ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัสขึ้นต้น 53 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในหมวดจิตวิทยา
(เป็นส่วนหนึ่งของการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์)
      

       นักศึกษาที่รหัสขึ้นต้น 53 ทุกคน ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในชั้นปีใดก็ตาม ต้องมาเข้าสอบในหมวดจิตวิทยาที่จัดขึ้นนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยาย R305 และ R306 กรณีที่นักศึกษาขาดสอบจะส่งผลให้คะแนนในหมวดที่ 1 ของนักศึกษาไม่ครบถ้วน และไม่สามารถเข้าสอบประเมินฯ ที่จะจัดขึ้นต่อไปได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ หากไม่มีชื่อนักศึกษาหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งที่ ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ หรือ อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล โดยเร็วที่สุด