วิชาการ  

อ.น.สพ.ดร. ทศพล พรมประไพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-Mail :totsapon@mut.ac.th

รายละเอียด →

อ.สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-Mail :suttinee@mut.ac.th

รายละเอียด →

คณะกรรมการวิชาการ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อ.น.สพ.ดร. ทศพล พรมประไพ)
ประธานกรรมการ รายละเอียด →
2 คณบดีคณสัตวแพทยศาสตร์
(ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รายละเอียด →
3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ
(ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รายละเอียด →
4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อ.สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้)
กรรมการ รายละเอียด →
5 ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
(อ.สพ.ญ.แสงตะวัน อารยธรรม)
กรรมการ รายละเอียด →
6 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในสัตว์
(ผศ.ดร.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล)
กรรมการ รายละเอียด →
7 ผู้แทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
(อ.มนตรี แสงลาภเจริญกิจ)
กรรมการ รายละเอียด →
8 หัวหน้าสาขาวิชาพรีคลินิก
(อ.ดร.สุชีรา โชติกธรรม)
กรรมการ รายละเอียด →
9 หัวหน้าสาขาวิชาคลินิก
(อ.สพ.ญ.วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์)
กรรมการ รายละเอียด →
10 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคลินิก
(ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล)
กรรมการ รายละเอียด →
11 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพรีคลินิก
(อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล)
กรรมการ รายละเอียด →
12 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคลินิก
(อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช)
กรรมการ รายละเอียด →
13 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพรีคลินิก
(อ.จุฬาภา สอนกลิ่น)
กรรมการ รายละเอียด →
14 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคลินิก
(ผศ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์)
กรรมการ รายละเอียด →
15 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาคลินิก
(อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร)
กรรมการ รายละเอียด →
16 ธุรการ
(นางสาวสุนิสา สุชาติธรรม)
กรรมการ รายละเอียด →
ฝ่ายวิชาการ