ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ