About  

บทบาทและหน้าที่

บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

1 จัดทำแผนพัฒนาและแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2 พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานในโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว และพิจารณาสั่งแก้ไข ระงับยับยั้ง หรือยุติโครงการในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ
4 กำกับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจำหน่วยเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5 ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่ที่ดำเนินการต่อสัตว์ให้มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
6 จัดทำแผนและดำเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากร
7 จัดทำแผนและดำเนินการให้มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้เข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
8 กำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOPs) การปฏิบัติหน้าที่ของ คกส. และมาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9 จัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ทุก 6 เดือน และกำกับการจัดทำสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทุก 6 เดือน ของผู้กำกับดูแลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และจัดทำสรุปรายงานประจำปี
10 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณขอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณ
11 เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม