ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ณัฏฐ์นรี คุณานุสนธิ์
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ