ข้อมูลบุคลากร  

อ.มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

Montri Sanglarpcharoenkit

E-Mail         montri@mut.ac.th

ตำแหน่งทางบริหาร -
ตำแหน่งงาน อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก R201
การศึกษา : Education
ปริญญาเอก -
ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อื่นๆ
ประวัติการทำงาน : Work Experience

ประวัติการทำงาน :

  •  
งานวิจัย : Research

งานวิจัย ชื่อหลัก :

  •  

งานวิจัย ชื่อรอง :

  •  
ความเชี่ยวชาญ : Field of Expert

ความเชี่ยวชาญ :

  • Microbiology
  • Zoology 
อื่นๆ : Other

รางวัล :

  •  

รายวิชาที่สอน :

  •  

สิ่งที่สนใจ

  •  

บทความ :

  •  

ตำรา :

  •  General Biology I