หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

โดยนักศึกษา มัณยภา ฉันทิศสกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

 

การรับสมัคร / การคัดเลือก

  • 1. นักศึกษาที่ต้องการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
  • 2. คุณสมบัตินักศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (วุฒิม.6)ไม่จำกัดสาย
  • 3. ไม่มีการจัดสอบข้อเขียน มีการสอบสัมภาษณ์โดยหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  • 4. สามารถสมัครเข้าเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
  • 5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมกับหลักสูตร สพ.บ.
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02988-3666 ต่อ 1105-7
    และ ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาฯ มือถือ 086-771-7126

 

อาชีพที่รองรับหลักสูตร การพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)