ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2558 หมวด2และ3

 

     เนื่องจาก website ของสัตวแพทยสภา ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ จึงแจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบมาดังไฟล์ที่แนบมา
นักศึกษาคนใดที่สมัครสอบแล้วไม่มีรายชื่อหรือมีข้อผิดพลาดหรือข้อท้วงติงใดๆ รีบแจ้งศูนย์ประเมินฯ โดยด่วน และให้แจ้งข่าวให้ผู้ที่สมัครสอบอื่นๆด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

 

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ ครั้งที่2-58  หมวด2และ3 สนามสอบ ม.เกษตรศาสตร์

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ ครั้งที่2-58  หมวด2และ3 สนามสอบ ม.ขอนแก่น

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ ครั้งที่2-58  หมวด2และ3 สนามสอบ ม.เชียงใหม่