ข่าวประกาศรายวิชา Veterinary Research Project II
คณะกรรมการดำเนินงานรายวิชา Veterinary research project II

Card image cap

กำหนดการนำเสนอโครงการวิจัย (ออนไลน์)
โดยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.50-16.35 น.

ROOM 1 https://meet.google.com/dgo-qxck-ban

ROOM 2 https://meet.google.com/fdv-jxir-out

Download → รายละเอียด →
Card image cap

กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ

timeframe2565.pdf

Download →

คู่มือการเขียนและจัดทำเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

VRP-Manual-61.pdf

Download →