ข่าวประกาศรายวิชา Veterinary Research Project I
คณะกรรมการดำเนินงานรายวิชา Veterinary research project I

Card image cap

กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ

timeframe.pdf

Download →

คู่มือการเขียนและจัดทำเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

VRP-Manual-63.pdf

Download →

แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย

application form new.docx

Download →

ลิงค์สำหรับยื่นคำร้องของขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย

https://forms.gle/VL25kVHsQrq9hroH6 (ต้อง Login Google Account ก่อน)

Link →

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

adviser_application_form.docx

Download →