :

  •  
งานวิจัย : Research

งานวิจัย ชื่อหลัก :

  •  

งานวิจัย ชื่อรอง :

  •  
ความเชี่ยวชาญ : Field of Expert

ความเชี่ยวชาญ :

  •  
อื่นๆ : Other

รางวัล :

  •  

รายวิชาที่สอน :

  •  

สิ่งที่สนใจ

  •  

บทความ :

  •  

ตำรา :

  •