หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

คณะกรรมการหน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา

1 คณบดี   ประธานอำนวยการ รายละเอียด →
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ รายละเอียด →
3 ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ กรรมการ รายละเอียด →
4 อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์ กรรมการ รายละเอียด →
5 ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์ กรรมการ รายละเอียด →
6 อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์ กรรมการ รายละเอียด →
7 อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล กรรมการ รายละเอียด →
8 อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ กรรมการ รายละเอียด →
9 อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ กรรมการ รายละเอียด →
10 อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง กรรมการ รายละเอียด →
11 อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์ กรรมการ รายละเอียด →
12 ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล กรรมการ รายละเอียด →
13 อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช กรรมการ รายละเอียด →
14 อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ กรรมการ รายละเอียด →
15 คุณสุนิสา สุชาติธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายละเอียด →
สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา