หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา

ภาระหน้าที่

๑. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

๒. ศึกษาวิจัยด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและนำเสนอผลงานวิจัย/ประเด็นด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาในทุกปี โดยแต่ละสถาบันเวียนกันเป็นเจ้าภาพหรืออาจร่วมกับการประชุมวิชาการของสัตวแพทยสมาคมหรือสัตวแพทยสภา แล้วนำผลการประชุมแต่ละปีไปพิจารณาเป็นหัวข้อสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาในทุกรอบ ๖-๗ ปี

๓. จัดอบรมแก่อาจารย์ใหม่ แรกเริ่มปฏิบัติงาน และคณาจารย์ทั้งหมดเป็นระยะๆในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา แนวคิดหรือทฤษฎี และวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆเพื่อให้คณาจารย์ในคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

๔. ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา