รายชื่อนักศึกษา รหัส 51 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อที่ 3, 4 และ 5

- รายชื่อนักศึกษาสัตวแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ห้องสอบ F804, F805

- โหลดเอกสาร การเข้าร่วมในกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สำหรับรักศึกษา รหัส  51 - 52