วิจัย  

ดาวน์โหลดเอกสาร

การขออนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัยได้ที่ http://www.eport.mut.ac.th/e-Research
1. ขอเพิ่มรายชื่อการประชุมวิชาการ
2. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเสนอบทความในประเทศ/ต่างประเทศ
3. ขออนุมัติค่าตอบแทนบทความที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ (การประชุม/วารสาร)