ประมวลภาพการสัมนา ในหัวข้อ "การนำกลไกการประกันคุณภาพเข้าสู่ระบบบริหารงานองค์กร"
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ณ ห้อง R301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


อ.ดารณี ฟูตระกูล (ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน) บรรยาย เรื่อง "การเขียนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2553"
[เอกสาร ประกอบการบรรยาย] / [เอกสาร F-QAO-083]

อ.ดร.ทวิกา แกล้มกระโทก (ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา) บรรยาย เรื่อง "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ ม.เทคโนโลยีมหานคร"
[เอกสาร ประกอบการบรรยาย]


ประมวลภาพบรรยากาศ