วิจัย  

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

หน่วยงานภายใน

สำนักส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม มทม. http://www.research.mut.ac.th
การขออนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
http://www.eport.mut.ac.th/e-Research
สำนักห้องสมุด มทม. http://www.lib.mut.ac.th

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://www.trf.or.th
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หรือ สวก.
http://www.arda.or.th
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) http://www.mua.go.th
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย http://www.tnrr.in.th