เกี่ยวกับ  

Card image cap

เกี่ยวกับคณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถือกำเนิดมาในภาวะที่ค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ ภายใต้การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านปศุสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพียงไม่กี่แห่งสามารถผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ปีพุทธศักราช 2535 เป็นจุดตั้งรากฐานของคณะฯ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มีดำริในการตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และได้เชิญ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ดำรง พฤกษราช อดีตหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณบดีท่านแรก ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงให้คณะฯ เป็นกำลังหลักในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการสังคมที่มีคุณภาพรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.ดำรง พฤกษราช ได้วางรากฐานหลักฐานสูตรที่มีความทันสมัยตลอดจนพัฒนาและเตรียมการในด้านบุคลากร โดยจัดส่งคณาจารย์ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่มีความสำคัญ ณ มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ แฮนโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี