ประกาศยกเลิกการสอบกลางภาคในรายวิชา VMCL5055  และ VMCL5059

ประกาศยกเลิกการสอบรายวิชา ในช่วงวันและเวลาดังนี้...

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ ช่วงเวลาที่ยกเลิกการสอบ
VMCL5055 คลินิกสุกร 8-9 สิงหาคม 2561 บ่าย
VMCL5059 คลินิกสัตว์ป่า 11 สิงหาคม 2561 เช้า และบ่าย