ประกาศผลการตัดสินการประกวดโลโก้งานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 14 และครบรอบ 30 ปี
การก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร