ตารางเรียน ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2561
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

              *ประกาศยกเลิกการสอบกลางภาคในรายวิชา VMCL5055  และ VMCL5059