กิจการนักศึกษา  

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
E-Mail :weerapun@mut.ac.th

รายละเอียด →

คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

1 รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี ที่ปรึกษา รายละเอียด →
2 อ.น.สพ.วีรพันธ์ นกแก้ว ประธานกรรมการ รายละเอียด →
3 อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง กรรมการ รายละเอียด →
4 อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร กรรมการ รายละเอียด →
5 น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ กรรมการ รายละเอียด →
6 อ.น.สพ.อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น กรรมการ รายละเอียด →
7 อ.น.สพ.สมจินต์ สุทธิกาญจน์ กรรมการ รายละเอียด →
8 อ.น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ กรรมการ รายละเอียด →
9 อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง กรรมการ รายละเอียด →
10 อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย กรรมการ รายละเอียด →
11 อ.มนตรี แสงลาภเจริญกิจ กรรมการ รายละเอียด →
12 คุณฟารีส ชื่นภักดี กรรมการ รายละเอียด →
13 คุณสามารถ สุวรรณเคน กรรมการ รายละเอียด →
14 คุณณัจฉรียา คะณะสา กรรมการ รายละเอียด →
15 คุณสุวรรณวิไล สะนิละ กรรมการ รายละเอียด →
16 คุณเนาว์รัตน์ เลาะเนาะ กรรมการและเลขานุการ รายละเอียด →