คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

ตารางเรียน ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2561
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

              *ประกาศยกเลิกการสอบกลางภาคในรายวิชา VMCL5055  และ VMCL5059คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102