ข้อมูลบุคลากร  

ฟารีส ชื่นภักดี

Faris Cheunpakdee

E-Mail         faris@mut.ac.th

ตำแหน่งทางบริหาร -
ตำแหน่งงาน -
หน่วยงาน/สาขา ศูนย์สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์
ห้องพัก I106
การศึกษา : Education
ปริญญาเอก -
ปริญญาโท -
ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อื่นๆ -
ประวัติการทำงาน : Work Experience

ประวัติการทำงาน :

 • 2565 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
 • 2559 - ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่วิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 2558 - 2559 : กรรมการระบบเครือข่าย ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • 2555 : อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
 • 2554 - 2559 : โปรแกรมเมอร์ สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์
 • 2554 : กรรมการและเลขานุการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
 • 2552 - ปัจจุบัน : กองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ "สัตวแพทย์มหานครสาร"
 • 2552 - 2554 : ช่างเทคนิคประจำห้องห้องศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
งานวิจัย : Research

งานวิจัย ชื่อหลัก :

 •  

งานวิจัย ชื่อรอง :

 •  
ความเชี่ยวชาญ : Field of Expert

ความเชี่ยวชาญ :

 •  
อื่นๆ : Other

รางวัล :

 •  

รายวิชาที่สอน :

 •  

สิ่งที่สนใจ

 •  

บทความ :

 •  

ตำรา :

 •