น.สพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

1 น.สพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
2 น.สพ.ดารัชพงษ์ แสงทอง อุปนายกคนที่ 1
3 ผน.สพ.อนุวัฒน์ วัฒนนรเศรษฐ์ อุปนายกคนที่ 2
4 น.สพ.ต้นพงศ์ คำพลงาม เลขาธิการสมาคม
5 สพ.ญ.เมธาวี ทองเสงี่ยม ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม
6 สพ.ญ.ขนิษฐา พืชพันธุ์ เหรัญญิก
7 น.สพ.วรวุฒิ ศิริปุณย์ ปฏิคม
8 น.สพ.จิรภัทร อินทร์สุข ฝ่ายจัดหาทุน
9 พ.ต.น.สพ.โกสินทร์ ทองศรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร นายทะเบียน
11 น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ ฝ่ายสารสนเทศ
12 สพ.ญ.พันธกานต์ อ่อนนาค กิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสังคม ด้านสัตว์เลี้ยง
13 น.สพ.รัฐนินท์ พัชรกุลวรวัฒน์ กิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสังคม ด้านสัตว์ป่า
14 น.สพ.พรชัย ทัศนวิสุทธิ์ กรรมการกลางสามัญ
15 สพ.ญ.ดร.พรรณิการ ชัยชนะศักดิ์ กรรมการกลางสามัญ

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ

1 น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์
2 น.สพ.สุวรรณ ยิ้มเจริญ
3 น.สพ.ฐิติ มาดหมาย
4 น.สพ.อนันต์ ฤกษ์ดี