About  

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
 •  International course on laboratory animal science (Utrecht University)
 •  Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) and Attending Veterinarian Training Program (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 •  อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคณะกรราการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันแบบเข้มข้น (สลช. & วช.)
 •  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สจล.)
 •  อบรมหลักสูตรสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช. & วช.)
 •  อบรมหลักสูตรสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูล (สลช. & วช.)
 •  อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันและการใช้งานระบบสำรวจและประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สลช. & วช.)
 •  ผู้สังเกตการณ์ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(สลช. & วช.)
 •  อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
 •  อบรมหลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
 •  สัมมนาคณะกรรมการอบรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) (สพสว.)
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
 •  อบรมหลักสูตรพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง (สลช.)
 •  อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
 •  อบรมหลักสูตรการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
 •  สัมมนาคณะกรรมการอบรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:
ประสบการณ์:

เอกสารรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ลำดับ รายการ
1 รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร .pdf
2 รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ฉบับที่ 2) .pdf