คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

ประกาศยกเลิกการสอบกลางภาคในรายวิชา VMCL5055  และ VMCL5059

ประกาศยกเลิกการสอบรายวิชา ในช่วงวันและเวลาดังนี้...

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ ช่วงเวลาที่ยกเลิกการสอบ
VMCL5055 คลินิกสุกร 8-9 สิงหาคม 2561 บ่าย
VMCL5059 คลินิกสัตว์ป่า 11 สิงหาคม 2561 เช้า และบ่าย


 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102