โครงการกิจกรรมประหยัดพลังงาน  

Energy Saving Activity of VET-MUT

โครงการกิจกรรมประหยัดพลังงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.

ที่มาของ ESA
       คำว่า ESA มาจาก Energy Saving Activity of Vet-Mut. (โครงการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

มีทำไมและทำไมต้องมี? ESA!
       เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และได้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของมทางหาวิทยาลัยฯ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา และได้อนุมัติโดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของ ESA
  • ดำเนินนโยบายตามแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงาน
  • สื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
  • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
  • รณรงค์การมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน
  • จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์