ประกันคุณภาพการศึกษา  

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
E-Mail :grisada@mut.ac.th

รายละเอียด →

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

1 อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล ประธานกรรมการ รายละเอียด →
2 ผศ.สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร กรรมการ รายละเอียด →
3 ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล กรรมการ รายละเอียด →
4 อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์ กรรมการ รายละเอียด →
5 ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ กรรมการ รายละเอียด →
6 ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล กรรมการ รายละเอียด →
7 อ.ดร.สุชีรา โชติกธรรม กรรมการ รายละเอียด →
8 อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ กรรมการ รายละเอียด →
9 อ.สพ.ญ.ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ กรรมการ รายละเอียด →
10 อ.สพ.ญ.ดร.จิตรา สนิสุริวงษ์ กรรมการ รายละเอียด →
11 คุณพัชรีย์ กองเป็ง กรรมการ รายละเอียด →
12 คุณฟารีส ชื่นภักดี กรรมการ รายละเอียด →
13 คุณสุวรรณวิไล สะนิละ กรรมการ รายละเอียด →
14 คุณกาญจน์ศิริ พิมพ์วาปี กรรมการ รายละเอียด →
15 คุณกิตติยา สรกล กรรมการ รายละเอียด →
16 คุณธนพร ฤทธิชัย กรรมการ รายละเอียด →
17 คุณสุนิสา สุชาติธรรม กรรมการ รายละเอียด →
18 คุณชนาธินาถ หมัดพวง กรรมการ รายละเอียด →
ประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสาร/แบบฟอร์ม