กิจการนักศึกษา  

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
E-Mail :wsupphathat@mut.ac.th

รายละเอียด →

คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

1 ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ที่ปรึกษา รายละเอียด →
2 อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ ประธานกรรมการ รายละเอียด →
3 อ.สพ.ญ.ณัฏฐ์นรี คุณานุสนธิ์ กรรมการ รายละเอียด →
4 อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล กรรมการ รายละเอียด →
5 อ.ดร.สุชีรา โชติกธรรม กรรมการ รายละเอียด →
6 อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์ กรรมการ รายละเอียด →
7 อ.น.สพ.ดร.นิภวิชญ์ การย์บรรจบ กรรมการ รายละเอียด →
8 อ.น.สพ.ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ กรรมการ รายละเอียด →
9 อ.สพ.ญ.สิริกานท์ วิริยะสิริเวช กรรมการ รายละเอียด →
10 อ.มนตรี แสงลาภเจริญกิจ กรรมการ รายละเอียด →
11 คุณฟารีส ชื่นภักดี กรรมการ รายละเอียด →
12 คุณณัจฉรียา คะณะสา กรรมการ รายละเอียด →
13 คุณธนพร ฤทธิชัย กรรมการ รายละเอียด →
14 คุณภัทรจาริน จันทร์ดอก กรรมการ รายละเอียด →
15 คุณสุวรรณวิไล สะนิละ กรรมการและเลขานุการ รายละเอียด →