ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ปรับปรุง 16/02/59)

- ภาคผนวก11 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

 

การขออนุญาตใช้สัตว์เพื่อการสอนและการวิจัย

     o คำแนะนำและประกาศ
           - การจัดทำแบบฟอร์มจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ม.เทคโนโลยีมหานคร .doc

     o ไฟล์ Template
          - Ckeck List .xls
          - แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร .doc
          - ตัวอย่างบันทึกข้อความจรรยาบรรณสัตว์ .doc

     o ไฟล์ตัวอย่าง
         
- ตัวอย่างเอกสาร .zip

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2558