อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ เป็นวิทยากรบรรยายในรายการสัตวแพทย์อาสา จส.100
จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2566